Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PCC-1007:
Cyflwyniad i Ymchwil

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Awel Vaughan-Evans

Amcanion cyffredinol

Oes yna berthynas rhwng ymddygiad treisgar a statws cymdeithasol?

Ydi canu mewn côr wir yn dylanwadu ar ein lles ni?

Ydi pobl yn fwy tebygol o gredu gwybodaeth sydd wedi ei rannu ar Facebook na gwybodaeth sydd ar y newyddion?

Mae’r tri yma’n enghreifftiau o gwestiynau ymchwil, ac mae’n bosib eu hateb gan ddefnyddio dulliau ymchwil a phrofion ystadegol. Pwrpas y modiwl yma yw cyflwyno’r dulliau ymchwil yma i chi fel eich bod yn deall sut i ddylunio ymchwil dibynadwy eich hunain. Tuag at ddiwedd y modiwl, byddwn yn trafod mathau o brofion ystadegol er mwyn darganfod os yw canlyniadau arbrofion gwahanol yn arwyddocaol.

Felly, prif nodau’r modiwl yma yw:

1) Cyflwyno dulliau ymchwil mewn ffordd ddealladwy a datblygu eich dealltwriaeth o elfennau sylfaenol ymchwil

2) Datblygu eich dealltwriaeth o ystadegau

3) Datblygu eich gallu i ddadansoddi data gan ddefnyddio SPSS

4) Datblygu eich gallu i drafod dulliau ymchwil ac ystadegau yn hyderus yn Gymraeg a Saesneg

Cynnwys cwrs

Mi fydd y modiwl yn cyflwyno dulliau ymchwil gwahanol i fyfyrwyr, ac yn trafod y prif bethau y dylid eu hystyried wrth ddylunio ymchwil (e.e. moeseg, dibynadwyedd a dilysrwydd). Yn ogystal, mi fydd y modiwl yn cyflwyno ystadegau disgrifiadol a chasgliadol i fyfyrwyr, ac yn trafod y gwahaniaeth rhwng dulliau ansoddol a meintiol.

Bob wythnos, mi fydd myfyrwyr yn mynychu darlith (1 awr o hyd) a gweithdy (1 awr o hyd). Yn y ddarlith, byddech yn dysgu ffeithiau, theorïau, a rhesymeg dulliau ymchwil. Mi fydd y gweithdai wythnosol yn rhoi cyfle i chi drafod y wybodaeth yn fwy manwl, ac i ddatblygu eich sgiliau dadansoddi. Bydd rhai o'r gweithgareddau yn cynnwys ystyried materion moesegol, dyfeisio astudiaethau ymchwil, casglu a dadansoddi data gan ddefnyddio offer electronig, llaw gyfrifiadau, a dysgu sut i gyfathrebu canlyniadau'r ymchwil mewn adroddiadau ysgrifenedig. Dylai pob myfyriwr gwblhau 100 awr o waith ar gyfer y modiwl hwn ar draws y semester (gan gynnwys dosbarthiadau rheolaidd, ymchwil annibynnol, a chwblhau aseiniadau).

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Adolygiad gwael o’r llenyddiaeth, gyda llawer o wallau o ran cyflwyniad a chywirdeb. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n wael, gyda thipyn o wallau ffeithiol. Ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn.

Dealltwriaeth wael o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir mewn meysydd gwahanol. Dealltwriaeth wael o’r cynlluniau arbrofol gwahanol.

Ni ddengys unrhyw hyfedredd wrth ddefnyddio SPSS.

C- i C+

C- i C+

Adolygiad boddhaol o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu eithaf clir. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n foddhaol, ond gydag ambell i wall ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn foddhaol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir mewn meysydd gwahanol. Dengys ychydig o allu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol.

Dengys ychydig o hyfedredd wrth ddefnyddio SPSS.

ardderchog

A- i A*

Adolygiad gwych o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n wych, heb unrhyw wallau ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn wych.

Dealltwriaeth gadarn o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir mewn meysydd gwahanol. Dengys y gallu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol yn glir.

Hyfedredd gadarn wrth ddefnyddio SPSS.

da

B- i B+

Adolygiad da o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n dda, gydag ychydig iawn o wallau ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn dda.

Dealltwriaeth dda o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir mewn meysydd gwahanol. Dengys y gallu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol yn weddol glir.

Hyfedr iawn wrth ddefnyddio SPSS.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o ystadegau a dulliau ymchwil gwahanol, a deall sut y cânt eu defnyddio o fewn meysydd gwahanol.

 2. Gallu defnyddio'r pecyn ystadegol SPSS yn hyderus: gallu mewnbynnu data yn gywir, rhedeg y dadansoddiad ystadegol priodol, a dehongli'r allbwn

 3. Cynnal adolygiad o lenyddiaeth perthnasol ac ysgrifennu adroddiad ymchwil da sy'n dilyn canllawiau'r APA.

 4. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o dechnegau methodolegol fel mesuriadau ac arsylwadau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Cynnig Ymchwil 60
PRAWF DEALLTWRIAETH Gwaith cartref 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Bydd darlith wythnosol (1 awr o hyd) yn cyflwyno gwybodaeth i chi am ddulliau ymchwil ac ystadegau. Bydd sesiwn ymarferol (1 awr o hyd) yn dilyn yn syth ar ôl y ddarlith i gyfnerthu eich dealltwriaeth o'r hyn a drafodwyd yn y ddarlith.

22
Tutorial

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor.

11
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 67 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

67

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn