Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3298:
Project Perfformio Unawdol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Richard Craig

Amcanion cyffredinol

 1. Adeiladu ar y medrau a enillwyd ym modiwl Perfformio Unigol Blwyddyn 2, a’u gwella.
 2. Gwella a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr.
 3. Galluogi’r myfyriwr i ymdrin â materion cysylltiedig ag arddull hanesyddol, cyd-destun a pherfformiad yng ngoleuni hanes, yng nghyswllt ei (h)offeryn neu ei (l)lais.

Cynnwys cwrs

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus yn para am 40 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle bydd y myfyrwyr yn gweithio ar gwestiynau uwch ar repertoire, strategaethau ymarfer, ymarfer ar gyfer perfformio, a pherfformio dan ddylanwad hanesyddol.

Meini Prawf

ardderchog

Dylai'r perfformiad fod yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau eithriadol o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac araddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth a astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

trothwy

Dylai'r perfformiad ddangos cerddgarwch a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig a ofynion nodiannol ac arddull perthnasol a sylw cyfyngedig i werthoedd deongliadol. Mae'r gwaith testunol yn dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda pheth gallu syml i feddwl yn gysyniadol, as ymwybyddiaeth gyfyngedig a faterion, ond gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r mater, a mynegiant gweddol.

da

Dylai'r perfformiad fod yn berswadiol, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, gan roi sylw drwodd a thro i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, a thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu dangos gallu i fynd i'r afael ag ymarferion perfformio sy'n berthnasol yn y repertoire: sylw cyson i fynegiant, ystod deinamig a nodiannau mynegiannol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i lunio datganiad sy'n dangos cysyniad neu thema gerddolegol mewn ffordd gyson.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i gyfiawnhau dewisiadau cerddorol o repertoire, ymarfer perfformiad a datrys problemau drwy gyflwyniad a/neu nodiadau rhaglen.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYNLLUN YSGRIFENEDIG Nodiadau rhaglen

Nodiadau rhaglen ar y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y datganiad cyhoeddus.

5
CYFLWYNIAD UNIGOL Prosiect Perfformiad Unawdol

Datganiad unawdol 40 munud (yn cynnwys cerdded at ac oddiar y llwyfan).

75
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad ar lafar Semester 1

Cyflwyniad ar lafar yn trafod y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y perfformiad terfynol.

10
CYFLWYNIAD UNIGOL Perfformio a thrafod mewn gweithdy Semester 2

Perfformio darn 5-6 munud a thrafod y perfformiad. Asesir y perfformiad yn ol y Gofynion Perfformio.

10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

Gwersi unigol am gyfanswm o 20 awr • Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 2 awr o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol. • Gweithdai perfformio (50 munud yr un)fel arfer yn wythnosol yn Semesterau 1 a 2. Ymarfer preifat

400

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: