Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ADB-1105:
Egwyddorion Rheoli Busnes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Siwan Mitchelmore

Amcanion cyffredinol

Amcanion y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i fusnes, rheolaeth a sefydliadau. Mae sefydliadau’n allweddol i’r ffordd yr ydym yn trefnu cymdeithas, ac mae astudiaeth o sefydliadau yn ganolog i ddatblygu dealltwriaeth nid yn unig o fusnes a rheolaeth, ond nifer o agweddau eraill ar ein bywydau. Mae’r cwrs yn edrych ar gyd-destun busnes, trefniadaeth gwaith a natur rheolaeth.

Cynnwys cwrs

Esbonio Ymddygiad Sefydliadol, Yr Amgylchedd Busnes, Diwylliant Sefydliadol, Personoliaeth, Sgiliau Cyflogadwyedd, Entrepreneuriaeth ac Entrepreneuriaeth Gorfforaethol/Intrapreneuriaeth, Dysgu ac arloesi mewn sefydliadau, Cymhelliant, Technoleg, Cyfathrebu, Strwythur Grwpiau ac Unigolion mewn Grwpiau, Gwaith Tîm, Elfennau Strwythur, Cynllun Sefydliadau, Pensaernïaeth a Strategaeth Sefydliadol, Arweinyddiaeth, Newid a Gwrthdaro.

Meini Prawf

da

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

C- i C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

ardderchog

Rhagorol: A- i A + (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Canlyniad dysgu

 1. Trafod theori ac ymarfer rheoli mewn cyd-destun cyfoes.

 2. Deall natur gymhleth a chyfnewidiol amgylchedd allanol sefydliad a sut mae'n effeithio ar brosesau rheoli.

 3. Cysylltu theorïau rheoli â'u profiad o amgylchedd gwaith.

 4. Disgrifio pwysigrwydd deall ymddygiad sefydliadol a'i oblygiadau ar ymarfer busnes.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cwestiwn traethawd i fyfyrwyr 50
Arholiad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

1 X Darlith dwy awr bob wythnos ar draws semester 1 a semester 2

40
Private study

Astudio Personol : Astudiaeth dan arweiniad (deunydd darllen, holiaduron i'w llenwi, astudiaethau achos).

160

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Anogir myfyrwyr yn gryf i gaffael y gwerslyfr craidd a argymhellir, bydd y cwrs yn dilyn y themâu yn y testun hwn yn weddol agos.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/adb-1105.html

Rhestr ddarllen

Buchanan, D., and Huczynski, A.(2017) Organisational Behaviour, 9th edition, Pearson

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: