Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-1003:
Sbaeneg i Ddechreuwyr 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Amcanion cyffredinol

 1. Dod i ddeall gramadeg Sbaeneg sylfaenol.
 2. Datblygu'r gallu i wrando ar Sbaeneg a'i deall mewn cyd-destunau cyfathrebu sylfaenol.
 3. Dysgu mynegi eu hunain mewn Sbaeneg sylfaenol.
 4. Datblygu'r gallu i ddarllen, deall a chreu testunau mewn Ffraneg sylfaenol a dysgu ac ehangu geirfa.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi astudio TGAU Sbaeneg ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar, clywedol ac ysgrifenedig sylfaenol. Mae'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad ac (yn achos myfyrwyr sydd wedi astudio TGAU Sbaeneg) adolygiad o elfennau gramadegol allweddol (yr amser presennol a'r gorffennol, y dyfodol a'r amodol, enwau, ansoddeiriau, arddodiaid) a geirfa ac ymadroddion cyffredin sy'n ymwneud â'r hunan, y teulu, bywyd pob dydd, hobïau, hoff bethau a chas bethau a chwarae rôl. Trwy gymhorthion clywedol/gweledol cyflwynir myfyrwyr hefyd i ddiwylliant a chymdeithas Sbaen.

Llyfr cwrs: Kattán, Juan, and Angela Howkins, Spanish Grammar in Context, 3rd edn (New York: Routledge, 2014)

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Trothwy Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

50-69%: Da Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

70+%: Rhagorol Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos y gallu i ysgrifennu darnau creadigol byr a llythyrau anffurfiol yn Sbaeneg gan ddefnyddio amseroedd sylfaenol berfau a geirfa a chystrawennau sylfaenol.

 2. Darllen ac ynganu tesun Sbaeneg yn hyderus.

 3. Cyfathrebu am faterion sylfaenol yn hyfedr.

 4. Dangos dealltwriaeth o wybodaeth a chyfarwyddiadau syml yn yr iaith darged mewn cywair ffurfiol ac anffurfiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 20
Test 20
Oral Exam 20
Written Exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Gramadeg 2 x 1 awr a sgwrsio 2 x 1 awr pob wythnos am 11 wythnos.

48
Private study 152

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: