Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCU-3010:
Traethawd Hir

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Gwenda Jones

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl traethawd hir 20 credyd yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ymchwilio i faes sydd o ddiddordeb personol iddynt. Rhaid i'r testun a ddewisir fod yn gydnaws ag ymchwil yn y gwyddorau cymdeithas ac yn gysylltiedig â'ch pwnc gradd neilltuol. Beth bynnag fo'r testun a ddewisir, mae'n un o ofynion y traethawd hir bod myfyrwyr yn dangos dealltwriaeth o'r berthynas rhwng theori a dulliau ymchwil.

Mae gan staff amrywiaeth o ddiddordebau ymchwil a gallant gynnig arbenigedd a chyngor yn yr holl brif ddulliau damcaniaethol o ymdrin â throseddeg, cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol. Mae eich traethawd hir yn gyfle i chi gyfnerthu eich gwybodaeth am theori, dull a materion o ddiddordeb sylweddol.

Cynnwys cwrs

Mae Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o waith, yn cael ei gwblhau yn ystod y 3 flwyddyn. Mae'r traethawd terfynol tua 6,000 o eiriau.

Bydd gofyn i fyfyrwyr datblygu'r adolygiad llenyddiaeth trylwyr ym maes eich astudiaeth, sy'n trafod prif themâu eich testun. Mae'n bosib y byddwch wedi cwblhau rhywfaint o ymchwil gwreiddiol (ond mae hyn yn opsiynol) - er enghraifft, peth gwaith ymchwil meintiol neu ansoddol gwreiddiol y byddwch wedi ei gynnal gyda chymorth a chyfarwyddyd eich goruchwyliwr/aig. Drwy gydol y modiwl, byddwch yn datblygu eich dadansoddiad o'r llenyddiaeth, eich methodoleg ac unrhyw ddata a gasglwyd, ac yn ysgrifennu eich traethawd.

Meini Prawf

C- i C+

Da (C- hyd at C+)

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir disgrifiadol; dadansoddi rhai o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth dda a boddhaol o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth weddol gyflawn a chywir.

trothwy

Trothwy (D- hyd at D+)

Cyflwyno traethawd hir sy’n rhoi sylw i un neu fwy o bynciau sylweddol; disgrifio rhai o’r prif ystyriaethau empirig ac/neu fethodolegol sy’n codi o’r llenyddiaeth ac unrhyw ddata eraill a gasglwyd yn ystod yr ymchwil; cyflwyno darn estynedig digonol o waith ysgrifenedig ynghyd â ffynonellau llyfryddol a chyfeiriadau sylfaenol.

da

Da (B- hyd at B+)

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir deallus a medrus; dadansoddi cyfres o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth gadarn o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

ardderchog

Rhagorol (A- hyd at A*)

Cyflwyno traethawd hir medrus iawn; dangos ymwybyddiaeth feirniadol o faterion empirig, theoretig a methodolegol fel y bo'n briodol i’r pwnc dan sylw; cyflwyno dadleuon/argymhellion cadarn i ategu themâu craidd y project; dangos ymwybyddiaeth dda o safle’r pwnc dan sylw yng nghyd-destun y maes gwyddorau cymdeithas perthnasol a’r gallu i gymryd rhan yn feirniadol mewn dadleuon cyfoes o fewn y llenyddiaeth berthnasol; rhoi gwybodaeth lyfryddol drefnus a thrylwyr, a chyflwyno gwaith cywir a thrwyadl iawn.

Canlyniad dysgu

  1. Cyflwyno darn sylweddol o waith ysgrifenedig (6,000 o eiriau) sy'n seiliedig ar eich ymchwil eich hun yn y modiwl hwn.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
DISSERTATION Traethawd Hir 6,000 (Sem2) 100
ASESIAD FFURFIANNOL Pennod ddrafft (ni cheir marc, ond adborth ar gael) 0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 195
Tutorial

2 sesiwn galw heibio 2 awr yn ystod pythefnos cyntaf semester 1 gyda'r tiwtor traethawd hir. 9 sesiwn galw heibio o 20 munud yr un gyda'r tiwtor traethawd hir wedi'i wasgaru dros semester 1 a 2

5

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
  • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
  • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
  • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
  • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
  • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
  • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
  • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
  • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
  • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
  • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/scu-3010.html

Rhestr ddarllen

Alvesson, M. & Sandber, J. (2013). Constructing Research Questions: Doing Interesting Research, London: Sage Publications. Bryman, A. (2016). Social research methods, Oxford: Oxford University Press. (5ed argraffiad). Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Denscombe, M. (2007).The good research guide: for small-scale social research projects, Maidenhead: Open University Press. Gibbs, G.(2018). Analyzing qualitative data, 2nd Edition, Los Angeles, Sage Publications. Gorad, S. (2013). Research Design: Creating robust approaches for the Social Sciences, London: Sage Publications.
Greetham, B. (2014). How to Write Your Undergraduate Dissertation. 2ail Argraffiad. Basingstoke, Palgrave Macmillan. (Argraffiad 1af 2009 hefyd yn y llyfrgell.) Rudestam, K.E., and Newton, R. (2015). Surviving Your Dissertation: a Comprehensive Guide to Content and Process. 4ydd Argraffiad. Thousand Oaks, California: Sage. (Mae dau argraffiad cynharach hefyd ar gael yn y llyfrgell.) Smith, K., Todd, M., and Waldman, J. (2009). Doing Your Undergraduate Social Science Dissertation. New York: Routledge. (Ar gael yn y llyfrgell fel e-lyfr hefyd). Swetnam, D. (2009). Writing Your Dissertation: The Bestselling Guide to Planning, Preparing and Presenting First-class Work. Oxford: How to Books. Walliman, N., and Appleton, J. (2009). Your Undergraduate Dissertation in Health and Social Care: The Essential Guide for Success. London: Sage. (Ar gael yn y llyfrgell fel e-lyfr.) Winstanley, C. (2010). Writing a Dissertation For Dummies. Hoboken: Wiley.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn