Modiwl LCS-3020:
Iaith Sbaeneg 2 (Is Bwnc)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Atgyfnerthu meysydd allweddol gramadeg uwch.
 2. Datblygu ymhellach sgiliau cyfieithu uwch mewn profion i'r iaith darged ac o'r iaith darged.
 3. Hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair mewn gwaith ysgrifenedig.
 4. Datblygu a mireinio sgiliau uwch wrth wneud tasgau aralleirio ac ysgrifennu traethodau ffurfiol strwythuredig. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill C1/C2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl 20 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yn hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig ac yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr iaith yn eu blwyddyn olaf.

Nid oes testun gosod ar gyfer y modiwl iaith hwn, ond caiff myfyrwyr eu hannog yn gryf i brynu copi o'r llyfrau canlynol i'w hastudio'n annibynnol: Butt, John and Carmen Benjamin (2011) A New Reference Grammar of Modern Spanish, London and Oxford: Arnold. Pountain, Christopher, Teresa de Carlos and Angela Howkins (2011) Practicing Spanish Grammar: A Workbook, London & Oxford: Arnold. Unrhyw adnoddau dysgu eraill. Rhoddir dwy ffeil modiwl i'r myfyrwyr ar ddechrau'r flwyddyn sy'n cynnwys yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer eu dosbarthiadau. Anogir myfyrwyr i gwblhau Portffolio Hunan-astudio'r Ysgol (sydd ar gael o wefan yr Ysgol)

Meini Prawf

trothwy

40-49%: I ennill credyd, rhaid i'r myfyrwyr ddangos gallu cyffredinol ym mhob un o'r sgiliau a brofir.

da

50-69%: Bydd y myfyrwyr yn dangos ystod dda o eirfa, gallu gramadegol eang a'r gallu i'w mynegi eu hunain yn effeithiol ymhob un o'r sgiliau angenrheidiol.

ardderchog

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos galluoedd sy'n ymylu ar fod yn rhai siaradwr brodorol ym mhob un o'r sgiliau a brofir, gyda lefel uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain, ac yn defnyddio'r agweddau technegol ar yr iaith mewn modd sydd, i raddau helaeth, yn naturiol.

Canlyniad dysgu

  1. Darllen a deall testunau cymhleth mewn amrywiol arddulliau, tonau a chyweiriau ac ysgrifennu sylwadau cryno a rhugl am y testunau hynny.
  1. Dangos yn y traethodau a'r gwaith cyfieithu afael soffistigedig ar Sbaeneg a Chymraeg/Saesneg sy'n effro i ystod rethregol y ddwy iaith.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Essay 25
In Class Summary Test 25
Translation Exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 156
Lecture

1 x 1 awr dosbarth cyfieithu bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

1 x 1 awr dosbarth sgiliau iaith cymhwysol bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

44

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn