Gwneud Cais i Astudio neu Weithio Dramor

Mae'r dyddiad cau i ymgeisio am raglen astudio neu weithio dramor yn y flwyddyn academaidd 2019/20, yn cynnwys Ysgolion Haf sy’n cael eu cynnal yn ystod haf 2019, wedi pasio. Bydd y broses ymgeisio am raglen astudio neu weithio dramor yn y flwyddyn academaidd 2020/21 yn agor ym mis Medi 2019. Bydd y ffurflen ymgeisio ar gael yma i'w lawrlwytho.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi ymgeisio?

1. Fe wnawn ni ddanfon ebost atoch i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais.

2. Rhaid i’ch ysgol academaidd gymeradwyo eich cais cyn i ni fedru ei brosesu. Fe wnawn ni gysylltu â’ch ysgol academaidd ar eich rhan.

Os nad ydy eich cais yn cael ei gymeradwyo (gall hyn ddigwydd oherwydd amryw o resymau), ni fedrwn ystyried eich cais ac fe wnawn ni gysylltu i roi gwybod i chi am hyn.

3. Os yw eich cais yn cyrraedd y rhestr fer, fe wnawn ni gysylltu â chi erbyn canol mis Ionawr i’ch gwahodd i ddewis amser am gyfweliad.

4. Bydd eich cyfweliad yn cael ei gynnal ar ddiwedd mis Ionawr. Ni fedrwn gynnig eich cyfweld ar ddyddiad gwahanol. Byddem yn cyfweld myfyrwyr yn unigol ar gyfer y rhan fwyaf o rhaglenni. Er hynny, rhaid i ni gyfweld nifer fawr o fyfyrwyr, felly byddwn yn cyfweld fesul grwpiau o 4–8 o fyfyrwyr ar gyfer rhai rhaglenni.

5. Fe wnawn ni ddanfon ebost atoch i roi canlyniad eich cyfweliad o fewn tua pump diwrnod gwaith o’ch cyfweliad.

6. Os ydych yn llwyddiannus yn eich cyfweliad, ac yn derbyn cynnig amodol i astudio neu weithio dramor, rhaid i chi dderbyn neu gwrthod y cynnig, fel arfer o fewn 24 awr o dderbyn yr ebost.

7. Os derbynniwch eich cynnig amodol, fe wnawn ni gysylltu â chi i roi cyfarwyddyd i chi baratoi ar gyfer eich lleoliad.

Os ydych yn gwrthod eich cynnig, ni fedrwn roi cynnig gwahanol.

Meini Prawf

Gyda mwy o fyfyrwyr yn ymgeisio i astudio neu weithio dramor yn ystod eu gradd, mae llefydd ar ein rhaglenni’n gystadleuol. Mae rhai llefydd yn fwy cystadleuol nag eraill ond defnyddiwn yr un meini prawf i ddyrannu llefydd i fyfyrwyr ar gyfer pob un o’n rhaglenni.

Edrychwn ar nifer o wahanol ffactorau tra’n dyrannu llefydd ar ein rhaglenni astudio neu gweithio dramor i fyfyrwyr. Mae’r tebygrwydd o gael cynnig am le’n dibynnu ar faint o fyfyrwyr sy’n ymgeisio am yr un lle a’ch perfformiad yn y broses ymgeisio a cyfweld.

Dyma rhai o’r brif bwyntiau rydyn ni’n eu hystyried:

Graddau

Er nad ydy eich graddau yr unig ffactor i ni ei ystyried, rhaid i ni ddewis myfyrwyr sy’n ddigon galluog i lwyddo gyda sialensau fel astudio mewn system academaidd gwahanol dramor.

Cymhelliant

Mae eich cymhelliant i astudio neu weithio dramor yn dangos i ni sut y gallwch fanteisio o’r profiad. Gadewch i ni wybod am unrhyw nodau academaidd, personol neu broffesiynol sydd gennych a all astudio neu weithio dramor eich helpu i’w cyflawni.

Rhinweddau Llysgenhadol

Mae’r myfyrwyr rydyn ni’n eu danfon dramor yn cynrychioli Prifysgol Bangor a hoffwn weld myfyrwyr sy’n frwdfrydig am hybu Bangor yn ystod eu cyfnod dramor.

Sgiliau Allweddol

Gall astudio neu weithio dramor fod yn annodd o bryd i’w gilydd a rydyn ni’n chwilio am fyfyrwyr gyda’r sgiliau i addasu at sefyllfaoedd newydd, er enghraifft, sgiliau cyfathrebu da, annibyniaeth, aeddfedrwydd a’r gallu i gymryd cyfrifoldeb.

Geirda

Mae geirda academaidd da’n rhoi argraff dda i ni. Bydd rhaid i’ch canolwr nodi os buasent yn eich argymell i gynrychioli Bangor yn un o’n prifysgolion partner, neu mewn cwmni, dramor, yn ogystal â rhoi gwybodaeth am eich perfformiad academaidd a’ch ymrywmiad i’ch cwrs.

Dylwn i Ymgeisio?

Gall astudio neu weithio dramor olygu newid sylweddol i amseru, strwythyr a chynnwys eich gradd. Gall fod yn ddrud, ac efallai y bydd rhaid i chi ymrwymo lot o amser ac egni i baratoi ar gyfer eich lleoliad. Mae’n bwysig i chi ystyried y pwyntiau canlynol cyn i chi ymrwymo i wneud cais i astudio neu weithio dramor:

 • Fedra i fforddio astudio neu gweithio dramor yn y cyrchfan(nau) rwy’n ymgeisio amdanynt?
 • Pa ffynhonellau cyllido fydd ar gael tra i mi fod dramor, os o gwbl?
 • Beth ydy’r costau byw cyfartalog yn y cyrchfan(nau) rwy’n ymgeisio amdanynt, ac oes rhaid i mi ddangos tystiolaeth o arian (e.e. cyfriflenni banc) wrth ymgeisio am fisa?
 • (Astudio yn unig) Oes dewis digonnol o fodiwlau ar gael yn y prifysgolion partner rwy’n ymgeisio amdanynt?
 • (Os yn ymgeisio am Flwyddyn o Brofiad Rhyngwladol) Hoffwn i astudio neu weithio mewn maes sy’n berthnasol i bwnc fy ngradd, neu hoffwn i drio rywbeth gwahanol?
 • (Gweithio yn unig) Oes unrhyw gyngor ffurfiol yn erbyn teithio at y cyrchfan rwy’n ymgeisio amdano (cliciwch yma i ddarllen Cyngor Teithio’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad)?
 • Fydd angen i mi drefnu i gael cefnogaeth ar gyfer angen arbennig, anabledd neu wahaniaeth dysgu tra i mi fod dramor?
 • Beth ydy iaith gynhenid y wlad rwy’n ymgeisio amdani, a dylwn i ddysgu dipyn o’r iaith?
 • (Astudio yn unig) Oes gan y prifysgolion partner ar fy rhestr flaenoriaeth unrhyw ofynion mynediad fel isafswm marciau (GPA – Grade Point Average)?
 • (Myfyrwyr rhyngwladol yn unig) All y dewis i astudio neu weithio dramor effeithio fy fisa i’r DU?
 • Ai nawr ydy’r amser gorau i ymgeisio?

Nid ydy’r rhestr hon yn un cyflawn o’r pwyntiau y dylwch eu hystyried cyn ymgeisio. Mae llawer o ffactorau rhaid i fyfyrwyr eu hystyried yn rhai unigryw iddyn nhw. Dewch at y Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol yn ystod un o’r amseroedd galw heibio penodol os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio.