Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2269:
Celfyddydau yn y Gymuned

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Gwawr Ifan

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl yn galluogi myfyrwyr i: Archwilio amrywiol agweddau o reoli a gweinyddu'r celfyddydau, gyda ffocws arbennig ar gerddoriaeth;
Gael syniad clir o'r amrywiaeth o sgiliau personol a phroffesiynol sydd eu hangen mewn gwaith gweinyddu celfyddydol; Ddatblygu gwybodaeth am y sylfaen theoretig sydd wrth wraidd eu dull o ymdrin â hyrwyddo a rheoli'r celfyddydau; Ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer gweinyddu'r celfyddydau; I wneud astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol, fyddai o bosibl yn cynnwys dadansoddi adnoddau cyfredol a chreu argymhellion ar gyfer gwelliannau; Creu adroddiad manwl yn dadansoddi'r prosiect, fydd yn adnabod y cyflawniadau a'r heriau a wynebwyd. Bydd y modiwl hefyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dilyn modiwl traethawd hir 20 credyd ym Mlwyddyn 3.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl hwn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr i gael rhywfaint o wybodaeth weithredol - yn theoretig ac yn ymarferol - ym maes gweinyddiaeth y celfyddydau trwy gyfrwng gwahanol weithgareddau yn cynnwys sawl math o sefydliadau sy’n ymwneud rywsut neu’i gilydd â’r celfyddydau. Yn ystod y flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn ymgymryd â lleoliad annibynnol estynedig yn y gymuned, gan anelu at gyflawni gôl benodol. Gall hwn fod yn ardal Bangor neu leoliad arall: mae lleoliadau posibl yn cynnwys ysbytai, canolfannau celf neu leoliadau eraill (e.e. Gwyliau, canolfannau cerdd, cerddorfa). Bydd briff penodol i’r prosiect, gyda tharged(au) clir a chyraeddadwy: gallai olygu gwneud ymchwil o’r farchnad ar ran canolfan gelfyddydol, gyda’r bwriad o greu cyfres o argymhellion ar bolisi, neu gallai olygu trefnu cyfres o weithdai addysgiadol ar thema benodol ar gyfer ysgol neu ysgolion lleol. Bydd y prosiect yn dilyn ymlaen o sgiliau a adeiladwyd yn Semester 1.

Meini Prawf

da

Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

ardderchog

Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol

trothwy

Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi sylfaen ddamcaniaethol agwedd ddeallus at hybu a rheoli’r celfyddydau yn y gymuned.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi’r gwahanol ffactorau sy’n rhan o reoli’r celfyddydau.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio ystod o fedrau cyfathrebu, fel sy’n briodol i’r lefel hon o astudio.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfrifoldebau gweinyddol, personol a chymdeithasol penodol o fewn i gyd-destun cymunedol penodol, sy’n cynnwys cyflawni gwaith annibynnol sylweddol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu cyflawni astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Aseiniad 1

Bydd gofyn i chi lunio taflen, llyfryn neu ffolder hyrwyddo, yn ogystal â datganiad byr i'r wasg, o oddeutu 250 gair. Mae'r manylion yn llawn wedi eu nodi yn llawlyfr y modiwl.

15
ADDRODDIAD Adroddiad ymchwil

Mae manylion a holl ofynion yr adroddiad ymchwil wedi eu nodi yn llawlyfr y modiwl.

50
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad

Mae'r holl gwestiynau ar gyfer y cyflwyniadau wedi eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

15
Written assignment, including essay Aseiniad 2

Mae'r holl gwestiynau ar gyfer Aseiniad 2 wedi eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Bydd hwn yn cynnwys paratoi ar gyfer dosbarthiadau ac aseiniadau.

176
Tutorial

Bydd goruchwyliaeth unigol o hyd at 4 awr ar gael, yn ôl y galw. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o’r amser yma yn cael ei gynnig yn Semester 2.

4
Lecture

I'w cynnal yn wythnosau 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 o Semester 1, ac 1, 3 a 5 o Semester 2.

20

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Os yw'n berthnasol i'r prosiect, y myfyrwyr fydd yn gyfrifol am: - drefnu gwiriad swyddfa cofnodion troseddol (DBS) - dalu costau teithio i/o leoliad y prosiect.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2269.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: