Modiwl DXC-2015:
Gwaith Maes: Daeryddiaeth

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Graham Bird

Amcanion cyffredinol

Cwrs gwaith maes wythnos o hyd yn y DU yw’r modiwl hwn, ac mae'n bosib y bydd yn cynnwys gwaith maes preswyl. Bydd myfyrwyr yn mynd ar gyfres o ymweliadau maes, fydd yn archwilio’r modd y mae pobl wedi ymelwa ar yr amgylchedd, gan gyfeirio’n benodol at adnoddau’r ddaear a’r diwydiannau cloddio. Nod y modiwl yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio dulliau damcaniaethol a thechnegol yn y maes a deall sut mae prosesau naturiol a sosio-economaidd, a ellir eu hystyried yn rhai 'cyffredinol', wedi eu cyflyru gan natur gymdeithasol ac amgylcheddol lle penodol. Fel rhan greiddiol o’r modiwl, bydd gofyn i fyfyrwyr ddysgu sgiliau astudio yn y maes er mwyn arsylwi a chasglu data meintiol ac ansoddol.

Cynnwys cwrs

 1. Cyd-destun daearegol y broses o ffurfio adnoddau’r ddaear
 2. Defnyddio adnoddau’r ddaear: yn cynnwys, rhywfaint neu’r cwbl o’r canlynol: glo, metelau cyffredin, mawn, caolin,
 3. Effeithiau amgylcheddol defnyddio adnoddau.
 4. Perthynas sosio-economaidd defnyddio adnoddau: twf a dirywiad.
 5. Dulliau o adfywio sosio-economaidd.
 6. Materion yn ymwneud â chynllunio wrth adfywio.

Meini Prawf

trothwy

Mae gan y myfyriwr ddealltwriaeth sylfaenol o’r egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol am y pwnc. Trafodir gwybodaeth berthnasol mewn dyfnder sylfaenol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig. Nodir mwyafrif y materion allweddol, ond efallai bod rhai bylchau o ran dealltwriaeth. Nid yw’r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer wedi ei ddatblygu’n effeithiol.

da

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth gadarn am y pwnc, y gallu i gyfrannu’n adeiladol at y ddadl a’r gallu i ysgrifennu adroddiadau craff gyda dadleuon da. Yn cyflwyno gwybodaeth yn ddisgrifiadol yn yr aseiniadau a’r tasgau ysgrifenedig.

ardderchog

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth drylwyr am y pwnc a gallu amlwg i ddod ag amrywiol elfennau'r deunydd cwrs ynghyd. Tystiolaeth o ddarllen cefndirol. Nid oes unrhyw feysydd pwysig wedi eu hepgor ac mae’r myfyriwr yn dangos y gallu i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth berthnasol yn feirniadol. Arddull gyflwyno eglur, gryno a ddisgrifiadol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig.

Canlyniad dysgu

 1. Gallu enghreifftio ac asesu effaith defnyddio adnoddau’r ddaear ar amgylcheddau ffisegol a chymdeithasol.

 2. Dealltwriaeth ymarferol o ddulliau ymchwil maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol.

 3. Dangos agwedd feirniadol a dadansoddol tuag at yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd a reolir.

 4. Gwerthfawrogi'r berthynas rhwng amgylcheddau naturiol a dynol sydd o fudd i'r naill a'r llall

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Tasg 1 10
Tasg 2 10
Tasg 3 10
Project write-up 60
Group presentation 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 3
Seminar

Group presentations

4
Private study 145
Fieldwork

Ymweliadau maes: 5 ymweliad diwrnod, tua 8 awr yr un. Disgwylir y bydd y modiwl hwn yn cynnwys cwrs maes preswyl.

48

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Employ appropriate social-survey methods.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students will need to provide their own meals (except breakfast) whilst on fieldwork. Clothing and footwear appropriate for fieldwork.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-2015.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn