Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-2008:
Ymarfer Ysgrifennu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Angharad Price

Amcanion cyffredinol

Prif amcan y modiwl hwn yw datblygu gallu myfyrwyr i ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus. Drwy gyfres o ymarferion wythnosol, rhoddir prawf ar eu defnydd o Gymraeg ysgrifenedig mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol. Law yn llaw â hynny, datblygir eu dealltwriaeth o'r rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir. Bydd myfyrwyr yn cyfrannu at drafodaeth ar faterion ieithyddol yn y dosbarth ac yn ymgynefino â chyflwyno'n rheolaidd dasgau cryno ac amrywiol. Ceir cyfle hefyd i brofi'r iaith ar waith mewn gweithle.

Cynnwys cwrs

Mae pwyslais cwbl ymarferol i'r modiwl hwn sef ymarfer Cymraeg ysgrifenedig. Bob wythnos gosodir tasg fer (300 gair, ar gyfartaledd) o wahanol natur, e.e. ysgrif, stori, trafodaeth neu gyfieithiad, a chanolbwyntir yn y dosbarth ar y camgymeriadau a'r gwendidau sy'n nodweddu'r gwaith a ddaw i law. Bydd hyn yn arwain at drafodaethau ymarferol ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg. Gwneir hynny drwy gyfres o ymarferion wythnosol a gwblheir gan y myfyrwyr yn unigol a fydd yn esgor ar drafodaeth ddosbarth ar y camgymeriadau. Y bwriad yw sicrhau hyfforddiant trwyadl mewn iaith a mynegiant. Yn ogystal, bydd cyfle i weld sut y mae'r iaith yn cael ei chymhwyso'n ymarferol at weithle penodol.

Meini Prawf

da

B- i B+

 • Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir iawn at ei gilydd
 • Dangos gallu da i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg
 • Dangos dealltwriaeth dda o reolau a phrosesau gramadeg.

ardderchog

A- i A*

 • Dangos gallu o radd uchel i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir
 • Dangos gallu o radd uchel i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg
 • Dangos dealltwriaeth drwyadl o reolau a phrosesau gramadeg.

trothwy

D- i D+

 • Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg rhesymol glir a chywir
 • Dangos gallu i amrywio peth ar gywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg
 • Dangos dealltwriaeth resymol o reolau a phrosesau gramadeg.

Canlyniad dysgu

 1. Ymarfer mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol.

 2. Ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus.

 3. Deall y rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir.

 4. Ymgynefino â chyflwyno tasgau cryno ac amrywiol yn rheolaidd.

 5. Cyfrannu at drafodaeth ieithyddol yn y dosbarth.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Tasgau wythnosol 80
Adroddiad ar y profiad gwaith 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Cynhelir un awr o seminar bob wythnos yn Semester 1 a 2, h.y. cyfanswm o 20 awr. Rhennir myfyrwyr yn grwpiau (fel arfer o 6-8). Bydd y grwpiau’n aros gydag un tiwtor yn y semester cyntaf ac yna’n symud at diwtor arall yn yr ail semester. Bydd y tasgau a gwblheir a’r adroddiad yn rhan o’r portffolio a gyflwynir i’r Arholwr Allanol.

20
Private study

Astudio unigol.

164
Work-based learning

Deuddydd o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg. Llunnir adroddiad byr, tua 800 gair, ar ddiwedd y cyfnod hwn. Bydd y tasgau a gwblheir a’r adroddiad yn rhan o’r portffolio a gyflwynir i’r Arholwr Allanol.

16

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Mae prif adnoddau'r modiwl hwn ar gael yn adran cyfeirlyfrau prif lyfrgell y celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Anogir myfyrwyr i brynu eu copiau personol o destunau allweddol fel y rhai a ganlyn: Gwyn Thomas, *Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg* (Talybont: Y Lolfa. 2015) H. Meurig Evans a W.O. Thomas, *Y Geiriadur Mawr* (Llandybie: Gwasg Dinefwr, arg. cyntaf 1958). D. Geraint Lewis a Nudd Lewis, *Geiriadur Cymraeg Gomer* (Gwasg Gomer: Llandysul, 2016). Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones (goln.), *Geiriadur yr Academi* (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, arg. cyntaf 1995) Peter Wynn Thomas, *Gramadeg y Gymraeg* (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, arg. cyntaf 1996).

Rhestr ddarllen

Gellir defnyddio unrhyw gyfeirlyfrau safonol wrth lunio’r tasgau: ceir cyngor penodol yn y dosbarth. At hynny, mae adnoddau electronig ar gael, e.e.:

Geiriadur yr Academi Ar-lein: http://geiriaduracademi.org/telerau-defnydd/

Geiriadur Prifysgol Cymru ar-lein: http://welsh-dictionary.ac.uk/gpc/gpc.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: