Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-1002:
Sbaeneg Uwch 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Gwella sgiliau cyfieithu a darllen a deall myfyrwyr drwy astudio testunau sy'n amrywio mewn arddull a chywair.
 2. Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu darnau ysgrifennu ar lefel uwch mewn Sbaeneg.
 3. Gwella sgiliau llafar a gwrando uwch myfyrwyr trwy ymarferion sgwrsio a deunyddiau clyweledol dethol yn amrywio mewn cywair.
 4. Gwella geirfa a chynnwys ymadroddion sy'n gymhleth yn idiomatig mewn gwaith llafar ac ysgrifenedig.
 5. Datblygu dealltwriaeth fwy cymhleth o strwythurau gramadegol ar lefel uwch, a gallu defnyddio'r cyfryw gystrawennau gramadegol mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 6. Trafod ac amddiffyn dadleuon a syniadau mewn trafodaethau grŵp ac un-i-un.
 7. Deall agweddau allweddol sy'n sail i hunaniaeth gyfoes pobl Sbaeneg eu hiaith.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill B2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Cynnwys

Mae'r modiwl hwn yn darparu parhad o LCS-1001, a'i nod yw gwella sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifenedig Sbaeneg myfyrwyr lefel uwch (ar ôl Lefel A). Mae'n cynnwys dosbarthiadau wedi'u seilio ar destun lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i wella'u sgiliau cyfieithu ac ysgrifennu, yn ogystal â dosbarthiadau llafar/gwrando, lle defnyddir ystod o gymhorthion clywedol a gweledol lefel uwch i ysgogi trafodaethau grŵp. Drwy gydol y modiwl, mae gan fyfyrwyr y cyfle hefyd i ymestyn eu gwybodaeth am feysydd gramadeg mwy cymhleth. Daw'r testunau a'r deunyddiau a ddefnyddir yn y modiwl hwn o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y cyfryngau a darnau llenyddol er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo ag amrywiol gyweiriau, yn ogystal â gwella dealltwriaeth o wahanol acenion Sbaeneg. Trwy'r deunyddiau hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn cael cipolwg ar themâu Sbaenaidd penodol a materion sy'n ymwneud â bywyd a chymdeithas gyfoes yn y gwledydd Sbaeneg eu hiaith. Cefnogir dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth trwy Bortffolio Hunan-astudiaeth gyd-gwricwlaidd.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Trothwy: Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

50-69%: Da: Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

70+%: Rhagorol: Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos hyder wrth dynnu gwybodaeth a gyflwynir mewn ffynonellau Sbaeneg a'i defnyddio i ateb cwestiynau yn yr iaith darged.

 2. Deall a chyfieithu testunau ysgrifenedig mwy heriol, yn amrywio o ran arddull a chywair.

 3. Cynhyrchu Sbaeneg cywir ac sy'n gywir yn idiomatig.

 4. Sgwrsio a gwrando ar Sbaeneg (yn cynnwys gwahanol acenion), ei deall, ac ymateb iddi mewn cyd-destun rhyngweithiol.

 5. Defnyddio meysydd geirfa newydd a mynegiant idiomatig mwy cymhleth mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

 6. Archwilio a gwerthuso rhai o'r themâu a'r dadleuon allweddol sy'n cael lle blaenllaw mewn diwylliant gyfoes Sbaenaidd.

 7. Defnyddio strwythurau gramadegol ar lefel uwch mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Gwrando ar fideo a'i ddeall 25
Arholiad llafar 25
Arholiad 2 awr 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

4 seminar (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos. 1 awr ychwanegol (trwy gyfrwng y Gymraeg) pob wythnos.

55
Private study 145

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Casgliad gramadeg (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad wedi'i seilio ar destunau (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad sgyrsiau llafar (a ddarperir gan y darlithydd)

Adnoddau Dysgu Eraill: Disgwylir i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y modiwl hwn gwblhau Portffolio Hunan-astudiaeth cyd-gwricwlaidd yr Ysgol. Mae'r portffolio hwn yn annog myfyrwyr i ddarllen papurau newydd Ffrangeg/Sbaeneg a gwylio teledu Sbaeneg a ffilmiau Sbaeneg yn rheolaidd; dylent hefyd ddarllen un nofel Sbaeneg bob semester. Dylai myfyrwyr gwblhau un portffolio ar gyfer Sbaeneg bob semester.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: