Modiwl LCS-1002:
Sbaeneg Llafar Uwch

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu'r gallu i ddeall a siarad Sbaeneg mewn amrywiaeth o gyd-destunau cyfathrebu ac amrywiaeth o arddulliau.
 2. Cynyddu gallu'r myfyrwyr i ddefnyddio gwahanol arddulliau ieithyddol a chyfathrebu gyda lefel uwch o gymhwysedd.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl llafar hwn yn cyd-fynd â'r modiwl LCS-1001. Mae'n fodiwl dwbl sy'n anelu at ddatblygu'r sgiliau Sbaeneg llafar a ddysgwyd wrth astudio am Lefel A. Defnyddir amrywiaeth o ddeunyddiau gwrando a gwylio yn y dosbarth i sbarduno trafodaethau grŵp, dadleuon a chyflwyniadau unigol ar themâu penodol. Datblygir sgiliau gwrando hefyd trwy ymarferion gwrando a deall. Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i fynegi eu hunain ar lafar wrth drafod amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bywyd cyfoes a chymdeithas Sbaenaidd a gwella eu dealltwriaeth o acenion Sbaeneg rhanbarthol.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Trothwy: Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

50-69%: Da: Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

70+%: Rhagorol: Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Trafod ac amddiffyn pwnc penodol yn unigol neu fel rhan o dîm.

 2. Dangos y gallu i ddethol a chrynhoi gwybodaeth a gyflwynir mewn dosbarthiadau gwrando a deall.

 3. Defnyddio geirfa ac ymadroddion newydd mewn gwaith llafar.

 4. Datblygu dealltwriaeth o bwnc penodol sy'n ymwneud â diwylliant a chymdeithas Sbaenaidd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DOSBARTH Listening comprehension 25
TRAETHAWD Free writing cultural exercise 25
LLAFAR Oral Exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

2 seminar x 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester

44
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: