Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HAC-3001:
Lleoliad Gwaith - Semester 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Teresa Crew

Amcanion cyffredinol

Pwrpas y modiwl yw rhoi cyfle i ddysgu yn y gwaith, trwy leoliad gydag amrywiol asiantaethau. Nod y modiwl yw paratoi myfyrwyr ar gyfer cyd-destunau gwaith yn y dyfodol. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd myfyrwyr yn nodi a threfnu eu lleoliadau eu hunain. Os yw'r myfyriwr yn cael unrhyw anawsterau bydd staff yn cynorthwyo gyda'r broses hon. Mae'r modiwl hefyd yn cynnwys sesiynau cyflogadwyedd wythnosol. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd amrywiol yn y lleoliad gwaith, yn fwyaf arbennig: - Cyfathrebu - cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig, a gwrando, e.e. bod yn glir, yn gryno a chanolbwyntio; gallu addasu eich neges ar gyfer y gynulleidfa a gwrando ar farn pobl eraill. - Trefnu - dysgu blaenoriaethu, gweithio'n effeithlon a chynhyrchiol, a rheoli eich amser er mwyn cyflawni gwaith mewn pryd. - Datrys problemau - dadansoddi ffeithiau a sefyllfaoedd a dod o hyd i atebion priodol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y modiwl hwn, cysylltwch â chynullydd y modiwl cyn ei ddewis fel opsiwn. Mae dysgu trwy brofiadau a gyrfa fel hyn yn unol ag ymrwymiad y brifysgol i wella cyflogadwyedd. Mae'r modiwl yn cydymffurfio â Chod Ymarfer y Brifysgol ar Ddysgu ar Leoliad (https://www.bangor.ac.uk/regulations/codes/code07.php.en).

Cynnwys cwrs

Mae asiantaethau'r lleoliad gwaith yn cynnwys archifdai yng Ngogledd Cymru (i fyfyrwyr Hanes ac Archeoleg), ac asiantaethau'r sector gwirfoddol i fyfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas, megis Cymorth i Ddioddefwyr, Gwasanaeth Prawf, Cyngor ar Bopeth. Mae lleoliadau gwaith yn cynnwys ymrwymiad o ryw 70 awr i gyd, er bod rhai myfyrwyr yn dechrau ac yn gorffen eu lleoliadau y tu allan i gyfnod y modiwl. Mae nifer o sesiynau ar gyflogadwyedd wedi'u cynnwys yn y cwricwlwm, a darperir rhai o'r rheiny gan dîm Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. Felly bydd profiad pob myfyriwr o'r modiwl yn wahanol, gan ddibynnu ar natur a lle'r lleoliad, a'r swyddogaethau a bennir iddynt yn y cyd-destun gwaith dan sylw. Bydd yr holl fyfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gydag arweiniad unigol i'r lleoliad trwy gyfrwng tiwtorialau un-i-un a grwpiau bach. Byddant yn dechrau ar raglen ddarllen ac astudio dan arweiniad, a hwylusir gan gynullydd y modiwl a'r tîm addysgu. Bydd y sylfaen yn cynnwys darllen a thrafod gyda'r nod o ddeall y cysylltiadau sydd rhwng astudiaeth academaidd a dulliau gweithio'r asiantaeth. Yna cysylltir y rhain â gweithgareddau penodol yr asiantaeth leoli, er enghraifft hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth, neu roi sylw i anghenion grwpiau cymdeithasol bregus. Mae'r modiwl yn cynnwys strwythurau ar gyfer adfyfyrio ar y broses ddysgu o fewn cyd-destun gwaith. Ymhlith y deunyddiau darllen a argymhellir mae testunau ynghylch gwerth a swyddogaeth adfyfyrio o'r fath a bydd hynny'n rhan annatod o'r aseiniad cyntaf. Mae hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr adrodd ynghylch un neu fwy o agweddau ar ddysgu yn y gwaith yn yr asiantaeth o'u dewis (yr ail aseiniad). Bydd pynciau'r agwedd hon ar y modiwl yn amrywio yn ôl y lleoliad unigol, ac felly caiff y deunyddiau darllen a'r tiwtorialau eu haddasu i anghenion penodol y myfyrwyr.

Meini Prawf

da

C- i B+ am ddyddiadur adfyfyriol y lleoliad - dangos gallu da neu dda iawn i adfyfyrio ar y profiad dysgu yn y gwaith; ceir sylwebaeth drylwyr ynghylch profiadau'r myfyriwr ei hun o'r lleoliad. Dangos ymwybyddiaeth dda neu dda iawn o'r llenyddiaeth ynghylch dysgu trwy adfyfyrio a thrwy brofiad.

Ar gyfer y cyflwyniad ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth - cyflwyniad da neu dda iawn ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth.

Disgrifiad da/da iawn o'r lleoliad gwaith.

Gwerthusiad da/da iawn o un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad.

Defnyddio peth ymchwil sy'n gysylltiedig â'r pwnc.

Cyflwyniad da/da iawn drwodd a thro, ond angen un neu ddau o welliannau yn ymwneud â chyflwyno, e.e. patrymau llefaru, cyswllt llygad, sleidiau'r cyflwyniad, mwy o ymchwil; paratoi ar gyfer y cwestiynau.

Sleidiau cyflwyniad da/da iawn ond angen un neu ddau o welliannau, e.e. dim mwy na 5 pwynt bwled a thestun, amrywiaeth o wahanol luniau, dim ond ffont Times neu Ariel, dyluniad clir.

Ymatebion da/da iawn mewn trafodaeth ond mae angen mwy o baratoi.

ardderchog

A- i A am ddyddiadur adfyfyriol y lleoliad* - dangos gallu rhagorol i adfyfyrio ar y profiad dysgu yn y gwaith; ceir sylwebaeth dreiddgar a chrefftus ynghylch profiadau'r myfyriwr ei hun o'r lleoliad. Dangos ymwybyddiaeth ragorol o'r llenyddiaeth ynghylch dysgu trwy adfyfyrio a thrwy brofiad.

Ar gyfer y cyflwyniad ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth - cyflwyniad rhagorol sy'n trafod y lleoliad mewn ffordd wybodus a chraff.

Disgrifiad gwych o'r lleoliad gwaith.

Gwerthusiad rhagorol o un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad.

Dangos dealltwriaeth ragorol o ymchwil sy'n gysylltiedig â'r pwnc. •

Cyflwyniad brwdfrydig sy'n ennyn diddordeb ac sy'n gwneud i'r gynulleidfa fod eisiau gwrando.

Sleidiau rhagorol sy'n cyd-fynd â'r cyflwyniad llafar, e.e. dim mwy na 5 pwynt bwled a thestun, amrywiaeth o wahanol luniau, dim ond ffont Times neu Ariel, dyluniad clir.

Ymatebion craff a diddorol yn y drafodaeth.

trothwy

Am ddyddiadur adfyfyriol y lleoliad - dangos gallu boddhaol i adfyfyrio ar y profiad dysgu yn y gwaith; ceir sylwebaeth foddhaol ar brofiadau'r myfyriwr ei hun o'r lleoliad. Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o'r llenyddiaeth ynghylch dysgu trwy adfyfyrio a thrwy brofiad.

Ar gyfer y cyflwyniad ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth - cyflwyniad boddhaol ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth.

Disgrifiad boddhaol o'r lleoliad gwaith Gwerthusiad boddhaol o un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad. Defnyddio ychydig neu ddim ymchwil sy'n gysylltiedig â'r pwnc. Cyflwyniad boddhaol, ond angen un neu ddau o welliannau yn ymwneud â chyflwyno, e.e. patrymau llefaru, cyswllt llygad, sleidiau'r cyflwyniad, mwy o ymchwil; paratoi ar gyfer y cwestiynau. Sleidiau cyflwyniad boddhaol ond angen un neu ddau o welliannau, e.e. dim mwy na 5 pwynt bwled a thestun, amrywiaeth o wahanol luniau, dim ond ffont Times neu Ariel, dyluniad clir. Ymatebion boddhaol mewn trafodaeth, ond roedd angen llawer mwy o ddealltwriaeth o'r maes pwnc.

Canlyniad dysgu

 1. Nodi ystod o sgiliau proffesiynol ac academaidd sy'n berthnasol i'r gweithle.

 2. Datblygu a myfyrio ar gaffael ystod o sgiliau yn y gwaith.

 3. Ymgysylltu'n adeiladol mewn amgylchedd dysgu.

 4. Adrodd ar a gwerthuso un neu fwy o agweddau ar waith y myfyriwr ei hun yn yr asiantaeth.

 5. Sefydlu perthnasoedd gwaith effeithiol gyda staff a grwpiau cleientiaid yn yr asiantaeth.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Gwaith cwrs - Dyddiadur adfyfyriol y lleoliad -

Aseiniad ysgrifenedig o 2,500 o eiriau. Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi arsylwi ar eich profiadau yn ystod eich lleoliad gwaith a chysylltu'r rhain ag ymchwil yn eich pwnc. Bydd y safle Blackboard yn rhoi rhai enghreifftiau o sut mae'r aseiniad hwn wedi'i saernïo mewn blynyddoedd blaenorol. Ond am y tro, edrychwch ar y canlynol ynglŷn ag ysgrifennu adfyfyriol. http://www2.port.ac.uk/media/contacts-and-departments/student-support-services/ask/downloads/Reflective-writing---a-basic-introduction.pdf https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/skills/asc/documents/public/Short-Guide-Reflective-Writing.pdf

50
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad unigol ar waith myfyriwr gyda'r asiantaeth -

Cyflwyniad deg munud ar leoliad gwaith y myfyriwr, gyda 5 munud ar gyfer cwestiynau. 40% o gyfanswm y modiwl. Dylai'r cyflwyniad ddisgrifio'r lleoliad a'r gwaith o ddydd i ddydd. Yna gwerthuso un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad. Os oes gan fyfyrwyr unrhyw bryderon ynghylch y cyflwyniad, ewch i gael sgwrs â Dr Crew ar ddechrau'r semester.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Work-based learning

Dysgu yn y gwaith - Lleoliad gwaith - dysgu yn y gwaith dan gyd-oruchwyliaeth yr asiantaeth a'r ysgol. Bydd cytundeb dysgu (rhwng y myfyriwr, y brifysgol a'r asiantaeth) yn cynnwys pob agwedd ar y dysgu yn y gwaith. (70 awr).

70
Private study

Astudio preifat - Astudio'n annibynnol: darllen sy'n gysylltiedig â'r pwnc a'r asiantaeth a ddewiswyd; paratoi a chwblhau'r ddau aseiniad. (115 awr).

115
Lecture

Darlith - Darlithoedd ar werth dysgu yn y gwaith; manteision dysgu o'r fath o ran cyflogadwyedd myfyrwyr. (5 awr).

5
Workshop

Gweithdy - Seminarau neu weithdai lle mae'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymarfer dysgu adfyfyriol, ac yn datblygu sgiliau ysgrifennu adroddiadau a chyflwyno. (5 awr).

5
Tutorial

Tiwtorial - Cynhelir sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach ac un i un i baratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad; fe'u cynhelir hefyd yn ystod y lleoliad i gefnogi'r broses; ac ar ddiwedd y lleoliad i adfyfyrio ar y broses ddysgu. (5 awr).

5

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative - about the distribution of crime, deviance, offending and victimisation of all kinds to explore
 • trends in crime, harm and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith
 • the social and historical development of the main institutions involved in crime control in different locations

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hac-3001.html

Rhestr ddarllen

Rhestr ddarllen Talis http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hps-2001.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: