Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-2099:
Dulliau Ymchwil

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Steffan Thomas

Amcanion cyffredinol

Dyluniwyd y modiwl hwn i gynorthwyo myfyrwyr i ddylunio, cynnal a chynhyrchu prosiectau ymchwil.

Nod y modiwl hwn yw arfogi myfyrwyr â dealltwriaeth a throsolwg beirniadol o'r materion cysyniadol a methodolegol allweddol sy'n gysylltiedig â gwahanol fathau o ymholiad ymchwil sy'n briodol i fyfyrwyr sy'n ceisio ysgrifennu traethawd hir.

Mae'n mynd i'r afael â materion damcaniaethol ac ymarferol wrth ddylunio prosiectau ymchwil, ac felly bydd hefyd yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol ar gyfer byd gwaith. Mae'r pynciau i fynd i'r afael â nhw yn cynnwys paradeimau ymchwil, moeseg ymchwil, cynnal adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi testunol a disgwrs, a chymryd rhan mewn ymchwil maes.

Cynnwys cwrs

Pynciau fel * Dewis pwnc ymchwil * Paradeimau Ymchwil: Positifiaeth yn erbyn Dehongliad * Dadansoddiad testunol a dadansoddi cynnwys * Dylunio Holiaduron, cyfweliadau a grwpiau ffocws * Ethnograffeg ac arsylwi cyfranogwyr * Dulliau meintiol ac ansoddol * Moeseg Ymchwil * Cynnal adolygiad llenyddiaeth yn cael sylw yn ystod y modiwl.

Yn ystod y seminarau bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau allweddol wrth gyflwyno, trafod a gwerthuso cwestiynau ymchwil a dulliau arfaethedig yn feirniadol.

Meini Prawf

trothwy

D [40-49]

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o gymhwysedd fel a ganlyn:

Yn gyffredinol gywir ond gyda hepgoriadau a gwallau. Gwneir honiadau heb dystiolaeth gefnogol glir na rhesymu. Mae ganddo strwythur ond mae'n brin o eglurder ac felly mae'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a thybiaethau. Yn tynnu ar ystod gymharol gul o ddeunydd.

da

B [60-69]

Mae gwaith a gyflwynir yn gymwys drwyddo draw ac yn cael ei wahaniaethu gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da iawn a dadleuon wedi'u datblygu'n rhesymegol.
 • Yn tynnu ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.
 • Mae tystiolaeth a rhesymu cadarn yn ategu'r datganiadau.
 • Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

ardderchog

[70-100]

Mae gwaith a gyflwynwyd o ansawdd rhagorol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd a ganlyn:

 • A yw gwreiddioldeb esboniad gyda meddylfryd y myfyriwr ei hun yn amlwg yn amlwg.
 • Yn darparu tystiolaeth glir o astudiaeth annibynnol helaeth a pherthnasol.
 • Mae dadleuon yn cael eu gosod yn eglur ac yn rhoi camau ystyried olynol i'r darllenydd ddod i gasgliadau.

C- i C+

C [40-59]

Mae gwaith a gyflwynir yn gymwys drwyddi draw ac yn cael ei wahaniaethu weithiau gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol.
 • Mewn rhannau o leiaf mae'n tynnu ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.
 • Ar y cyfan, mae tystiolaeth a rhesymu cadarn yn cefnogi datganiadau.
 • Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

Canlyniad dysgu

 1. Dewiswch ystod o sgiliau astudio a methodolegau sy'n briodol i ymchwil yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

 2. Defnyddiwch lenyddiaeth briodol i ddadlau a gwerthuso'r corff gwybodaeth cyfredol mewn ymateb i bwnc ymchwil.

 3. Diffinio agwedd gydlynol tuag at gwestiwn ymchwil, trwy ddylunio a gweithredu rhaglen astudio i gefnogi'r cwestiwn hwn.

 4. Gwerthuso ymchwil academaidd neu ymchwil yn seiliedig ar set briodol o fframweithiau diwylliannol, cymdeithasol, sefydliadol, economaidd a / neu feirniadol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniadau Byr

Bydd myfyrwyr yn rhoi 3 chyflwyniad byr yn ystod y seminarau i ddangos eu meddwl a'u datblygiad ynghylch eu syniadau ymchwil.

10
CYNLLUN YSGRIFENEDIG Methodoleg

Methodoleg

45
TRAETHAWD Adolygiad llenyddiaeth

Adolygiad llenyddiaeth

45

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

11 x seminar 1 awr

11
Lecture

11 x darlith 1 awr

11
Private study

Dylai myfyrwyr ddefnyddio'r amser hwn i ddarllen ac adolygu llyfrau testun methodoleg priodol yn ogystal ag ymchwilio i lenyddiaeth berthnasol ar gyfer eu prosiect arfaethedig. Dylid paratoi seminarau hefyd yn ystod yr amser hwn.

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-2099.html

Rhestr ddarllen

Banks, M., 2001. Visual Methods in Social Research, London: Sage Publications Ltd. Barrett, E. & Bolt, B., 2007. Practice as research: approaches to creative arts enquiry, London: I.B.Tauris. Berger, A.A., 2011. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches 2nd ed., Thousand Oaks: SAGE Publications. Bolton, G.E.J., 2010. Reflective Practice: Writing and Professional Development Third Edition., Sage Publications Ltd. Dean, R.T., 2009. Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts, Edinburgh: Edinburgh University Press. Emmison, M. & Smith, P., 2000. Researching the visual: images, objects, contexts and interactions in social and cultural inquiry, SAGE. Harper, G., 2008. Creative writing studies: practice, research and pedagogy, Multilingual Matters. Kershaw, B., 2011. Research Methods in Theatre and Performance, Edinburgh: Edinburgh University Press. Lewis, J., 2008. Cultural studies: the basics 2nd ed., Los Angeles: Sage Publications. Messenger Davies, J., 2006. Practical Research Methods for Media and Cultural Studies Making People Count, Edinburgh: Edinburgh University Press. Pickering, M., 2008. Research Methods for Cultural Studies, Edinburgh: Edinburgh University Press. Prosser, J., 1998. Ìmage-based research: a sourcebook for qualitative researchers, Psychology Press. Schon, D.A., 1991. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action New edition., Ashgate Publishing Limited. Smith, H. & Dean, R.T. eds., 2009. Practice-led research, research-led practice in the creative arts, Edinburgh: Edinburgh University Press. Sullivan, G., 2010. Art practice as research: inquiry in visual arts 2nd ed., Thousand Oaks [Calif.]: Sage Publications. Thompson, S., 2008. The Critically Reflective Practitioner, Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: