Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1004:
Cyflwyniad Harmoni/Gwrthbwynt

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Wyn Thomas

Amcanion cyffredinol

Bwriad y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o elfennau ieithwedd gerddorol – alaw, harmoni, gwrthbwynt, rhythm – trwy astudio’r arfer a oedd yn gyffredin i gyfansoddwyr yn ystod cyfnodau’r Dadeni Hwyr a'r Baróc.

Cynnwys cwrs

Mae myfyrwyr yn gweithio trwy gwrs o astudiaeth a fydd yn datblygu medrau sain glust, darllen sgorau a medrau dadansoddol, creadigrwydd a dealltwriaeth o’r paramedrau a osodai’r sylfeini ar gyfer creu cerddoriaeth yn ystod y cyfnod dan sylw. Bwriedir WXC-1004 ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â phrofiad cyfyngedig o egwyddorion harmoni (e.e. y rhai sydd heb astudio gwrthbwynt neu harmonieddio corâl fel rhan o Lefel A neu'r hyn sy'n cyfateb i Lefel A), neu'r myfyrwyr hynny nad ydynt yn hyderus yn eu sgiliau yn y maes hwn. Anogir myfyrwyr mwy profiadol i gofrestru ar gyfer WXC1008 yn lle hwn.

Noder: Er y teitlau gwahanol, bydd WXC1004 a WXC1008 yn ymdrin â'r un deunydd sylfaenol yn y ddau semester. Mae'r ddau fodiwl yn cael eu dysgu ar y cyd.

Meini Prawf

trothwy

Dealltwriaeth lawn o nodiant erwydd, ond dim ond dealltwriaeth sylfaenol o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad sylfaenol o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn cyd-destunau cerddorol eraill. Arddangos ychydig o greadigrwydd unigol. Cyflwynir gwaith yn drefnus ond gyda dim ond priodoldeb arddulliadol cyfyngedig.

da

Dealltwriaeth lawn o nodiant erwydd, gyda dealltwriaeth dda o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad da o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda'r gallu i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol eraill. Arddangos creadigrwydd unigol da. Cyflwynir gwaith yn drefnus, a chyda pheth priodoldeb arddulliadol.

ardderchog

Dealltwriaeth lawn o nodiant erwydd, gyda dealltwriaeth ragorol o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad da iawn o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda'r gallu i roi'r sgiliau hyn ar waith yn yr amrywiaeth lawn o gyd-destunau cerddorol. Arddangos creadigrwydd unigol rhagorol. Cyflwynir gwaith yn drefnus, a chyda phriodoldeb arddulliadol llawn.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos dealltwriaeth gadarn o nodiant erwydd modern.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos dealltwriaeth gadarn o egwyddorion cyfansoddi tonyddol a moddol trwy gyfansoddi pastiche sylfaenol.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos sgiliau mewn darllen sgorau.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos sgiliau mewn dadansoddi cerddoriaeth donyddol / foddol yn ôl egwyddorion sylfaenol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Gwaith cwrs 2

Rhaid cyflwyno copi o'r gwaith cwrs wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir dau gwestiwn: harmoneiddio alaw corâl, a dadansoddi corâl neu ran o gorâl.

20
GWAITH CWRS Gwaith cwrs 4

Rhaid cyflwyno copio o'r gwaith cwrs wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir tri chwestiwn; bydd angen cyfansoddi yn erbyn Cantus Firmus, a dadansoddi darn o wrthbwynt.

20
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 1

Rhaid cyflwyno copi o'r aseiniad wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir dau gwestiwn: harmoneiddio alaw corâl, a dadansoddi corâl neu ran o gorâl.

30
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 2

Rhaid cyflwyno copi o'r aseiniad wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir tri chwestiwn; bydd angen cyfansoddi yn erbyn Cantus Firmus, a dadansoddi darn o wrthbwynt.

30
ASESIAD FFURFIANNOL Gwaith cwrs 1 (UNASSESSED) 0
Gwaith cwrs 3 (UNASSESSED) 0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 darlith wythnosol (awr o hyd) yn Semester 1; 11 darlith wythnosol (awr o hyd) yn Semester 2.

22
Seminar

11 seminar wythnosol (awr o hyd) yn Semester 1; 11 seminar wythnosol (awr o hyd) yn Semester 2.

22
Private study

Mae'r cyfanswm oriau’n cynnwys paratoi ar gyfer darlithoedd a seminarau; a chwblhau gwaith cwrs sydd heb ei asesu. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn treulio o leiaf un awr bob wythnos yn paratoi’r gwaith seminar, cyn y seminar.

154
Tutorial

Bydd sesiynau ymgynghori unigol ar y gwaith asesiedig ar gael yn ôl y gofyn, hyd at gyfanswm o 1 awr bob semester.

2

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim. Ar ddechrau’r modiwl, rhoddir copi wedi’i rwymo o nodiadau’r cwrs i bob myfyriwr (ysgrifennwyd y nodiadau gan y tiwtor); mae’r nodiadau’n cefnogi’r darlithoedd.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-1004.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: