Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl BSC-1031:
Practical Skills 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Isabelle Winder

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar sylfaen sgiliau'r labordy a'r sgiliau gwyddonol a throsglwyddadwy a gyflwynwyd yn Semester un, a datblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fyfyrwyr astudio, ymchwilio a chyfleu pynciau yn y biowyddorau. Ymhlith y nodau mwy penodol mae: • Datblygu sgiliau megis chwilio drwy'r llenyddiaeth, cadw cofnodion, a thechnegau maes ymarferol a'r labordy. • Cyflwyno'r myfyrwyr i fframio a phrofi damcaniaethau. • Cyflwyno'r myfyrwyr i ddylunio, gweithredu a dadansoddi arbrofion. • Cyflwyno myfyrwyr i dechnegau ystadegol a dangos sut mae eu cymhwyso i ddata arbrofol gwirioneddol a gafwyd yn sesiynau ymarferol y modiwl. • Paratoi adroddiad gwyddonol yn null llawysgrif gyhoeddedig.

Cynnwys cwrs

Bydd 5 sesiwn ymarferol mewn labordy (ar amrywiaeth o bynciau) ac un trip maes. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i gyflwyno'r myfyrwyr i amrywiaeth o organebau, technegau labordy a dadansoddiadau ystadegol. Bydd hefyd 12 darlith a 7 sesiwn cymorth dewisol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu amrywiol sgiliau ymarferol, a byddant yn cael eu cyflwyno i brofion ystadegol, gan gynnwys profion t ac ANOVA, ar gyfer dadansoddi eu canlyniadau.

Meini Prawf

C- i C+

Byddai gan fyfyriwr gradd C wybodaeth resymol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei defnyddio a'i chyflwyno. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel ac yn ddibynadwy, a dangos lefel o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r biowyddorau.

ardderchog

Bydd gan fyfyriwr rhagorol afael rhagorol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei gwerthuso a'i chyflwyno'n feirniadol. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel ac yn gywir, a dangos lefel gymedrol o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r biowyddorau.

da

Bydd gan fyfyriwr da wybodaeth sylfaenol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei defnyddio a'i chyflwyno. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel ac yn gywir, a dangos lefel gymedrol o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r biowyddorau.

trothwy

Bydd gan fyfyriwr trothwy wybodaeth sylfaenol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei defnyddio a'i chyflwyno. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel, a dangos lefel gymedrol o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r Biowyddorau.

Canlyniad dysgu

 1. Cynllunio a chyhnnal arbrofion gyda rheolyddion gwyddonol llym.

 2. Perfformio cyfrifiadau mathemategol gwyddonol syml sy'n ymwneud â moledd,
  unedau SI, crynodiadau a gwanediadau, a datrys problemau rhifiadol sy'n gysylltiedig â phrosesau biolegol. Lluniwch gromlin cwrel.

 3. Mae gwybodaeth ym maes ansefydlogrwydd genomau yn ddymunol.

 4. Deall amrywiaeth o wahanol ddulliau ystadegol o ddadansoddi gwahanol fathau o ddata gwyddonol, a dewis a chymhwyso dadansoddiad ystadegol priodol i set ddata.

 5. Cadw cofnodion cywir, ac ysgrifennu adroddiadau gwyddonol trefnus a chydlynol, gyda deunydd darllen a rhestrau cyfeirio gyda chyfeiriadau priodol.

 6. Defnyddio offer sylfaenol y labordy yn briodol (megis sbectroffotmedrau, baddonau dŵr, cymysgydd fortecs ac allgyrchydd) a dilyn arferion diogel yn y labordy.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Alg Prac 30
Data Handling 30
Dapnia Prac 40
0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd i gyflwyno'r pynciau a'r technegau dadansoddol y bydd eu hangen. Canllawiau ar gyfer ysgrifennu a dadansoddi adroddiadau.

12
Workshop

Sesiynau cymorth dewisol

7
Practical classes and workshops

Dosbarthiadau labordy 5 x 3 awr

15
Practical classes and workshops

Un trip maes yn benodol ar gyfer y cwrs gradd.

3
Private study

Astudio dan gyfarwyddyd, dadansoddi data a pharatoi adroddiadau gwyddonol.

163

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Undertake practical work to ensure competence in basic experimental skills.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: