Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3506:
Materion Cyfoes yr Amgylchedd

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Prysor Williams

Amcanion cyffredinol

 1. Rhoi gwybodaeth fanwl i fyfyrwyr am fater amgylcheddol, neu gysylltiedig, o'u dewis.

 2. Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu syniadau a chymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth ar faterion amgylcheddol a chysylltiedig

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i wneud project ymchwil ar gyfrifiadur gan edrych yn fanwl ar fater amgylcheddol cyfredol, neu fater yn gysylltiedig â'r amgylchedd. Cynhelir y modiwl yn Semester 1 a daw i ben gyda chynhyrchu adroddiad project ysgrifenedig a seminar. Dewisir y testunau gan y myfyriwr i adlewyrchu ei d(d)iddordeb a gallant amrywio o faterion lleol i rai byd-eang. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i amrediad o faterion cyfoes 'poblogaidd'. Dylid ymgynghori â ffynonellau megis papurau newydd o wahanol ansawdd, y cyfryngau darlledu, y rhyngrwyd, cyfnodolion gwyddonol `poblogaidd' a'r cyfnodolion gwyddonol a gaiff eu cloriannu'n fwy trwyadl gan arbenigwyr yn y maes. Dylai'r testun fod yn wahanol i'r un a ddewisir ar gyfer project ymchwil arbrofol y myfyriwr. Dylid dewis testunau mewn ymgynghoriad â threfnydd y modiwl. Mae'r modiwl yn cynnwys ymchwil a wneir gan fyfyrwyr i destun penodol. Ar wahân i ddarlith ragarweiniol nid oes unrhyw ddarlithoedd neu sesiynau ymarferol ffurfiol yn gysylltiedig â'r modiwl hwn. Ar ddiwedd Semester 1 bydd pob myfyriwr yn cyflwyno eu testun ar ffurf seminar 20 munud a byddant yn cyflwyno adroddiad project ar y testun o'u dewis. Bydd myfyrwyr yn mynd i seminarau ei gilydd a disgwylir iddynt gyfrannu at y drafodaeth ar ôl pob sgwrs. Asesir y seminar a'r adroddiad project.

Meini Prawf

trothwy

Ymwybodol o'r egwyddorion allweddol sy'n sail i'r wyddoniaeth. Lefel llwyddo mewn traethodau arbenigol. Dangos medrusrwydd sylfaenol mewn trafodaethau grwp.

da

Gwell dealltwriaeth o'r egwyddorion. Dangos cryn allu i ddeall a defnyddio data mewn adroddiadau arbenigol. Symud yn gyflym o un mater i'r llall mewn trafodaeth grwp. Gwybodaeth ddofn am fater amgylcheddol, neu gysylltiedig, penodol a gwybodaeth drwyadl o'r deunydd seminar.

ardderchog

Dealltwriaeth dda iawn o'r wyddoniaeth. Dangos gallu mawr i ddeall materion amgylcheddol neu gysylltiedig cyfoes. Tystiolaeth o ymdrech ac ôl meddwl sylweddol a defnyddio deunydd cefndir yn effeithiol i gefnogi achosion.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu astudio a dadansoddi amrywiaeth o lenyddiaeth wyddonol ac egluro'r agweddau penodol ar y testun o¿u dewis.

 2. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu gwerthuso¿n feirniadol y dadleuon sy'n gysylltiedig â mater gwyddonol penodol.

 3. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu deall sut mae'r mater hwn yn cael ei ystyried gan y cyfryngau.

 4. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu deall y materion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â¿r mater a gallu ysgogi trafodaeth wyddonol.

 5. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu defnyddio technoleg meddalwedd cyfrifiadurol safonol (cronfeydd data ar y We, MS-Powerpoint, MS-Word) ar gyfer chwilio cronfeydd data a chynhyrchu adroddiadau a chyflwyniadau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Project report 75
Assessed interview 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Private study associated with writing the report and preparing for the interview.

96
Tutorial

Drop-in sessions

3
Lecture 1

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: