Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BSC-2021:
Medrau Bio-Wyddoniaeth

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Stella Farrar

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gwella sgiliau pwnc-benodol yn y Gwyddorau Biolegol, yn ogystal â sgiliau graddedig ac allweddol, a hynny trwy diwtorialau grŵpiau bach a dysgu dan hunan-gyfarwyddyd, gan ddefnyddio adnoddau cyfrifiadurol. Bydd y modiwl yn adeiladu ar sgiliau mewn bio-wyddoniaeth a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf, ac yn cysylltu ag agweddau pwnc-benodol ar yr ail flwyddyn, gan roi i’r myfyrwyr y medrau angenrheidiol fel y gallant gwblhau project ymchwil neu traethawd hir eu trydedd flwyddyn. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn datblygu medrau o ran meddwl yn feirniadol, meddwl yn greadigol a dulliau gwyddonol, gan gwblhau amrywiaeth o dasgau gall cynnwys; dysgu trwy ddatrys problemau, dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth, beirniadaethau ar gyfryngau/ cyhoeddiadau gwyddonol, traethodau, cyflwyniadau ac ysgrifennu blog, a chynllunio projectau.

Amcanion penodol y modiwl: Datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol a chynyddu ymwybyddiaeth o’r dull gwyddonol. Datblygu sgiliau rhifedd llythrennedd, rheoli amser, gwaith tîm, a sgiliau cyflogadwyedd graddedigion eraill. Datblygu sgiliau o ran meddwl creadigol, y dull gwyddonol, profi damcaniaethau, cynllunio ymchwil, casglu a dadansoddi data. Paratoi’r holl fyfyrwyr ar gyfer eu project neu eu traethawd hir yn eu blwyddyn olaf.

Cynnwys cwrs

Cyflwynir y modiwl mewn pedair cydran allweddol:

 1. Beirniadu Gwyddoniaeth (meddwl beirniadol). Bydd myfyrwyr yn gwneud nifer o ymarferion, yn cynnwys dysgu trwy gyfrifiadur, lle byddant yn adolygu’n feirniadol erthyglau gwyddonol o amrywiaeth o ffynonellau (teledu, cyfryngau, cylchgronau gwyddonol, blogiau). Bydd myfyrwyr yn ystyried:- gwallau mewn llenyddiaeth wyddonol; methodoleg wyddonol; cynllun arbrofol; defnyddio a chamddefnyddio canlyniadau ystadegol; cyflwyniadau gwallus a chamarweiniol o ganlyniadau; ansawdd gwahanol ffynonellau o wybodaeth. Gall pynciau gynnwys newid hinsawdd, meddygaeth amgen, creadaeth, iechyd ac afiechyd. Bydd myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau grŵp, dadleuon, ac yn ysgrifennu blogiau wyddonol.
 2. Ysgrifennu gwyddonol (medrau llythrennedd) Bydd myfyrwyr yn mynd i awr o ddarlith ragarweiniol ar ysgrifennu gwyddonol. Trefnir bod rhestr o raglenni gradd a medrau pwnc-benodol ar gael ar Blackboard. Bydd myfyrwyr yn dewid un teitl traethawd i’w gwblhau. Dysgu trwy gyfrifiadur (CAL) – bydd cyfres gynhwysfawr o ddeunyddiau ategol ar gael i fyfyrwyr ar wefan Blackboard (e.e. awgrymiadau ar sut i ysgrifennu traethodau, gramadeg a dealltwriaeth, cyfeirnodi a thraethodau enghreifftiol).
 3. Dysgu trwy ddatrys problemau (meddwl yn greadigol). Cyflwynir hwn fel dau weithdy hyfforddi yn cymryd awr yr un (mewn grwpiau o tuag 8) gydag aelod o’r staff academaidd neu ddangoswr ôl-raddedig sydd wedi’i hyfforddi, a chynhadledd fer 2-awr, lle bydd 5 grŵp yn dod at ei gilydd i roi 10 munud o gyflwyniad llafar (gyda chwestiynau) ar eu project. Caiff y myfyrwyr senario o fywyd go-iawn (yn ymwneud â’r rhaglen radd ac yn bwnc-benodol) cyn y gweithdy cyntaf. Gofynnir i fyfyrwyr:- ystyried cwestiynau diddorol ynglŷn ag ymchwil; gosod damcaniaethau o fewn terfynau; cynllunio profion priodol ar gyfer damcaniaethau; ystyried casgliadau a dadansoddiadau o ddata; ystyried dehongliadau Trafodir y rhain yn y gweithdai.
 4. Cynllunio ar gyfer project Blwyddyn 3 (medrau ymarferol/ cynllunio) Cyd-drafod rhwng y myfyriwr ac arolygwr y project academaidd mewn hyd ar 3 sesiwn diwtorial. Bydd y sesiynau tiwtorial yn nodi nod ac amcanion penodol y project ac yn datblygu cynllun ar gyfer y project.

Meini Prawf

trothwy

Dylai myfyrwyr ar y trothwy:- ddangos gallu sylfaenol i werthuso’n feirniadol ddeunydd gwyddonol o amryw o ffynonellau, a chyfosod a chrynhoi’r wybodaeth hon yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol; dangos medrau sylfaenol i ddatrys problemau, gallu i gloriannu’r cwestiynau allweddol sy’n ymwneud â senario gwyddonol mewn bywyd go-iawn, gan fframio damcaniaethu y gellir eu roi a brawf a chanfod dulliau priodol o gynllunio/ profi mewn modd arbrofol, dadansoddi a dehongli data; gallu gweithio’n effeithiol, fel rhan o grŵp a hefyd fel unigolyn; datblygu’r medrau angenrheidiol fel y gallant ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Bio-Wyddorau.

da

Dylai myfyrwyr da:- ddangos gallu i werthuso’n feirniadol ddeunydd gwyddonol o amryw o ffynonellau, a chyfosod a chrynhoi’r wybodaeth hon, ar lafar ac ar bapur, yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol, gan gynnwys gwerthusiad beirniadol o’r dull gwyddonol; dangos cynhwysfawr eang i ddatrys problemau, gallu i gloriannu’r cwestiynau allweddol sy’n ymwneud â senario gwyddonol mewn bywyd go-iawn, gan fframio damcaniaethu y gellir eu roi a brawf a chanfod dulliau priodol o gynllunio/ profi mewn modd arbrofol, dadansoddi a dehongli data. Bydd hyn yn cynnwys y gallu i awgrymu dulliau a deilliannau pendant yng nghyswllt y gwaith; gallu gweithio’n effeithiol, fel rhan o grŵp a hefyd fel unigolyn; dangos strategaethau aeddfed ar gyfer ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Bio-Wyddorau.

ardderchog

Dylai myfyrwyr ardderchog:- ddangos gallu i werthuso’n feirniadol ddeunydd gwyddonol o amryw o ffynonellau, a chyfosod a chrynhoi’r wybodaeth hon, ar lafar ac ar bapur, yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol, gan gynnwys gwerthusiad cynhwysfawr a beirniadol o’r dull gwyddonol; dangos medrau aeddfed i ddatrys problemau, adnabod cwestiynau allweddol a damcaniaethu y gellir eu roi a brawf sy’n ymwneud â senario gwyddonol mewn bywyd go-iawn, gan ddangos y gallu i awgrymu dulliau priodol o gynllunio/ profi mewn modd arbrofol, dadansoddi a dehongli data. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio dulliau priodol o ymdrin ag ystadegau/ dadansoddi er mwyn dod i gasgliadau pendant o ddamcaniaethau; dangos y gallu i weithredu’n effeithiol, fel rhan o grŵp a hefyd fel unigolyn; dangos strategaethau cadarn ar gyfer ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Bio-Wyddorau.

Canlyniad dysgu

 1. Gweithio’n effeithiol fel aelod o grŵp ac yn unigol i gwblhau’r ymarferion a'r tasgau a asesir yn llwyddiannus. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.3 sgiliau generig, 3.4 sgiliau graddedigion ac allweddol, 3.5 sgiliau deallusol, 3.6 sgiliau ymarferol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth, 3.8 Sgiliau rhyngbersonol a gwaith tîm, 3.9 Sgiliau hunan-reoli a datblygiad proffesiynol).

 2. Datblygu sgiliau cyflwyno llafar fel rhan o ymarferion cyflwyniad grŵp. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.4 sgiliau graddedigion ac allweddol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth, 3.8 sgiliau rhyng-berthnasol a gwaith tîm).

 3. Gwerthuso'n feirniadol llenyddiaeth wyddonol o amryw o ffynonellau. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.3 sgiliau generig, 3.5 sgiliau deallusol, 3.6 sgiliau ymarferol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth)

 4. Gwerthuso a chyflwyno gwybodaeth wyddonol ysgrifenedig mewn amrywiaeth o ffurfiau, a all gynnwys crynodeb, traethawd, adolygiad a chynnig project, mewn dull eglur, cryno, dibynadwy a rhesymegol. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.5 sgiliau deallusol)

 5. Delio'n greadigol â phroblem ymchwil benodol, canfod rhagdybiaethau y gellir eu profi gan ddefnyddio'r dull gwyddonol o gynllunio arbrofion priodol ac ystyried casglu, dehongli a dadansoddi data. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.3 sgiliau generig, 3.4 sgiliau graddedigion ac allweddol, 3.5 sgiliau deallusol, 3.6 sgiliau ymarferol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth, 3.8 Sgiliau rhyngbersonol a gwaith tîm, 3.9 Sgiliau hunan-reoli a datblygiad proffesiynol)

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
(Sem1) Traethawd a Chrynodeb 25
(Sem 2) Cyflwyniad Grwp 20
Project Plan 25
(Sem 1) Astudiaeth Achos Dadansoddol 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Defnyddir 3 gweithdy 2-awr yng Nghydrannau A a C er mwyn hwyluso'r ddau brosiect PBL.

16
Lecture

Defnyddir darlithoedd i gyflwyno pedair cydran y modiwl ac i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad ar sgiliau llyfrgell, ystadegau, asesiadau risg a chynllun arbrawf.

14
Tutorial

Bydd datblygiad llwyddiannus o'r cynllun ymchwil ar gyfer y traethawd hir yn cael ei hwyluso gan 3 gweithdy 1-awr gyda goruchwyliwr y project.

3
Private study

Disgwylir i fyfyrwyr gynnal astudiaeth annibynnol i gefnogi y rhannau o'r cwrs a addysgir. Dylai i fodiwl 20-credyd fod yn gyfystyr â chyfanswm o 200 awr o waith. Yn BSX-2021, bydd angen astudiaeth annibynnol yn ogystal ag astudiaeth annibynnol fel grŵp er mwyn taclo pob un o'r 4 Cydran yn llwyddiannus.

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/bsc-2021.html

Rhestr ddarllen

Darparir rhestr darllen drwy Talis

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: