Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PCC-2007:
Seicoleg Gymdeithasol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Thandi Gilder

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl yma'n ddwyieithog. Mi fydd y darlithoedd yn Saesneg, a'r seminarau yn Gymraeg.

Mi fydd y modiwl yn rhoi trosolwg o theorïau ac ymchwil seicolegol o fewn y maes o Seicoleg Gymdeithasol. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i bynciau fel canfyddiad cymdeithasol, perthnasau rhyngbersonol, ymddygiad cymdeithasol, dylanwad cymdeithasol, a phrosesau grŵp. Pwrpas y cwrs yw dysgu myfyrwyr am ymddygiad dynol o fewn sefyllfaoedd cymdeithasol a diwylliannol gwahanol.

Mae cwblhau'r modiwl yn ofynnol yn ôl meini prawf y BPS.

Cynnwys cwrs

Dyma drosolwg o'r pynciau a ddysgir yn y modiwl:

 • Canfyddiad Cymdeithasol (Gwybyddiaeth, Priodoliad, Agweddau, Ffurfio Argraff);
 • Cyswllt Cymdeithasol (Atyniad, Bod yn ddeniadol, Perthnasau);
 • Grwpiau Cymdeithasol (Mewngrwpiau, Arweinyddiaeth, Rhagfarn, Gwneud Penderfyniadau)
 • Dylanwad Cymdeithasol (Mathau o ddylanwad, Cydymffurfiad, Ufudd-dod)
 • Cefnogaeth Cymdeithasol (Helpu / Allgaredd)

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

 • Ystyriaeth sylfaenol o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth ddigonol o gysyniadau allweddol o fewn seicoleg gymdeithasol yn unig
 • Gwendidau yn eu dealltwriaeth theoretig gyda nifer o wallau ffeithiol
 • Tystiolaeth gyfyngedig o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir dadleuon yn fras, ond roeddent yn wan, a ni chafwyd dehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr atebion yn cynnwys gwybodaeth amherthnasol ac wedi eu strwythuro'n wael.
 • Cyflwyniad gwan gyda strwythur gwael a nifer o wallau fformatio APA.

C- i C+

C- i C+

 • Ychydig o ystyriaeth o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth o'r mwyafrif o gysyniadau allweddol o fewn seicoleg gymdeithasol
 • Ychydig o ddealltwriaeth theoretig gyda rhai gwallau ffeithiol
 • Ychydig o dystiolaeth o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir rhai dadleuon, ond cafwyd ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn, ond roedd ychydig o wybodaeth amherthnasol ac roedd y strwythur yn wael.

ardderchog

A- i A+

 • Ystyriaeth ddofn o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth gynhwysfawr a manwl o seicoleg gymdeithasol
 • Dealltwriaeth wych a dehongliad gwreiddiol o'r theori, heb unrhyw wallau ffeithiol.
 • Tystiolaeth amlwg o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir dadleuon mewn ffordd gydlynol a rhesymegol, gyda digon o ddehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn, roedd y strwythur yn glir, ac roedd y wybodaeth i gyd yn berthnasol.
 • Strwythur da sy'n dangos dadleuon a mynegiant cryf a chlir.

da

B- i B+

 • Ystyriaeth o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth gref o'r mwyafrif o gysyniadau allweddol o fewn seicoleg gymdeithasol
 • Dealltwriaeth gadarn o'r theori gydag ychydig iawn o wallau ffeithiol
 • Tystiolaeth o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir dadleuon mewn ffordd gydlynol, hefo ychydig o ddehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn, roedd y strwythur yn glir, ac roedd rhan fwyaf o'r wybodaeth yn berthnasol.
 • Strwythur da sy'n dangos dadleuon a mynegiant cryf.

Canlyniad dysgu

 1. Ystyried achosion ac esboniadau dros ymddygiadau cynorthwyol ac allgarol.

 2. Dangos dealltwriaeth o'r prosesau meddwl, gwybodaeth, a chredoau a ddefnyddir i ddeall ymddygiadau eraill (Canfyddiad cymdeithasol).

 3. Gwerthuso natur atyniad cychwynnol a dynameg perthnasau sy'n dipyn hyn (Cyswllt Cymdeithasol)

 4. Disgrifio dynameg ymddygiad o fewn a rhwng grwpiau o unigolion er mwyn deall lluniadaeth gymdeithasol (Grwpiau cymdeithasol)

 5. Dadansoddi dylanwad eraill ar ymddygiad, teimladau, a meddyliau (Dylanwad cymdeithasol)

 6. Trafod a dadlau perthnasedd theori seicoleg gymdeithasol yn y 'byd go-iawn'.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Darganfod, Rhannu, Creu 50
Arholiad Terfynol (i'w gwblhau adre) 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlith tri awr bob wythnos (11 wythnos)

33
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi wario 100 awr yn gweithio. Mae hyn yn cynnwys mynychu'r dosbarthiadau, cynnal ymchwil annibynnol, a chwblhau aseiniadau).

57
Seminar

Seminar 1 awr bob wythnos (10 wythnos)

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/pcc-2007.html

Rhestr ddarllen

https://rl.talis.com/3/bangor/lists/024F52ED-8CE8-C200-01BA-1C810D87541A.html?lang=en

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: