Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3009:
Lleoliad Gwaith

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Sian Pierce

Amcanion cyffredinol

Mae’r modwl hwn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i gael profiadau proffesiynol priodol ar gyfer eu cyrsiau gradd . Gall ymestyn gorwelion parthed cyfleoedd gyflogaeth ôl raddedig wedi iddynt adael y Brifysgol. Mae’r cynllun yn adeiladu ar gyfres o sgiliau cafwyd eu meithrin fel rhan o Gynllun Gwobr Cyflogadwyedd Prifysgol Bangor ac mae’r lleoliad yn cyfrannu at y gyfres o sgiliau gellir eu cyfri tuag at y wobr. Rhaid i fyfyrwyr gymryd cyfrifoldeb parthed negodi lleoliad gyda darpar leolwyr ac fe fydd darparwyr yn asesu perfformiad y myfyrwyr tra eu bod ar y lleoliad gwaith. Mae myfyrwyr yn darparu portffolio sydd yn gwerthuso'r mudiad/ gweithle sydd wedi darparu’r lleoliad ynghyd ag hunan asesiad o’u perfformiad unigol.

Cynnwys cwrs

Mae’r elfen ymarferol o’r modwl yn cynnwys lleoliad bloc o 15 - 20 diwrnod dylid ei gwblhau rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn ( y flwyddyn olaf.) Rhaid i’r lleoliad gael ei gymeradwyo gan gyfarwyddwr y modwl cyn y ceir caniatâd i ddechrau gwaith ar y lleoliad ; fe fydd y cyfarwyddwr hefyd yn monitro cynnydd y myfyriwr, gan amlaf trwy e-bost. Yn ystod y semester wedi iddynt gwblhau’r lleoliad, disgwylir i fyfyrwyr fynychu cyfarfod, tiwtorialau unigol ac i gyflwyno’r portffolio lleoliad

Meini Prawf

trothwy

Asesiad darparwr lleoliad – pasio . Portffolio lleoliad yn disgrifio’r mudiad lleoliad, yn esbonio’r gwaith gwnaed gan y myfyriwr tra ar leoliad a hefyd yn dangos rhyw faint o ymgais at hunan- arfarnu..

da

Asesiad darparwr lleoliad – pasio . Portffolio lleoliad yn disgrifio’r mudiad lleoliad, yn esbonio’r gwaith gwnaed gan y myfyriwr tra ar leoliad , esbonio lle ‘r mudiad yn y sector gwaith, hefyd yn gwneud argymhellion am sut i wella’r mudiad ar lefel trefniadol a phersonol a hefyd dangos ymrwymiad i’r broses hunan arfarniad.

ardderchog

Asesiad darparwr lleoliad – pasio . Portffolio lleoliad yn disgrifio’r mudiad lleoliad, yn esbonio’r gwaith gwnaed gan y myfyriwr tra ar leoliad , esbonio lle ‘r mudiad yn y sector gwaith, a gwneud argymhellion adeiladol a beirniadol am sut i wella’r mudiad ar lefel trefniadol a phersonol a hefyd dangos ymrwymiad meddylgar gyda’r broses hunan arfarniad.

Canlyniad dysgu

 1. Esbonio hanes, gweithredoedd a strwythur presennol y mudiad lle buont ar leoliad.

 2. Gwerthuso lle’r mudiad yn y sector

 3. Esbonio mewn manylder un elfen o weithredoedd y mudiad( os yn bosibl ddylai hwn fod yn weithred y buont yn ymgymryd â hi yn ystod y lleoliad ) a hefyd i wneud argymhellion o sut i wella hyn.

 4. Adolygu eu cyfraniad i’r gweithredoedd a hefyd i’r mudiad yn gyffredinol .

 5. Ystyried eu perfformiad ar y lleoliad yn gyd-destun rhinweddau personol, cryfderau a gwendidau sgiliau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Placement Portfolio 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Work-based learning

Lleoliad unigol 20 diwrnod x 7 awr y diwrnod

140
 

6*1 hour workshops 4 * 2 hour workshops (with Careers/Employability)

14
Private study 46

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Employability Skills Process management : 1. Organisation - able to coordinate an administer workloads efficiently 2. Prioritisation - able to rank tasks according to level of importance 3. Planning - able to set achievable goals and structure the necessary action, using SMART GOAL techniques. 4. Complexity management- able to handle ambiguous and complex situations and their consequences 5. Decision making - able to decide firmly, clearly and swiftly upon a course of action from a series of options 6. Evaluation - able to examine the outcomes of tasks and events within the placement from a personal and organisational viewpoint also judge levels of quality and importance

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn