Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCY-1004:
Cyflwyniad i Droseddeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gwenda Jones

Amcanion cyffredinol

Mae troseddeg yn faes astudio hynod ddiddorol. Mae'r maes troseddeg fel pwnc disgyblaeth yn benthyg o feysydd eraill megis cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, gwyddoniaeth wleidyddol, daearyddiaeth, seicoleg a hanes yn ogystal â'r gyfraith, cyfiawnder troseddol ac astudiaethau'r heddlu. Ymdrinir â safbwyntiau theoretaidd gwahanol sy'n egluro trosedd a rheolaeth gymdeithasol ac ymddygiad droseddol. Olrheinir gwreiddiau troseddeg hyd at drafodaeth o safbwyntiau mwyaf cyfoes.

Cynnwys cwrs

Troseddeg, trosedd a gwyredd: gosod y cyd-destun Yr Ysgol Glasurol a Chlasuriaeth gyfoes Positifistiaeth Biolegol Positifistiaeth Seicolegol Anrhefn Gymdeithasol ac Anomie Theori Straen Gymdeithasol a Diwylliannol Theori Labelu Troseddeg Radical a Beirniadol Theori Rheolaeth Troseddeg Rhealaeth Troseddeg Ffeministiaeth

Meini Prawf

trothwy

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rai o brif theorïau trosedd ynghyd â phroblemau methodolegol; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau; gallu cyflwyno deunydd clir gan ganolbwyntio ar bwyntiau allweddol a thrafod ffynhonellau'n sylfaenol a chyffredinol. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth syml, boddhaol.

da

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth gadarn o achosion trosedd a phrif theorïau trosedd; gallu cymharu a gwrthgyferbynnu theorïau'n glir a beirniadol ynghyd âr amryw ddiffiniadau o drosedd a phroblemau methodolegol; gallu trafod hanes trosedd, cyfraith a chyfiawnder troseddol a systemau cosb. gallu cyflwyno deunydd clir gan ganolbwyntio ar bwyntiau allweddol a thrafod ffynhonellau'n drylwyr a beirniadol.

Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth dda a beirniadol o'r prif gysyniadau a chynnig cymhariaeth a gwrthgyferbyniaeth ystyrlon, glir.

ardderchog

Aseiniad: Dangos ymwybyddiaeth drylwyr a chynhwysfawr o achosion a phrif theorïau trosedd. Yn gallu egluro a dadansoddi'r prif theorïau'n drylwyr a chynhwysfawr, gan arddangos gwreiddioldeb meddwl wrth werthuso a chymhwyso theori i bolisi a thu draw. Gallu dadansoddi hanes trosedd ac ehangder diffiniadau, cyfiawnder a systemau cosb. Gallu cyflwyno dadl wedi ei saernïo'n grefftus ac ystod eang o ffynhonellau i gefnogi'r ddadl. Prawf Dosbarth: Dangos dealltwriaeth reymegol o'r prif gysyniadau, a thrafodaeth ragorol ddisglair wrth gymharu a gwrthgyferbynnu.

Canlyniad dysgu

 1. Archwilio effaith trosedd ar gymdeithas, gan gynnwys dioddefwyr troseddau.

 2. Dangos y gallu i leoli, dehongli a gwerthuso'n feirniadol (ar lefel gychwynnol) lenyddiaeth a thystiolaeth berthnasol sy'n ymwneud ag ymddygiad troseddol a gwyredd.

 3. Dangos dealltwriaeth glir o wreiddiau troseddeg.

 4. Gallu cymharu a gwrthgyferbynnu prif bersbectifau troseddeg.

 5. Dangos dealltwriaeth o'r ffyrdd y mae trosedd wedi'i diffinio a'i hadeiladu mewn cyd-destunau cyfreithiol, cymdeithasol, gwleidyddol a hanesyddol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Aseiniad 60
Prawf Dosbarth 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

1 awr seminar x 12

12
Lecture

Darlith 1 awr yr wythnos x 24 wythnos

Rhoddir darlithoedd i fynu ar Blackboard unwaith y traddodir hwy, ynghyd ag adnoddau cefnogol eraill.

12
Private study

Astudiaeth Breifat am o leiaf 176 awr yn darllen ar destynau darlithoedd a seminarau; gwaith paratoi aseiniadau.

176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: