Modiwl XAC-3038:
Plant ag Anawsterau Cyfathrebu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Marguerite Hoerger

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i effaith y gwahanol fathau o anawsterau cyfathrebu ar blant a phobl ifanc. Bydd yn trafod goblygiadau oediad iaith, anhwylder iaith, ag anhwylderau cyfathrebu a chymdeithasol ar ryngweithiad cymdeithasol a datblygiad emosiynol/ymddygiadol plant a phobl ifanc yng nghyd destun cylch y cartref, ysgol, a’r gymuned. Trwy ddefnydd ymchwil cyfredol, theorïau a thrafodaeth grŵp, bydd effaith mae anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu plant a phobl ifanc ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol yn cael ei ddadansoddi. Bydd y modiwl hefyd yn pwyso a mesur effeithiolrwydd strategaethau ymyrraeth.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad dealltwriaeth beirniadol myfyrwyr o anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu, a dadansoddi effaith y cyflyrau hyn ar sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc trwy roi sylw i’r canlynol:

 1. Beth yw cyfathrebu a datblygiad cymdeithasol a chyfathrebu arferol?
 2. Gwahanol fathau o anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu.
 3. Diffygion sgiliau gan blant gydag anhwylderau cymdeithasu a chyfathrebu.
 4. Rhaglenni a strategaethau ymyrraeth i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anhwylderau cymdeithasu a chyfathrebu.
 5. Effaith anhwylderau cymdeithasol a chyfathrebu ar deuluoedd.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+ Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth boddhaol o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth sylfaenol i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

da

C- i C+ Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth dda o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

ardderchog

A- i A* Dylai bod myfyrwyr yn gallu cyflwyno trafodaeth drylwyr o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol a dadansoddi’n gritigol yr ymchwil diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymyrraeth sy’n addas ar gyfer anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol. Byddem yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth drylwyr i ddangos sut mae anhwylderau cyfathrebu cymdeithasol yn effeithio plant a theuluoedd a’r goblygiadau byr- a hir-dymor o’r anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu a’u goblygiadau ar blant a phobl ifanc a’u teuluoedd.

 2. Dangos dealltwriaeth feirniadol o effaith anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu ar ymddygiad cymdeithasol ag emosiynol plant a phobl ifanc, a goblygiadau hyn ar eu datblygiad o fewn teulu a’r gymdeithas.

 3. Dadansoddi y dulliau o adnabod, ymateb a chefnogi anghenion plant a phobl ifanc gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu.

 4. Gwerthuso, trafod a adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau dysgu bersonol a’u perthnasu i’w barn a’u syniadau am blant a phobl ifanc gydag anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu a’u heffeithiau ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

 5. Gwerthuso’n feirniadol yr ymchwil am ymyrraethau ar gyfer anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd byr ar achoseg a diagnosis plentyn gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu

Bydd yr aseiniad yma’n gofyn i chi ysgrifennu disgrifiad cryno o anhwylder cyfathrebu cymdeithasol. Byddech yn cael dewis pa anhwylder cyfathrebu cymdeithasol i’w ddisgrifio. Pwrpas yr aseiniad yw i ddisgrifio prif nodweddion yr anhwylder, sut mae’n amlygu ei hun, sut mae’n effeithio plant a’u teuluoedd, ei achosion a ffactorau risg, a sut mae gwneud diagnosis.

50
TRAETHAWD Dadansoddiad beirniadol o ymyrraethau i blant gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu

Bydd yr aseiniad hwn yn gofyn i chi ddisgrifio un ymyrraeth ar gyfer yr anhwylder ddewisoch yn aseiniad 1. Bydd gofyn i chi ddisgrifio diffyg sgil penodol sy’n gysylltiedig a’r anhwylder ag i adnabod a disgrifio ymyrraeth sy’n targedu’r diffyg sgil penodol. Bydd wedyn gofyn i chi adolygu’r tystiolaeth ar gyfer yr ymyrraeth ag i roi casgliad sy’n cyfiawnhau os y buasech yn argymell yr ymyrraeth i blant gyda’r anhwylder ddewiswyd.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 darlith am 2-awr yr un. Bydd amser dosbarth yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd, trafodaeth a ymarferion grwp

22
Private study

Amser darllen, paratoi a cwblhau aseiniadau

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-3038.html

Rhestr ddarllen

Frith (2008). Autism: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press

Hollander, Kolevzon, & Coyle (2011). Textbook of Autism Spectrum Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Publishing Inc.

Schwartz (2011). Handbook of child language disorders. Hoboken, NJ: Taylor and Francis

Volkmar & Wiesner (2009). A practical guide to autism: what every parent, family member, and teacher needs to know. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn