Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCE-3210:
Astudio'r Cyfryngau (S1)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr David Miranda-Barreiro

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu adnabyddiaeth fanwl o fater cyfoes sy'n berthnasol i un neu fwy o wledydd / rhanbarthau lle y siaredir yr iaith darged, trwy ddadansoddi mathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau.
 2. Gwella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddiwylliannau a chymdeithasau sy'n siarad yr iaith darged.
 3. Meithrin dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o gyhoeddiadau a chyfryngau sydd ar gael yn yr iaith darged, yn ogystal â'u hamrywiol ddylanwadau ar farn y cyhoedd.
 4. Gwella eu sgiliau yn yr iaith darged, sgiliau darllen a deall yn arbennig - drwy archwilio gwahanol arddulliau a chyweiriau - yn ogystal â sgiliau iaith ysgrifenedig a manylder gramadegol.
 5. Meithrin sgiliau dadansoddi a gyflwynwyd yn ystod lefel dau, wrth adeiladu ar feysydd penodol o ddiddordeb a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn dramor.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio pwnc cyfoes sy'n berthnasol i un neu fwy o wledydd/rhanbarthau lle y siaredir yr iaith darged. Gwyntyllir y pwnc a ddewisir drwy brism y wasg a'r cyfryngau, er mwyn magu dealltwriaeth o'r pwnc penodol ond hefyd o'r cyhoeddiadau a chyfryngau sydd ar gael yn y gymdeithas dan sylw. Bydd yr adroddiad terfynol yn cynnwys dadansoddiad o sut y mae mathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau yn ymdrin â'r pwnc, yn ogystal ag asesiad o'u pwysigrwydd wrth ddylanwadu ar farn y cyhoedd. Ysgrifennir yr adroddiad yn yr iaith darged, ac atodir y deunyddiau a drafodir wrtho.

Erthyglau o'r cyfryngau a'r wasg a gesglir gan y myfyriwr fydd y prif ddeunyddiau ar gyfer y modiwl hwn. Bydd llawer o ddeunyddiau o'r fath ar gael ar-lein; bydd deunyddiau eraill ar gael ar ffurf gylchgronau a phapurau newydd a archebir gan yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern.

Bydd darllen ehangach yn dibynnu ar y pwnc a ddewisir, a bydd yn cynnwys yn bennaf gyhoeddiadau printiedig a ffynonellau ar-lein.

Meini Prawf

trothwy

D- - D+: Gafael sylfaenol ar faterion allweddol yn ymwneud â'r pwnc a ddewisir a'r cyhoeddiadau a chyfryngau perthnasol sydd ar gael. Gallu cyfyngedig i ddadansoddi a deall materion yn eu cyd-destun, gan dynnu ar dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach. Dealltwriaeth sylfaenol o'r defnydd o rethreg, cywair ac arddull yn yr iaith darged, a gallu i gyflwyno dadleuon sylfaenol yn yr iaith darged gyda mesur cyfyngedig o gywirdeb ieithyddol.

da

C- - B+: Gafael dda ar faterion allweddol yn ymwneud â'r pwnc a ddewisir a'r cyhoeddiadau a chyfryngau perthnasol. Peth gallu i ddadansoddi a deall materion yn eu cyd-destun, gan dynnu ar dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach. Dealltwriaeth dda o'r defnydd o rethreg, cywair ac arddull yn yr iaith darged, a gallu i gyflwyno dadleuon yn yr iaith darged gyda rhyw fesur o gywirdeb ieithyddol.

ardderchog

A- - A*: Gafael ardderchog ar faterion allweddol yn ymwneud â'r pwnc a ddewisir a'r cyhoeddiadau a chyfryngau perthnasol. Gallu amlwg i ddadansoddi a deall materion yn eu cyd-destun, gan dynnu ar dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach. Dealltwriaeth ardderchog o'r defnydd o rethreg, cywair ac arddull yn yr iaith darged, a gallu i gyflwyno dadleuon uwch yn yr iaith darged gyda lefel uchel o gywirdeb ieithyddol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth fanwl o bwnc cyfoes mewn un neu fwy o wledydd / rhanbarthau lle siaredir yr iaith darged.

 2. Dangos dealltwriaeth ehangach o oblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol y pwnc a ddewisir.

 3. Dangos dealltwriaeth glir o'r wasg a'r cyfryngau mewn cymdeithas benodol trwy astudiaeth fanwl o fathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau, ac asesiad o'u dylanwad ar farn y cyhoedd.

 4. Dangos dealltwriaeth uwch o'r defnydd o rethreg yn yr iaith darged, a'r gallu i ddadansoddi amrywiaeth o arddulliau a chyweiriau.

 5. Cyflwyno a strwythuro dadleuon mewn astudiaeth estynedig annibynnol, a gefnogir gan dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach

 6. Dangos dealltwriaeth a sgiliau ysgrifennu uwch yn yr iaith darged.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar
 1. Seminarau: dau seminar un awr yr un yn wythnosau 1 a 2 (i ymdrin â gofynion y modiwl, dulliau ymchwil, cynllunio, dadansoddi ayb).
 2. Seminar cyflwyno un awr yn wythnos 8.
 3. Goruchwyliaeth unigol: 30 munud bob yn ail wythnos (cyfanswm o 2.5 awr).
3
Individual Project 97

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: