Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXD-3019:
Sgriptio

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Manon Williams

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn dysgir myfyrwyr sut i lunio sgript tua 40 munud o hyd ar gyfer y llwyfan. Bydd pedwar cam i’r gweithgaredd: yn gyntaf, trafodir gofynion dramatig y cyfrwng; yn ail, gofynnir iddynt lunio braslun o blot y ddrama; yn drydydd gofynnir iddynt greu cymeriadau a dadansoddiad manwl o’u natur; yn bedwerydd, eir ymlaen i rannu’r plot yn olygfeydd. Y cam olaf yw llunio’r ddeialog a cheir cyfarwyddyd manwl ar sut i wneud hynny. Dysgir hefyd sut i gyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn confensiynau arferedig.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr lefel 2 a 3, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr lefel 3 gyflwyno gwaith aeddfetach ei thema a mwy dychmygus o safbwynt ei ffurf a bydd amrywiad o ran y canlyniadau dysgu.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn dysgir myfyrwyr sut i lunio sgript tua 40 munud o hyd ar gyfer y llwyfan. Bydd pedwar cam i’r gweithgaredd: yn gyntaf, trafodir gofynion dramatig y cyfrwng; yn ail, gofynnir iddynt lunio braslun o blot y ddrama; yn drydydd gofynnir iddynt greu cymeriadau a dadansoddiad manwl o’u natur; yn bedwerydd, eir ymlaen i rannu’r plot yn olygfeydd. Y cam olaf yw llunio’r ddeialog a cheir cyfarwyddyd manwl ar sut i wneud hynny. Dysgir hefyd sut i gyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn confensiynau arferedig.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr lefel 2 a 3, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr lefel 3 gyflwyno gwaith aeddfetach ei thema a mwy dychmygus o safbwynt ei ffurf a bydd amrywiad o ran y canlyniadau dysgu.

Meini Prawf

trothwy

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema sy'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu i lunio plot. Dylai'r cymeriadau ddangos peth dyfnder seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

da

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema gyffrous sy'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu i lunio plot cadarn. Dylai'r cymeriadau ddangos dyfnder seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol ond dylai hefyd ddangos peth ymwybyddiaeth o bwysigrwydd is-destun mewn rhai sefyllfaoedd dramatig. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

ardderchog

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema wreiddiol a chyffrous a honno'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu anghyffredin i lunio plot cadarn a gafaelgar. Dylai'r cymeriadau ddangos gwir ddyfnder a chymhlethdod seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol a hefyd ddangos ymwybyddiaeth o bwysigrwydd is- destun mewn sefyllfaoedd dramatig. Dylai'r gwaith yn ei gyfanrwydd ddangos elfen o arbrofi o safbwynt adeiladedd y plot a natur y ddeialog. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

Canlyniad dysgu

 1. Adnabod a dadansoddi gwendidau a rhagoriaethau ddramâu llwyfan mewn modd aeddfed

 2. Trafod eu gwaith ar lafar ac ymateb i gwestiynau’n ymwneud â’u gwaith.

 3. Creu cymeriadau ac iddynt ddyfnder seicolegol.

 4. Llunio sgript ag iddi adeiladedd dramatig cryf a soffistigedig

 5. Cyflwyno sgript orffenedig aeddfed ei strwythur a’i themâu sy’n dilyn confensiynau arferedig cyfrwng dramatig arbennig.

 6. Hunanwerthuso eu gwaith gan edrych yn feirniadol a gwrthrychol ar eu sgriptiau gorffenedig.

 7. Cyfansoddi deialog addas ar gyfer y llwyfan.

 8. Ymateb i adborth mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.

 9. Adnabod a thrafod nodweddion y ddrama lwyfan.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Gwaith unigol

166
Seminar

2 awr seminar x 6 = 12

12
Workshop

2 awr darlith/gweithdy x 10

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: