Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3508:
Materion Amgylcheddol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Prysor Williams

Amcanion cyffredinol

 1. Rhoi gwybodaeth fanwl i fyfyrwyr am fater amgylcheddol, neu gysylltiedig, o'u dewis
 2. I ysbrydoli myfyrwyr am wyddoniaeth a marterion amgylcheddol
 3. I roi profiad i fyfyrwyr o ysgrifennu adroddiadau
 4. I roi cyfle i fyfyrwyr drafod materion amgylcheddol trwy ffurf cyfweliad

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i wneud project ymchwil ar gyfrifiadur gan edrych yn fanwl ar fater amgylcheddol cyfredol, neu fater yn gysylltiedig â'r amgylchedd. Cynhelir y modiwl yn Semester 1 a daw i ben gyda chynhyrchu adroddiad project ysgrifenedig a seminar. Dewisir y testunau gan y myfyriwr i adlewyrchu ei d(d)iddordeb a gallant amrywio o faterion lleol i rai byd-eang. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i amrediad o faterion cyfoes 'poblogaidd'. Dylid ymgynghori â ffynonellau megis papurau newydd o wahanol ansawdd, y cyfryngau darlledu, y rhyngrwyd, cyfnodolion gwyddonol `poblogaidd' a'r cyfnodolion gwyddonol a gaiff eu cloriannu'n fwy trwyadl gan arbenigwyr yn y maes. Dylai'r testun fod yn wahanol i'r un a ddewisir ar gyfer project ymchwil arbrofol y myfyriwr. Dylid dewis testunau mewn ymgynghoriad â threfnydd y modiwl. Mae'r modiwl yn cynnwys ymchwil a wneir gan fyfyrwyr i destun penodol. Ar wahân i ddarlith ragarweiniol nid oes unrhyw ddarlithoedd neu sesiynau ymarferol ffurfiol yn gysylltiedig â'r modiwl hwn. Ar ddiwedd Semester 1 bydd pob myfyriwr yn cyflwyno eu testun ar ffurf cyfweliad 15 munud a byddant yn cyflwyno adroddiad project ar y testun o'u dewis. Asesir y cyfweliad a'r adroddiad project.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy Ymwybodol o'r egwyddorion allweddol sy'n sail i'r wyddoniaeth. Lefel llwyddo mewn traethodau arbenigol. Dangos medrusrwydd sylfaenol mewn trafodaethau grwp.

da

Da Gwell dealltwriaeth o'r egwyddorion. Dangos cryn allu i ddeall a defnyddio data mewn adroddiadau arbenigol. Symud yn gyflym o un mater i'r llall mewn trafodaeth grwp. Gwybodaeth ddofn am fater amgylcheddol, neu gysylltiedig, penodol a gwybodaeth drwyadl o'r deunydd seminar.

ardderchog

Rhagorol Dealltwriaeth dda iawn o¿r wyddoniaeth. Dangos gallu mawr i ddeall materion amgylcheddol neu gysylltiedig cyfoes. Tystiolaeth o ymdrech ac ôl meddwl sylweddol a defnyddio deunydd cefndir yn effeithiol i gefnogi achosion.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu gwerthuso¿n feirniadol y dadleuon sy¿n gysylltiedig â mater gwyddonol penodol.

 2. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu astudio a dadansoddi amrywiaeth o lenyddiaeth wyddonol ac egluro'r agweddau penodol ar y testun o¿u dewis.

 3. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu deall sut mae'r mater hwn yn cael ei ystyried gan y cyfryngau.

 4. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu deall y materion amgylcheddol sy¿n gysylltiedig â'r mater a gallu ysgogi trafodaeth wyddonol.

 5. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu defnyddio technoleg meddalwedd cyfrifiadurol safonol (cronfeydd data ar y We, MS-Powerpoint, MS-Word) ar gyfer chwilio cronfeydd data a chynhyrchu adroddiadau a chyflwyniadau.

 6. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfweliad ardderchog.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Adroddiad prosiect 65
LLAFAR Cyfweliad 35

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Bydd darlith i gyflwyno'r modiwl ac esiamplau o bynciau posib. Bydd yr ail sesiwn yn gyflw i fyfyrwyr holi staff am sut i strwythuro'r adroddiad, ac ati.

2
Tutorial

Cyfle i fyfyrwyr 'alw mewn' trwy drefnu sesiynau efo'r cydlynydd modiwl. Gall hyn gynnwys adborth ar fersiwn ddrafft o'r adroddiad.

10
Private study

This is self-study associated with literature searching required to produce the project report and also in preparation for the interview.

188

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: