Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-3029:
Chwedlau'r Oesau Canol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Aled Llion Jones

Amcanion cyffredinol

Mwynhau a gwerthfawrogi rhai o gyfraniadau rhyddiaith pwysicaf yr iaith Gymraeg i lenyddiaeth Ewrop.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r chwedlau 'brodorol' Cymraeg, sef rhai o gampweithiau llenyddiaeth yr Oesau Canol yn Ewrop gyfan. Bydd rhai o'r straeon eisoes yn gyfarwydd ichi - megis Pedair Cainc y Mabinogi a "Culhwch ac Olwen" - a chewch archwilio'n fanylach i'w hynodion llenyddol a syniadol.

Byddwn yn edrych ar y berthynas rhwng themâu'r chwedlau a chymdeithas yr Oesau Canol: sut maen nhw'n perthyn i'w cyfnod; a oes yma feirniadaeth o werthoedd y Gymru ganoloesol; beth yw eu gwerth fel propaganda wleidyddol). Wrth ofyn cwestiynau ynghylch diben a phwrpas y straeon, byddwn yn ystyried y berthynas rhwng 'myth' a 'chwedl' , a taflwn gipolwg ar y berthynas rhwng y deunydd hyn ac eiddo traddodiadau 'Celtaidd' eraill megis llenyddiaeth Iwerddon.

Wrth ofyn paham mae'r chwedlau hyn wedi aros yn berthnasol ac yn boblogaidd dros y canrifoedd, cawn gyfle i astudio gwreiddiau'r traddodiadau Ewropeaidd am y Brenin Arthur.

Meini Prawf

trothwy

dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

da

dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth dda am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu da i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

ardderchog

dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth sicr am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu sicr i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu sicr i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu sicr i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Canlyniad dysgu

 1. Amgyffred prif nodweddion llenyddol y chwedlau 'brodorol'

 2. Gwybod sut i ymateb yn feirniadol i ryddiaith Gymraeg yr Oesau Canol

 3. Deall a dadansoddi ystod o nodweddion ieithyddol Cymraeg Canol.

 4. Trafod a dadansoddi ar lefel briodol arddull rhai o'r chwedlau canoloesol.

 5. Bwrw trawsolwg eang a manwl ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo'n briodol.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Deg darlith x 2 awr yr un

20
Private study 170
Seminar

10 Seminar x 1 awr yr un

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/cxc-3029.html

Rhestr ddarllen

Gweler Talis

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: