Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-1303:
Methodoleg maes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Paula Roberts

Amcanion cyffredinol

 1. Cyflwyno egwyddorion technegau sy'n berthnasol i astudiaethau maes ar gyfer daearyddiaeth, astudiaethau'r amgylchedd a defnydd tir.

 2. Rhoi profiad o ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i gasglu gwybodaeth ddaearyddol, amgylcheddol ac o systemau defnydd tir.

 3. Rhoi hyfforddiant mewn dadansoddi a chrynhoi canlyniadau o astudiaethau maes.

 4. Meithrin dealltwriaeth o arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol).

 5. Rhoi profiad o gyflwyno canlyniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cynnwys cwrs

Mae'r cwrs yn cyflwyno egwyddorion technegau sy'n berthnasol i astudiaethau maes ar gyfer daearyddiaeth, astudiaethau'r amgylchedd a defnydd tir. Mae'n cynnwys technegau addas ar gyfer amrediad eang o sefyllfaoedd gan gynnwys agweddau ecolegol, ffisegol a daearyddol. Erbyn diwedd y cwrs bydd y rhai sy'n ei ddilyn wedi cael profiad o ddefnyddio nifer o dechnegau ac o ddehongli'r canlyniadau. Bydd y cwrs yn cael ei redeg dros benwythnos hir. Bydd y cwrs yn cynnwys astudiaethau mewn nifer o feysydd gwahanol, a allai gynnwys y canlynol:

a) Dadansoddi newidiadau yng ngorlifdir afon gan ddefnyddio ffynonellau hanesyddol a mesuriadau cyfoes. b) Asesu dylanwad ac addasrwydd melinau gwynt ar gyfer ardal benodol gan ystyried oblygiadau amgylcheddol ac ystyriaethau cynllunio. c) Astudio'r prosesau sy'n gwahardd pobl o leoedd penodol gan ganolbwyntio ar brosesau ffurfiol ac anffurfiol mewn trefi. d) Dehongli'r ffactorau sy'n dylanwadau ar ddefnydd tir mewn ardal benodol gan ystyried effeithiau daearyddol a dynol. e) Astudio'r modd y mae cymunedau'n datblygu mewn ardaloedd gwledig a threfol a'r ffactorau hanesyddol a phresennol sy'n dylanwadu arnynt. f) Dehongli effeithiau rhewlifau ar dirwedd ac ardal benodol gan ystyried damcaniaethau gwahanol

Meini Prawf

da

Adroddiadau ar bob un o'r sesiynau maes. Defnyddio technegau yn gywir yn y maes. Dilyn cyfarwyddiadau yngl¿n â sut i grynhoi a dadansoddi'r canlyniadau. Cyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad gyda strwythur synhwyrol a threfnus gan gynnwys rhai enghreifftiau o ddulliau cyflwyno gwreiddiol. Disgrifio arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol) gan ganolbwyntio ar bob astudiaeth oedd yn rhan o'r cwrs. Rhoi sylwadau ar ystyr y canlyniadau gan ystyried cryfderau a gwendidau'r technegau a ddefnyddiwyd. Disgwylir trafodaeth o'r canlyniadau gyda thystiolaeth o ddarllen cefndir. Seminar Rhoi disgrifiad manwl o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gasglu gwybodaeth a chyflwyno crynodeb syml o'r canlyniadau gyda dehongliad o'u harwyddocâd.

trothwy

Adroddiadau ar bob un o'r sesiynau maes. Defnyddio technegau yn gywir yn y maes. Dilyn cyfarwyddiadau yngl¿n â sut i grynhoi a dadansoddi'r canlyniadau. Cyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad gyda strwythur synhwyrol a threfnus. Disgrifio arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol) gan ganolbwyntio ar bob astudiaeth oedd yn rhan o'r cwrs. Rhoi sylwadau ar ystyr y canlyniadau. Seminar Rhoi disgrifiad o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gasglu gwybodaeth a chyflwyno crynodeb syml o'r canlyniadau.

ardderchog

Adroddiadau ar bob un o'r sesiynau maes. Defnyddio technegau yn gywir yn y maes. Dilyn cyfarwyddiadau yngl¿n â sut i grynhoi a dadansoddi'r canlyniadau. Cyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad gyda strwythur synhwyrol a threfnus gan gynnwys rhai enghreifftiau o ddulliau cyflwyno gwreiddiol. Disgrifio arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol) gan gynnwys bob astudiaeth oedd yn rhan o'r cwrs a sefyllfaoedd tebyg. Rhoi sylwadau ar ystyr y canlyniadau gan ystyried cryfderau a gwendidau'r technegau a ddefnyddiwyd. Disgwylir trafodaeth o'r canlyniadau gyda thystiolaeth o ddarllen cefndir. Disgrifio cysylltiadau rhwng yr astudiaethau i arddangos dealltwriaeth o'r syniadau a gyflwynwyd yn ystod y cwrs. Seminar Rhoi disgrifiad manwl o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gasglu gwybodaeth gan drafod anawsterau defnyddio'r technegau. Cyflwyno crynodeb manwl, ond dealladwy, o'r canlyniadau gyda dehongliad trylwyr o'u harwyddocâd.

Canlyniad dysgu

 1. Esbonio egwyddorion technegau penodol sy'n berthnasol i astudiaethau maes.

 2. Defnyddio technegau penodol i gasglu gwybodaeth yn y maes.

 3. Dadansoddi a chrynhoi canlyniadau o astudiaethau maes.

 4. Deall o arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol).

 5. Cyflwyno canlyniadau ar lafar gan esbonio a dehongli eu prif nodweddion

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd Dynol 45
Cyflwyniad Grwp 10
Poster Gwyddonol 45

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Astudio preifat a chwblhau aseiniadau

78
Fieldwork

Gwaith Maes: 2 x 8awr; 1 x 4awr

20
Seminar

Seminarau cyflwyno - 2 x 1awr

2

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None. All costs are covered by the CCC

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-1303.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: