Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PCC-3008:
Plant Teuluoedd A'r Gymdeithas

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Nia Griffith

Amcanion cyffredinol

PLEASE NOTE THAT THIS MODULE IS DELIVERED THROUGH THE MEDIUM OF WELSH AND IN ENGLISH AS OF 15/16

Nod y modiwl yma fydd i archwilio’r perthynas cymhleth rhwng plant, teuluoedd a’r gymdeithas. Mi fydd pynciau yn cynnwys ffactorau risg ac amddiffynnol sy’n gysylltiedig â datblygiad a lles plant, gan gynnwys y taflwybrau (trajectories) fwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig gyda’r ffactorau yma.

Yn ogystal, mae’r modiwl yn ceisio cyflwyno rhai o’r polisïau ac ymyriadau sydd eisoes wedi cael eu gweithredu i geisio gwella lefelau lles a datblygiad plant ifanc. Mi fydd y modiwl yn trafod y gwahanol sialensiau sydd yn cael eu gwynebu wrth i’r ymyriadau cael eu gweithredu yn y maes (ymchwil yn y byd go-wir).

Cynnwys cwrs

Early infant development Risk factors to early development Protective factors to early development Childhood disorders Parenting is pivotal Early intervention

Meini Prawf

trothwy

Ateb digonol i’r cwestiwn. Ateb yn seiliedig ar ddeunyddiau’r ddarlith. Dim yn dangos unrhyw ddatblygiad o ddadleuon o bwys.

da

Ymdrin â’r pwnc yn weddol gynhwysfawr. Trefn a strwythuro da. Dealltwriaeth dda o'r deunydd

ardderchog

Ymdrin â’r pwnc yn gynhwysfawr ac yn gywir. Creu dadl a mynegi eu hunain yn eglur. Dangos dyfnder o fewnwelediad mewn materion damcaniaethol.

Canlyniad dysgu

 1. Deall y rôl allweddol y mae egwyddorion ymddygiad yn gallu chwarae o ran newid ymddygiad rhianta, gyda ' r bwriad o newid ymddygiad plant a hybu canlyniadau positif i blant yn y tymor hir.

 2. Gwerthuso a thrafod papurau ymchwil sydd yn nodi effaith ffactorau risg a ffactorau amddiffynnol a sut mae'r rhain yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer rhagfynegi deilliannau.

 3. Disgrifio’r dulliau cyffredin a ddefnyddir i archwilio'r berthynas rhwng plant, teuluoedd a chymdeithas.

 4. Cyflwyno adolygiad critigol o faes ymchwil sydd yn berthnasol i'r cwrs (dewisol gan y myfyriwr) ar ffurf Podcast.

 5. Y gallu i werthuso yn gritigol y polisïau sydd wedi cael eu gweithredu drwy ymyriadau yn y gymuned, a'r dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer mesur y llwyddiannau yma.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyniad ar lafar o bwnc ymchwil perthnasol 40
Arholiad Terfynol 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 22
Private study 178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: