Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-3216:
Gwleidyddiaeth y Cyfryngau

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Dyfrig Jones

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn archwilio'n feirniadol y berthynas rhwng y cyhoedd, sefydliadau cyfryngau a'r wladwriaeth. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn trafod yr egwyddorion allweddol sy'n llywio'r berthynas hon, gan ganolbwyntio ar gwestiynau yn ymwneud a rhyddid mynegiant, grym y cyfryngau, a datblygiad y sffêr gyhoeddus. Rhoddir pwyslais ar y ffyrdd y mae dadleuon ynghylch yr egwyddorion hyn wedi llunio polisi'r llywodraeth, yn y DU ac mewn cyd-destunau cenedlaethol eraill. Gan fabwysiadu dull hanesyddol, bydd y modiwl hwn yn dadansoddi astudiaethau achos penodol gyda'r bwriad o ddeall y broses llunio polisi fel y mae'n berthnasol i'r cyfryngau.

Cynnwys cwrs

Mae rhestr ddangosol o bynciau i'w cynnwys ar y modiwl hwn i'w gweld isod:

-Rhyddid mynegiant a chyfathrebu torfol -Four Theories of the Press: cyfryngau a gwleidyddiaeth yn yr 20fed Ganrif - Systemau cyfryngol byd-eang - Egwyddorion Darlledu Cyhoeddus - Grym a dylanwad y Cyfryngau - Perchnogaeth y cyfryngau - Gwarchod moesau cyhoeddus: cwestiynau o niwed a thramgwydd - "Dadreoleiddio" darlledu - Rheoleiddio a'r rhyngrwyd - Rhyddid mynegiant yn oes YouTube

Meini Prawf

da

Da: C- i B +

Mae gwaith a gyflwynwyd yn gymwys drwyddi draw a gellir ei wahaniaethu gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n:

Yn dangos strwythur da neu dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. Yn tynnu o leiaf mewn rhannau ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr. Mae datganiadau a rhesymu cadarn yn ategu'r datganiadau. Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

ardderchog

Ardderchog: A- i A *

Mae gwaith a gyflwynwyd o ansawdd rhagorol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd a ganlyn:

- A yw gwreiddioldeb y dangosiad gyda meddylfryd y myfyriwr ei hun yn amlwg yn amlwg.   - Yn darparu tystiolaeth glir o astudiaeth annibynnol helaeth a pherthnasol.   - Mae dadleuon yn cael eu gosod yn eglur ac yn rhoi camau ystyried olynol i'r darllenydd ddod i gasgliadau.

trothwy

Trothwy: D- i D +

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o gymhwysedd fel a ganlyn:

- Yn gywir ar y cyfan ond gyda hepgoriadau a gwallau.   - Gwneir honiadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.   - Mae ganddo strwythur ond mae'n brin o eglurder ac felly mae'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a thybiaethau.   - Yn tynnu ar ystod gymharol gul o ddeunydd.

Canlyniad dysgu

 1. Arddangos dealltwriaeth uwch o'r broses o greu polisi, yng nghyd-destun y cyfryngau

 2. Dadansoddwch y ffordd y mae testunau cyfryngau, sefydliadau a chynulleidfaoedd yn cael eu llunio gan bolisi ar draws ac o fewn ffiniau cenedlaethol

 3. Gwerthuso a herio yn feirniadol y berthynas rhwng polisi'r cyfryngau, theori academaidd ac egwyddorion gwleidyddol allweddol

 4. Gwerthuso datblygiad hanesyddol polisïau cyfryngau allweddol, a'u perthynas â'i gilydd

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd

Traethawd 2000 o eiriau

50
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Portffolio o waith seminar

Yn ystod y seminarau bydd disgwyl i fyfyrwyr drafod nifer o bolisïau cyfryngau allweddol, a gofynnir iddynt gymryd rhan mewn ymarferion trafod, dadlau a chwarae rôl sy'n gysylltiedig â'r polisïau hyn. Bydd tasg fer yn gysylltiedig â phob ymarfer hefyd, ac ar ddiwedd y semester rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cofnod ysgrifenedig o'r tasgau hyn.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

11 x seminar 1 awr

11
Private study

178 awr o astudiaeth unigol yn ymchwilio i bolisi'r cyfryngau, fel paratoad ar gyfer y seminarau a'r traethawd.

178
Lecture

11 x darlith 1 awr

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-3216.html

Rhestr ddarllen

 • Butsch, R. (2007). Media and Public Spheres. London: Palgrave Macmillan UK.
 • Curran, J. (2002). Media, power and politics
 • Doyle, G. (2002). Media Ownership The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media. London: SAGE Publications.
 • Feintuck, & Varney. (2006). Media regulation, public interest and the law. Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Freedman, D. (2013). The Politics of Media Policy. Hoboken: Wiley.
 • Hallin, D., & Mancini, P. (2012). Comparing media systems beyond the Western world (Communication, society, and politics). New York: Cambridge University Press.

 • Kuhn, R. (2007). Politics and the media in Britain (Contemporary political studies series). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Lunt, P., & Livingstone, S. (2012). Media regulation: Governance and the interests of citizens and consumers.
 • McCargo, D (2003). Media and Politics in Pacific Asia (Politics in Asia). Taylor and Francis.
 • McChesney, R. (2015). Rich Media, Poor Democracy : Communication Politics in Dubious Times. New York: The New Press
 • Oates, S. (2008). Introduction to Media and Politics. London: Sage Publications.
 • Street, J. (2001). Mass media, politics, and democracy. New York: Palgrave.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: