Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PCC-1009:
Sgiliau Academaidd Dwyieith II

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mrs Emma Hughes-Parry

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn ehangu ar sgiliau craidd myfyrwyr, sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg yn y gwyddorau dynol. Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau gwyddonol myfyrwyr a’u hannog i deimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol o fewn cyd-destun academaidd. Nod arall yw datblygu sgiliau cyfathrebu ar lafar y myfyrwyr trwy cwblhau cyflwyniadau academaidd ar lafar a chymryd rhan mewn sesiynau POPPS. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gellir eu trosglwyddo i fodiwlau eraill, ac i'r gweithle

Cynnwys cwrs

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau trosgwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y cwrs yn cwmpasu pynciau fel y canlynol:

a) Sut i drefnu ac ysgrifennu traethodau ar lefel Prifysgol; b) Sut i adnabod a defnyddio ffynonellau gwyddonol, credadwy c) Sut i osgoi llên-ladrad ch) Ysgrifennu manwl, eglur d) Defnyddio adborth dd) Datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg e.e. cyflwyno gwaith gwyddonol ar lafar,

Bydd y modiwl yn cynnwys darlithoedd a seminarau. Bydd y darlithoedd yn cynnwys cyflwyniadau ymchwil a fydd yn ffocws aseiniadau. Bydd y seminarau yn gyfle i fyfyrwyr gweithio mewn grŵpiau bach ac ymarfer sgiliau ysgrifennu ac ymchwil ac ymarfer sgiliau ysgrifennu ac ymchwil. Bydd y sesiynau POPPS yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu ar lafar

Meini Prawf

C- i C+

C+ to C Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad eithaf gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg o’r mwyafrif o’r prif adrannau, ond gydag ychydig o wendidau o ran eglurdeb a chynildeb. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n foddhaol.

Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynir dadleuon, ond roedd ychydig o gamddealltwriaeth / anghywirdeb, a ni chyflwynwyd y dadleuon yn gydlynol. Defnyddiwyd tystiolaeth wyddonol ddibynadwy i gefnogi’r dadleuon ar adegau.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol boddhaol.

Cyflwyniad boddhaol o’r gwaith, sy’n dilyn rhai o ganllawiau fformatio’r APA/Harvard, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn foddhaol.

trothwy

D+ to D- Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda rhai adrannau wedi eu disgrifio’n glir.

Ychydig o wallau strwythuro, ac ychydig iawn o wybodaeth berthnasol o’r maes a drafodwyd.

Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynwyd ychydig iawn o ddadleuon cywir a rhesymegol, a defnyddiwyd ffynonellau gwan i’w cefnogi.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos ychydig iawn o sgiliau meddwl critigol.

Cyflwyniad wan o’r gwaith, sy’n dilyn ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA/Harvard, ac sy’n cyflwyno gwybodaeth wyddonol mewn ffordd aneglur.

ardderchog

A** to A- Gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol iawn o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o bob adran bwysig. Gwybodaeth berthnasol iawn o’r maes wedi ei strwythuro’n wych.

Astudio cefndirol amlwg iawn, gyda chyflwyniad clir o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy.

Dehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol rhagorol.

Cyflwyniad ardderchog o’r gwaith, sy’n dilyn canllawiau fformatio’r APA/Harvard yn wych, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn hollol glir.

da

B+ to B- Gwybodaeth gref a dealltwriaeth dda o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o’r mwyafrif o’r adrannau pwysig. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n dda.

Astudio cefndirol yn amlwg ar adegau, gyda chyflwyniad o ychydig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ar y cyfan, ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy yn aml.

Ychydig o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol da.

Cyflwyniad da o’r gwaith, sy’n dilyn y mwyafrif o ganllawiau fformatio’r APA/Harvard, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn dda.

Canlyniad dysgu

  1. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu cyflwyno gwybodaeth ar ffurf lafar am un neu fwy o'r prif feysydd gwyddorau dynol mewn modd rhesymegol a llawn gwybodaeth trwy gyfrwng y Gymraeg
  1. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu trafod ac adolygu rhai o'r materion tyngedfennol a dadleuol sydd ar hyn o bryd yn cael eu trafod ym maes gwyddorau dynol
  1. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu dangos sgiliau cymwys wrth ysgrifennu gwaith gwyddonol, gan ddefnyddio rheolau fformatio APA/Harvard, iaith ac arddull sy'n briodol ar gyfer ymdriniaeth wyddonol
  1. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd trawsieithu o'r iaith gwreiddiol testun academaidd i'r iaith Gymraeg ac y gallu i wneud hyn

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLAFAR Cwblhau cyflwyniad ar hap

Cwblhau cyflwyniad ar hap yn POPPS

2
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad ar lafar

Bydd myfyrwyr yn paratoi cyflwyniad ar lafar, wedi ei seilio ar bapur ymchwil

30
LLAFAR Small Roles Cwblhau rôl fach yn POPPS

Cwblhau rôl fach yn POPPS

4
LLAFAR Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi

Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi yn POPPS

5
LLAFAR Cwblhau Cyflwyniad ar lafar

Cwblhau cyflwyniad ar hap yn POPPS

2
CYFRANOGIAD DOSBARTH Participation Cymryd rhan yn POPPS

Marc ar gyfer cymryd rhan yn POPPS

2
LLAFAR Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi

Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi yn POPPS

5
GWAITH CWRS Poster Ymchwil

Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu poster ymchwil wedi ei seilio ar gyflwyniad ymchwil

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 55 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

55
Workshop

Gweithdai grwpiau bach i ddatblygu sgiliau cyfathrebu gwyddonol a gweithio mewn grwpiau i ddatrys tasgau

11
Tutorial

Bydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor

12
Lecture

Darlith sgiliau academaidd dwyieithog, a chyflwyniadau ymchwil

11
Workshop

POPPS- Psychology Oral Presentation Practice Sessions- sesiynau ymarfer cyflwyno ar lafar

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Bydd y werslyfr ar gael yn y llyfrgell. Bydd unrhyw erthyglau ymchwil yn cael eu rhannu ar Blackboard, a ni fydd unrhyw gost printio i fyfyrwyr

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/pcc-1009.html

Rhestr ddarllen

Bydd rhestr ddarllen ar gael. Bydd gan y modiwl werslyfr craidd:

American Psychological Association. (1983). Publication manual. Washington, DC: American Psychological Association

Bydd y modiwl hefyd yn defnyddio erthyglau cyfnodolion, er enghraifft:

Ghirlanda, S., Jansson, L. & Enquist, M. Chickens prefer beautiful humans. Hum Nat 13, 383–389 (2002). https://doi-org.ezproxy.bangor.ac.uk/10.1007/s12110-002-1021-6

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: