Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-2040:
Sgiliau Iaith Ffrangeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jonathan Ervine

Amcanion cyffredinol

 1. Atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth y myfyrwyr o ramadeg a geirfa Ffrangeg.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac ohoni, a sgiliau trin Ffrangeg ysgrifenedig.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando.
 4. Dod yn gyfarwydd â geirfa sy'n ymwneud â'r flwyddyn dramor sydd i ddod, a chyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol eraill.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2/C1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Gan adeiladu ar sylfaeni cwrs iaith y flwyddyn gyntaf, bydd dosbarthiadau ar sgiliau ysgrifenedig, gwrando a deal, cyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg, a sgiliau llafar yn datblygu hyfedredd a rhuglder yn Ffrangeg. Bydd gwersi sgiliau iaith ysgrifenedig yn cynnwys adolygu pwyntiau gramadegol, aralleirio, cyfieithu i'r Ffrangeg ac ysgrifennu traethodau, ac yn canolbwyntio ar iaith newyddiadurol, lenyddol a phroffesiynol. Bydd y dosbarthiadau gwrando a deall yn defnyddio ffynonellau dilys oddi ar y teledu ac ati, ac yn cynnwys tasgau trawgrifio ac aralleirio. Mae'r deunyddiau iaith a ddefnyddir yn ymwneud â'r cyfryngau, cyflogadwyedd, y celfyddydau a materion cymdeithasol a diwylliannol. Bydd sgiliau llafar yn datblygu rhuglder mewn gwahanol gyweiriau. Bydd pob dosbarth yn datblygu'r sgiliau y bydd ar y myfyrwyr eu hangen yn eu trydedd flwyddyn pan fyddant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio ystod o destunau penodedig.

da

50-69%: Gwybodaeth dda o eirfa a gramadeg, a gallu da i gyfieithu a thrin amrywiaeth o ddeunyddiau testunol. Gallu da ar lafar ac wrth wrando.

ardderchog

70+%: Gwybodaeth ragorol o eirfa a gramadeg, a gallu ardderchog i gyfieithu a thrin testunau, gyda dealltwriaeth gadarn o gywair. Gallu rhagorol ar lafar ac wrth wrando.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd y myfyrwyr yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y Ffrangeg mewn gwahanol gyweiriau iaith.

 2. Bydd y myfyrwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio eu geirfa gynyddol yn y Ffrangeg mewn ffordd briodol a chywir mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

 3. Bydd y myfyrwyr wedi cael profiad o ddefnyddio gwahanol sgiliau, gan gynnwys cyfieithu, dadansoddi arddull, ysgrifennu traethodau ac exposés.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DOSBARTH Listening comprehension 10
PRAWF DOSBARTH Translation into English/Welsh 10
PRAWF DOSBARTH Translation into French 10
Written assignment, including essay Essay/Written assignment 10
ARHOLIAD Written Exam (2 hours) 25
ARHOLIAD Oral exam 25
GWAITH CWRS Resume - Summary 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

3 awr gyswllt yr wythnos + 1 awr cyfrwng Cymraeg.

66
Private study 334

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: