Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-3037:
Plant a Cham-drin Sylweddau

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Nia Young

Amcanion cyffredinol

NODYN Ar gyfer 2020-21 bydd y modiwl hwn yn cael ei gyflwyno mewn bloc 6 wythnos.

Mae amcangyfrifon yn awgrymu bod mwy na 30% o blant a phobl ifanc yn byw mewn teulu yr effeithir arno gan gamddefnyddio neu gam-drin sylweddau. O ganlyniad, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn debygol o wynebu'r mater hwn ar ryw adeg. Nod y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr i weithio gyda ac ar ran phlant a phobl ifanc sydd ag anawsterau sy'n gysylltiedig â defnyddio cyffuriau. Boed y mater yn ymwneud ag iechyd mam sy'n goryfed mewn pyliau, gofalu am dad sy'n ddibynnol ar heroin neu lywio'r pwysau cymdeithasol i ddefnyddio sylweddau eu hunain, mae'r modiwl hwn yn ystyried yr effaith ar y plentyn. Archwilir barn a phrofiadau plant a phobl ifanc a bydd y modiwl yn caniatáu i fyfyrwyr ddeall sut mae dibyniaeth yn digwydd a sut y gall siapio datblygiad a phrofiad plentyn. Byddwn yn ystyried sut mae cyffuriau cyfreithiol ac anghyfreithlon yn cael eu cyflwyno i blant yn y cyfryngau a thrwy gymdeithas, gan edrych ar gerddoriaeth boblogaidd a theledu plant. Bydd y modiwl hefyd yn edrych ar y stigma sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yn y teulu ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar a datblygu eu safbwynt eu hunain ynglŷn â hyn a fydd yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer eu dull o weithio gyda theuluoedd yn y dyfodol.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn dadansoddi'n bennaf yr agweddau seicolegol-gymdeithasol ar ddibyniaeth ar sylweddau yng nghyd-destun y teulu i ddarparu archwiliad trylwyr o:

 • Pam mae pobl yn camddefnyddio sylweddau
 • Beichiogrwydd ac ysmygu, yfed a defnyddio cyffuriau
 • Beth sy'n digwydd i blant pan fydd rhieni'n cymryd cyffuriau
 • Yfed a'r system ofal
 • Gofalwyr ifanc a rhieni sy'n ddibynnol ar sylweddau
 • Byw gyda brodyr a chwiorydd sy'n gaeth
 • Plant sy'n cam-drin sylweddau
 • Cyffuriau, y gyfraith a chymdeithas
 • Cyffuriau ac enwogrwydd.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: Dealltwriaeth foddhaol o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth sylfaenol o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

da

Da: Dealltwriaeth dda o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth gadarn o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

ardderchog

Rhagorol: Dealltwriaeth gynhwysfawr o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth drylwyr o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

Canlyniad dysgu

 1. Deall canlyniadau tebygol hynny hyn y tymor hir, yn ôl ffrwyth ymchwil, ar blant i rieni sy’n gaeth i sylweddau, a gwerthuso’n feirniadol y ddarpariaeth a roddir i helpu plant a phobl ifanc y mae eu plant yn camddefnyddio sylweddau.

 2. Deall yn feirniadol yr effaith a gaiff caethiwed a chamddefnydd sylweddau gan rieni ar iechyd corfforol ac emosiynol plant ac ar eu perthynas â’u rhieni.

 3. Dangos dealltwriaeth feirniadol oblygiadau ehangach camddefnyddio sylweddau ar blant a phobl ifanc, yn cynnwys ymarweddiadau cymdeithasol, agweddau cyfreithiol, dynameg deuluol a dylanwadau cyfoedion.

 4. Adnabod yr asiantaethau a’r gweithwyr proffesiynol a all weithio gyda phlant sy’n camddefnyddio sylweddau eu hunain neu sydd â rhieni’n camddefnyddio, ac adnabod anghenion y plant hynny.

 5. Adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau dysgu eu hunain a’r cysylltiad rhwng hynny a’u syniadau a’u barn eu hunain ynglŷn â phlant a chamddefnyddio sylweddau.

 6. Dangos dealltwriaeth feirniadol o’r theorïau cyfredol ynglŷn â chaethiwed i amrywiaeth o sylweddau, a’r modd y mae’r rhain yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CHWARAE RHAN Chwarae Rol Tyst Arbennig

Rhowch eich barn am y ffordd orau i ddiogelu plant mewn sefyllfa chwarae rol mewn llys.

10
INDIVIDUAL BLOG Trafodaeth blog

Cyfrannwch at drafodaeth flog am blant, pobl ifanc a sylweddau. Ymatebwch i flogiau eraill yn y grwp.

40
ADDRODDIAD Adroddiad Tyst Arbennig

Yn seiliedig ar ffeil o dystiolaeth, ysgrifennwch adroddiad sydd yn awgrymmu y ffordd gorau i ddiogelu'r plant mewn achos llys am lles plant.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Cyfuniad 6 @ 2 awr / wythnos o sesiynau ar-lein ac ar y campws.

12
Practical classes and workshops

Bydd cyfres o weithgareddau (e.e. grwpiau trafod, darlleniadau set, cwisiau, ac ati) yn cael eu gosod bob wythnos ar-lein.

42
Private study

Astudiaeth personol (167 awr i'w defnyddio mewn darllen, cwblhau gweithgareddau i baratoi ar gyfer darlithoedd ac ysgrifennu aseiniadau)

146

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: