Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PCC-3009:
Niwroestheteg:

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Awel Vaughan-Evans

Amcanion cyffredinol

Mi fydd y modiwl yma yn cyflwyno’r maes ymchwil o ‘niwroestheteg’ i fyfyrwyr. Mi fydd y modiwl yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc (Celf, Cerddoriaeth, Dawns, a Llenyddiaeth), ac yn eu cyflwyno o safbwynt niwrowyddoniaeth gwybyddol, a safbwynt gymhwysol. Caiff pob pwnc ei drafod am ddwy wythnos: Mi fydd yr wythnos gyntaf yn canolbwyntio ar ymchwil sy’n ymdrin ag effaith celf/cerddoriaeth/dawns/llenyddiaeth ar y boblogaeth gyffredinol, ac yn cyflwyno dulliau casglu data ar-lein megis EEG, fMRI a thracio llygaid. Mi fydd yr ail wythnos yn canolbwyntio ar ymchwil cymhwysol, ac yn amlinellu therapïau gwahanol a ddefnyddir gyda phoblogaethau penodol. Nod y darlithoedd yma yw cyflwyno dulliau ymchwil a safbwyntiau gwahanol i fyfyrwyr, ac i amlygu rhai o’r prif fanteision ac anfanteision o gynnal ymchwil groes-ddisgyblaethol.

Yn ogystal â’r darlithoedd, a fydd yn darparu trosolwg bras o bob pwnc, ac yn cyflwyno dulliau casglu data gwahanol, mi fydd myfyrwyr yn mynychu seminarau yn wythnosol. Yn ystod y seminarau yma, mi fydd myfyrwyr yn trafod a gwerthuso papurau ymchwil yn gritigol. Nod y seminarau yma yw datblygu sgiliau cyfathrebu myfyrwyr, ac i annog myfyrwyr i werthuso a gwerthfawrogi dulliau ymchwil a safbwyntiau gwahanol.

Cynnwys cwrs

 • Dulliau casglu data megis EEG, fMRI, a thracio llygaid
 • Ystyriaethau cynllunio ymchwil
 • Tystiolaeth empirig sy'n ymchwilio i sut gaiff celf, cerddoriaeth, dawns, a llenyddiaeth eu canfod a'u prosesu
 • Tystiolaeth empirig sy'n ymchwilio i fanteision ac anfanteision therapïau sy'n cymhwyso elfennau o gelf, cerddoriaeth, dawns, a llenyddiaeth

Meini Prawf

da

Da B- i B+

Cyflwyniad da o wybodaeth gref am niwroestheteg, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth weddol gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad da o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth weddol gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

Datblygiad da a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd da o bapurau a roddwyd yn y seminarau, a phapurau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad da o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o niwroestheteg yn ogystal â gwerthusiad da o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

ardderchog

Gwych A- i A**

Cyflwyniad gwych o wybodaeth gynhwysfawr am niwroestheteg, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad gwych o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

Datblygiad gwych a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd gwych o astudiaethau a roddwyd yn y seminarau, ac astudiaethau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad gwych o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos gwir ddealltwriaeth o niwroestheteg yn ogystal â gwerthusiad gwych o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

trothwy

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwybodaeth am brif egwyddorion niwroestheteg yn unig. Llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Ychydig o ddealltwriaeth am y manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad gwan o wybodaeth ar lafar, gan ddangos ychydig dealltwriaeth am brif egwyddorion y pwnc. Amlygwyd rhai o bwyntiau’r papur yn glir, ond gyda llawer o wendidau o ran cywirdeb. Dengys y gallu i ateb ychydig o gwestiynau.

Cyflwynwyd dadleuon wrth ysgrifennu, ond nid oeddent yn llifo, a ni ddengys ddehongliad gwreiddiol na meddwl critigol. Defnydd prin a thystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd, a thystiolaeth gyfyngedig o ddarllen ychwanegol.

Cyflwynwyd cwestiynau ymchwil weddol ddiddorol a pherthnasol, ond ni ddengys dealltwriaeth gadarn o niwroestheteg, a ni chafwyd gwerthusiad o gymhwysiad theoretig nac ymarferol y maes.

C- i C+

Boddhaol C- i C+

Cyflwyniad boddhaol o wybodaeth am egwyddorion niwroestheteg, gyda chyfathrebu gweddol glir, ond gydag ambell i wall ffeithiol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad boddhaol o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth o brif elfennau’r pwnc, ond gydag ychydig iawn o feddwl critigol. Amlygwyd rhai o brif bwyntiau’r papur, a dengys y gallu i ateb rhai cwestiynau yn hyderus.

Cyflwyniad boddhaol o ddadleuon critigol, ond ni chafwyd cydlyniad rhesymegol. Defnydd boddhaol o bapurau a roddwyd yn y seminarau i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd, a dengys ychydig iawn o ddarllen cefndirol ychwanegol.

Cyflwyniad boddhaol o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos ychydig o ddealltwriaeth o niwroestheteg yn ogystal â gwerthusiad boddhaol o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Canlyniad dysgu

 1. Gwahaniaethu rhwng, a dallt gwerth, arwyddocád ystadegol a chlinigol

 2. Dallt rhai o fanteision ac anfanteision ymchwil groes-ddisgybliadol

 3. Cyfathrebu prif bwyntiau papur ymchwil mewn ffordd effeithiol

 4. Gwerthuso ymchwil diweddar y maes mewn ffordd gritigol

 5. Cynnig cwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Gwaith Cartref wythnosol (oddeutu 200 words) 10
Cyflwyniad o bapur ymchwil (10munud) 30
Dadansoddiad critigol (1000 gair) 30
Cynnig ymchwil (1500 gair) 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Mi fydd y myfyrwyr yn trafod mewn grwpiau bach, ac mi fydd trefnydd y modiwl yn hwyluso'r drafodaeth. Mi fydd y seminar yn para am 2 awr bob wythnos.

Ni fydd seminar yn wythnos 11(7), oherwydd bydd myfyrwyr yn cwblhau eu cyflwyniadau llafar yn ystod yr wythnos hon. Yn ogystal, ni fydd seminar yn wythnos 5(1) na 16(12). Bydd trefnydd y modiwl yn cynnal sesiynau galw-heibio yn ystod amser arferol y seminarau yn lle.

16
Private study

Mae'r modiwl yma yn fodiwl 20 credyd, a disgwylir i fyfyrwyr wario 200 o oriau ar y modiwl. Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r amser yma (155 awr) i weithio'n annibynnol. Dylech ddefnyddio'r amser yma i wneud y canlynol (ac eraill):

 • Cwblhau'r gwaith cartref wythnosol
 • Darllen papurau ymchwil perthnasol
 • Cwblhau aseiniadau'r modiwl (cyflwyniad llafar, dadansoddiad critigol, cynnig ymchwil)
 • Ymgyfarwyddo gyda chynnwys y modiwl
155
 

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal sesiynau galw-draw yn ei swyddfa (Wheldon 015) yn wythnosol.

Bydd sesiynau galw-heibio ychwanegol yn cael eu cynnal yn wythnos 5(1) a 16(12), yn lle'r seminarau arferol.

16
Seminar

Ni fydd darlith na seminar yn wythnos 11(7), oherwydd bydd myfyrwyr yn cwblhau eu cyflwyniadau llafar. Disgwylir i'r myfyrwyr gyflwyno eu papurau ymchwil a chyfrannu at gyflwyniadau eraill drwy fod yn aelod o'r gynulleidfa. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu oddeutu 3 awr o gyflwyniadau (gan gynnwys eu cyflwyniad nhw).

3
Lecture

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cyflwyno darlith i'r myfyrwyr. Dylai'r ddarlith gael ei gynnal mewn ystafell ddarlith, ac mi fydd yn para awr pob wythnos.

Ni fydd darlith yn wythnos 11(7) oherwydd bydd y myfyrwyr yn cwblhau eu cyflwyniadau yn ystod yr wythnos.

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestr ddarllen

Cyflwynir rhestr ddarllen ar Talis ar ddechrau'r term, Nid oes llyfr penodol y dylid ei brynu ar gyfer y modiwl yma. Hyd yma, dydi'r rhestr ddarllen ddim ar gael. Fodd bynnag, un papur y gall myfyrwyr ddarllen yw:

Obermeier, C., Menninghaus, W., von Koppenfels, M., Raettig, T., Schmidt-Kassow, M., Otterbein, S., & Kotz, A.S. (2013). Aesthetic and emotional effects of meter and rhyme in poetry. Frontiers in Psychology, 4, DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00010

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: