Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1018:
Gweithdy Creadigol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Gerwyn Wiliams

Amcanion cyffredinol

Un o fodiwlau craidd Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yw hwn, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhai sy’n dilyn y cynllun gradd hwnnw. Yn wir, nid oes raid wrth brofiad blaenorol o ysgrifennu creadigol er mwyn dilyn y modiwl, ond yn hytrach ddiddordeb gwirioneddol yn y maes a pharodrwydd i roi cynnig ar wahanol fathau o ysgrifennu creadigol. Defnyddir tri dull dysgu, sef seminarau, gweithdai a thiwtorialau. Mewn seminarau, trafodir enghreifftiau llwyddiannus o wahanol genres ffuglennol a barddol, dulliau a chonfensiynau llenyddol. Tynnir sylw at amryw fathau o ysgrifennu creadigol a’u cynnig yn ganllawiau i’r rhai sy’n dilyn y modiwl, modelau y gallen nhw eu hefelychu wrth fynd ati i gyfansoddi eu hunain. Mewn gweithdai, gosodir ymarferion penodol i’r myfyrwyr weithio arnynt er mwyn hybu creadigrwydd a datblygu syniadau newydd. Mewn tiwtorialau a gynhelir yn gyson yn ystod y semester, rhoddir adborth i’r ymarferion dosbarth, trafodir syniadau’r myfyriwr unigol ar gyfer ei ffolio, a chynigir sylwadau ar unrhyw waith creadigol sydd ar y gweill.

Cynnwys cwrs

Un o fodiwlau craidd Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yw hwn, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhai sy’n dilyn y cynllun gradd hwnnw. Yn wir, nid oes raid wrth brofiad blaenorol o ysgrifennu creadigol er mwyn dilyn y modiwl, ond yn hytrach ddiddordeb gwirioneddol yn y maes a pharodrwydd i roi cynnig ar wahanol fathau o ysgrifennu creadigol. Defnyddir tri dull dysgu, sef seminarau, gweithdai a thiwtorialau. Mewn seminarau, trafodir enghreifftiau llwyddiannus o wahanol genres ffuglennol a barddol, dulliau a chonfensiynau llenyddol. Tynnir sylw at amryw fathau o ysgrifennu creadigol a’u cynnig yn ganllawiau i’r rhai sy’n dilyn y modiwl, modelau y gallen nhw eu hefelychu wrth fynd ati i gyfansoddi eu hunain. Mewn gweithdai, gosodir ymarferion penodol i’r myfyrwyr weithio arnynt er mwyn hybu creadigrwydd a datblygu syniadau newydd. Mewn tiwtorialau a gynhelir yn gyson yn ystod y semester, rhoddir adborth i’r ymarferion dosbarth, trafodir syniadau’r myfyriwr unigol ar gyfer ei ffolio, a chynigir sylwadau ar unrhyw waith creadigol sydd ar y gweill.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu i adnabod gwahanol genres llenyddol a deall eu priod nodweddion Dangos gallu i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau llenyddol Dangos gallu i ysgrifennu'n greadigol Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

da

B- i B+

Dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu da i adnabod gwahanol genres llenyddol a deall eu priod nodweddion Dangos gallu da i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau llenyddol Dangos gallu da i ysgrifennu'n greadigol Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

ardderchog

A- i A*

Dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu sicr i adnabod gwahanol genres llenyddol a deall eu priod nodweddion Dangos gallu sicr i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau llenyddol Dangos gallu sicr i ysgrifennu'n greadigol Dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. Ymateb i rym mynegiannol iaith lenyddol.

 2. Adnabod priod nodweddion amryw genres llenyddol, e.e. stori fer, ymson, hen bennill, haicw.

 3. Harneisio'r nodwedion hynny at eu hysgrifennu creadigol eu hunain.

 4. Gwybod sut i ddatblygu deunydd er mwyn gwireddu ei botensial llenyddol.

 5. Cynllunio casgliad o waith creadigol gwreiddiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Ymarferion Byr 50
Portffolio 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Un o brif strategaethau dysgu'r modiwl hwn yw cyfres o weithdai: dan arweiniad y darlithydd, eir ati i ymateb i dasgau creadigol penodol un ai'n unigol neu mewn grwpiau.

10
Tutorial

Neilltuir tua dwy awr yr wythnos ar gyfer tiwtorialau unigol i roi adborth i ymarferion dosbarth a datblygiad portffolio creadigol pob myfyriwr yn unigol.

20
Private study 160
Seminar

Un o brif strategaethau dysgu'r modiwl hwn yw cyfres o seminarau lle y canolbwyntir ar enghreifftiau o arfer da creadigol.

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Cyfeirir yn gyson at ddeunyddiau perthnasol yn ystod y modiwl a gwneir defnydd rheolaidd o safle dysgu Blackboard.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: