Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1016:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Richard Craig

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl yn helpu'r myfyriwr i:

 1. gael dealltwriaeth o sut i ddewis repertoire yn llwyddiannus;
 2. ddeall y ddisgyblaeth ofynnol ar gyfer strategaethau ymarfer llwyddiannus;
 3. ddatblygu ymwybyddiaeth o ymarferion perfformio.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl yn cyfuno rhaglen o hyfforddiant unigol ar offeryn neu lais â chyflwyniad i amrediad o faterion pwysig sy’n ymwneud â cherddorion, yn cynnwys paratoi a pherfformio rhaglen datganiad, technegau ymarfer effeithiol, gweithio â cherddorion eraill, a dulliau gwahanol o ddehongli.

NID YW'R MODIWL HWN AR GAEL I FYFYRWYR O'R TU ALLAN I'R YSGOL CERDDORIAETH.

RHAGOFYNION: O leiaf ABRSM Gradd 7 neu gyfwerth. Clyweliad yn ystod yr Wythnos Groeso.

Meini Prawf

trothwy

D- - D+: Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

da

C- - B+: Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

ardderchog

A- - A*: Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos y gallu i berfformio'n gadarn sain cyson ar yr offeryn a ddewiswyd neu lais.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos y gallu i berfformio drwy gydol ystod yr offeryn, yn y dulliau mwyaf, harmonig a melodig leiaf.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos y gallu i berfformio gwaith heb seibiannau na thoriadau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Perfformiad terfynol

Perfformiad terfynol a gynhelir yn ystod Cyfnod Asesu Semester 2. Mae hyn yn cynnwys repertoire o'ch dewis i safon Gradd 8 neu uwch ABRSM (neu sefydliad cyfatebol).

70
ARHOLIAD Prawf perfformio interim

Prawf perfformio interim ar ofynion technegol. Gweler rhain ar Blackboard.

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Cyfanswm o 12 awr o hyfforddiant unigol gan athro/athrawon trwy'r flwyddyn. Bydd yr athro/athrawon, y myfyriwr a Phennaeth Perfformio yn cytuno ar union amledd a hyd y gwersi. Fel rheol, cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 ac Wythnos 12 ym mhob semester.

12
 

Cyfleoedd perfformio cyson.

2
Private study

Ymarfer preifat.

164
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: