Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-3031:
Project 3 Ffrangeg (2bb/1ib)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Jonathan Ervine

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu darn estynedig o waith yn ystod eu semester mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith. Mae'r project yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth drylwyr am elfen benodol o fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant gwlad Ffrangeg ei hiaith a gwella eu Ffrangeg ysgrifenedig a llafar yr un pryd. Dylid dewis pwnc nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur, pwrpas hynny yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau astudio annibynnol a'u sgiliau ymchwil.

Cynnwys cwrs

Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan aelodau perthnasol staff yr Ysgol Ieithoedd Modern, gall y dewis bwnc neu'r darn i'w gyfieithu ymwneud ag unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth, hanes neu ddiwylliant Ffrangeg gwlad Ffrangeg ei hiaith. Dylid dewis pwnc/darn i'w gyfieithu nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur. Ni ddylid dewis darn i'w gyfieithu sydd eisoes wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd y traethawd/cyflwyniad yn yr iaith darged.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy 40-49%: Dealltwriaeth foddhaol o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg.

da

Da 50-69%: Dealltwriaeth gadarn o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth ddigonol o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael dda ar eirfa a gramadeg.

ardderchog

Rhagorol 70+%: Dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth helaeth o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael ragorol ar eirfa a gramadeg.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (yn cynnwys llunio llyfryddiaeth).

 2. Dangos lefel uchel o hyfedredd wrth ddefnyddio'r iaith Ffraneg a'i gramadeg.

 3. Dangos y gallu i wneud ymchwil yn annibynnol a dangos blaengaredd wrth ddatrys problemau.

 4. Dangos y gallu i gasglu gwybodaeth a'i chrynhoi'n effeithiol mewn dadl glir a rhesymegol yn yr iaith darged, ar lafar neu'n ysgrifenedig.

 5. Dangos tystiolaeth gadarn o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cynnwys (Content) 47.5
Iaith (Language) 47.5
Sgiliau ymchwil traethawd 5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Darlith (2 awr, cyflwyno'r project)

2
Private study 98

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to read, understand and summarise more sophisticated written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn