Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3014:
Materion Cyfoes: Daear. Ddynol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

Mae hyn yn fodwl 20 credyd sydd yn seiliedig ar ymchwil yr unigolyn ac yn galluogi’r myfyriwr i ymchwilio yn ddwfn i mewn i fater cyfoes mewn Daearyddiaeth Ddynol, a hynny ar ffurf ymchwil o lenyddiaeth. Cynhelir y modwl yn semester 2 a chynnyrch y gwaith cwrs fydd traethawd ar un pwnc ymchwil a phapur seminar a chyflwyniad llafar ar ail bwnc. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio yn ddwfn i’w pwnc dewisol ; fe fydd hyn yn seiliedig ar ymgynghoriad a thrafodaeth gyda’r cydlynydd modwl. Gall hyn adlewyrchu diddordebau’r unigolyn neu fod wedi ei gynnig gan y cydlynydd. Rhoddir gysidraeth i faterion ar lefel bydol ond gyda phwyslais ar faterion Ewropeaidd a lleol. Dylai’r prosiect fod yn wahanol i’r hyn ddewiswyd fel testun prosiect ymchwil y myfyriwr.

Dylai myfyrwyr ddangos mynediad at amrediad o adnoddau gan gynnwys cyfnodolion academaidd wedi’u canoli , testunau ar ffurf electroneg yn ogystal â phrint, ynghyd ag ystod eang o adroddiadau yn y wasg ac ar y rhyngrwyd.

Cynnwys cwrs

Mae’r modwl hwn yn rhedeg yn semester 2 ac yn galluogi’r myfyriwr i wneud ymchwil unigol llenyddol ddwfn ar fater cyfoes mewn daearyddiaeth ddynol., gan edrych ar ddwy thema wahanol. Caiff canlyniadau’r ymchwil o’r thema gyntaf eu cyflwyno ar ffurf traethawd , gyda phapur seminar a chyflwyniad llafar ar yr ail thema. Mae’r papur seminar yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa o gyfoedion o’r modwl. Rhaid defnyddio ystod briodol o ffynonellau i gynnal yr ymchwil a dylai’r prosiect fod yn wahanol o’r hyn ddewisir fel pwnc Prosiect Anrhydedd y myfyriwr. Dewisir y pwnc gan y myfyrwyr, thrwy ymgynghoriad gyda chydlynydd modwl.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy (Safon Pasio : D- i D+) a. Dim esgeulustod neu wybodaeth anghywir o ran sgiliau trefnu gwybodaeth b. Peth deallusrwydd o elfennau damcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol. c. Cyfuno ysbeidiol o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg.
ch.Defnydd o lenyddiaeth brimaidd.

da

Da (Safon Ganolog i safon uchel Pasio: C- I B+) a. Peth neu’r rhan fwyaf o wybodaeth a sgiliau cyflwyno gwybodaeth wedi’u harddangos yn glir b. Gafael da/ gweddol ar elfenneu ddamcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol c. Integreiddiad da / gweddol o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg. ch .Tystiolaeth o ddefnydd sgiliau gwerthusol a chreadigol
d. Defnydd critigol o lenyddiaeth brimaidd a llenyddiaeth eraill rhoddir yn y ddarlith.

ardderchog

Gwych (Safon wych Dosbarth Cyntaf: A- i A**) a. Perfformiad caboledig , medrus dros ben . b. Y wybodaeth ymchwil wedi’u harddangos yn gywir. c. Gafael gwych o elfenneu ddamcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol ch. Integreiddiad da o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg. d. Tystiolaeth gref o ddefnydd sgiliau gwerthusol a chreadigol
dd. Defnydd critigol o lenyddiaeth brimaidd a llenyddiaeth eraill rhoddir yn y ddarlith., y tu hwnt i’r disgwyl.

Canlyniad dysgu

 1. I ddeall mater daearyddol penodol mewn dyfnder

 2. I arddangos y gallu i gynnal ymchwil

 3. I ddangos defnydd priodol o ffynonellau

 4. I ddangos y gallu i arfarnu llenyddiaeth briodol yn gritigol

 5. I ddeall sut mae’r mater wedi ei phortreadu a’i chynrychioli gan y cyfryngau

 6. I fedru cyflwyno ymchwil i gynulleidfa o gyfoedion , yn weledol ac ar lafar.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Seminar defence oral presentation 20
Essay 40
Seminar Paper 30
Seminar Paper - One page precis 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Introductory workshop

2
Private study

Private study and preparation of essay, defended seminar paper, powerpoint presentation for seminar defence, peer review of all other seminar abstracts.

176
Lecture

Darlithoedd 2 x 2 awr

4
Tutorial

8 x1 hours drop in tutorials to enable the student to focus on topics for the Essay and Defended Seminar paper and narrow them to specific themes.

8
Practical classes and workshops

Information sourcing.

2
Seminar

Cyflwyniadau papurau seminar - 3 awr

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

Process management : 1. Organisation - able to coordinate an administer workloads efficiently 2. Prioritisation - able to rank tasks according to level of importance 3. Planning - able to set achievable goals and structure the necessary action, using SMART GOAL techniques. 4. Complexity managementable to handle ambiguous and complex situations and their consequences 5. Decision making - able to decide firmly, clearly and swiftly upon a course of action from a series of options 6. Evaluation - able to examine the outcomes of tasks and events from a personal and organisational viewpoint also judge levels of quality and importance Relating to working practices Independence- able to work and demonstrate that you can work to an appropriate level with minimal supervision to take appropriate action and arrange activities without having to be prompted Adaptability - able to respond positively to changing circumstances and new challenges . Positive attitude - having an optimistic and proactive approach to the other users Stress tolerance- able to retain effectiveness and be efficient under pressure Willingness to learn - Committed to continual learning and professional development.

These criteria have been drawn from the Skills & Qualities Analysis of the Bangor Employability Award and are used with kind permission.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: