Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3701:
Project Anrhydedd

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Katherine Steele

Amcanion cyffredinol

Pwrpas y modiwl yw galluogi myfyrwyr i gynnal ymchwil annibynnol, gwreiddiol ar bwnc dewisol a chyfleu eu darganfyddiadau yn ysgrifenedig i gylch o ddarllenwyr arbenigol. Nod y modiwl yw rhoi profiad i fyfyrwyr o:

 1. datblygu rhagdybiaethau a threfnau arbrofol a phrotocol ar gyfer eu profi
 2. cynnal ymchwil annibynnol ar bwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen gradd
 3. casglu, dadansoddi a dehongli canlyniadau ar sail gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli
 4. darparu adroddiad project ymchwil mewn fformat safonol.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i fyfyrwyr gynnal ymchwiliad annibynnol eang a gwreiddiol o bwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen gradd. Mae'n bosib y bydd yn cynnwys arbrofi ymarferol mewn labordy a / neu drwy waith maes, neu astudiaeth nad yw'n ymwneud ag arbrofi. Fe'i cynhelir o dan oruchwyliaeth aelod o'r staff academaidd. Mae'r modiwl hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu syniadau eu hunain, dangos eu gallu i fentro, gweithio'n annibynnol ac i ddilyn cynllun y cytunwyd arno, ac i'r priodoleddau hyn gael eu hasesu. Mae'n rhaid i waith ysgrifenedig y project fod ar ffurf adroddiad ymchwil, mewn fformat penodol. Bydd hefyd yn cael ei asesu ar sail cyflwyniad llafar mewn seminar; bydd y manylion ar gael ar ddechrau'r modiwl.

Meini Prawf

trothwy

Mae'r traethawd hir wedi ei strwythuro¿n rhesymegol ac mae'n cynnwys adolygiad llenyddol, disgrifiad a dadansoddiad o'r project, trafodaeth a rhestr gyfeiriadau. Nodir y rhesymau dros gynnal y project ond nid yw'r rhagdybiaethau arbrofol yn cael eu nodi'n glir. Mae'r adolygiad llenyddol yn ymdrin â'r pynciau mwyaf perthnasol, ond mae'n ddisgrifiadol yn bennaf ac angen canolbwynt. Disgrifir y manylion gweithredu ond mae rhai o'r elfennau llai pwysig wedi eu hepgor neu'n aneglur. Mae'r dull o ymdrin â'r dadansoddi data ar y cyfan yn gywir ond mae'r amrywiaeth yn gyfyngedig. Cyflwynir y darganfyddiadau'n gyffredinol ac maent wedi eu dehongli'n gywir. Mae'r drafodaeth yn ddigonol ond yn gyfyngedig o ran cwmpas a dyfnder. Tynnir rhai casgliadau cywir o'r astudiaeth. Mae safon y cyflwyniad yn dderbyniol.

da

Mae'r traethawd hir wedi ei strwythuro'n rhesymegol ac mae'n cynnwys adolygiad llenyddol, disgrifiad a dadansoddiad o'r project, trafodaeth a rhestr gyfeiriadau. Nodir yn glir y rhesymau dros gynnal y project a nodir hefyd y rhagdybiaethau arbrofol. Mae'r adolygiad llenyddol yn dangos peth tystiolaeth o ddadansoddi beirniadol ac mae'n ymdrin â phynciau perthnasol mewn trefn resymegol. Mae'r dulliau a'r trefnau a ddefnyddir yn rhai priodol, wedi eu cyfiawnhau a'u disgrifio. Mae'r dull o ddadansoddi data yn gywir. Cyflwynir y darganfyddiadau'n glir ac maent wedi eu dehongli'n gywir. Mae'r drafodaeth yn cysylltu'r darganfyddiadau â gwybodaeth gyfredol. Dengys dystiolaeth o'r gallu i gasglu gwybodaeth o amrywiaeth o ffynnonellau i helpu'r dehongli. Tynnir casgliadau perthnasol ac mae'r rhain yn gysylltiedig ag ymarfer cyfredol ac arbrofi pellach fel bon briodol. Mae safon y cyflwyniad yn uchel.

ardderchog

Nodir yn glir y rhesymau cefndirol dros gynnal y project a nodir hefyd y rhagdybiaethau arbrofol. Mae'r adolygiad llenyddol yn gynhwysfawr, yn dangos tystiolaeth o ddadansoddi beirniadol ac mae'n ymdrin â phob pwnc perthnasol mewn trefn resymegol. Mae'r dulliau a'r trefnau a ddefnyddir yn rhai priodol, wedi eu cyfiawnhau a'u disgrifio'n eglur. Mae'r dull o ddadansoddi data yn gywir. Nodir tueddiadau neu effeithiau pwysig a brofwyd. Cyflwynir y darganfyddiadau'n glir ac maent wedi eu dehongli'n gywir. Mae¿r drafodaeth yn cysylltu'r darganfyddiadau â gwybodaeth gyfredol yn glir. Dengys dystiolaeth o'r gallu i gasglu gwybodaeth o amrywiaeth o ffynnonellau i helpu'r dehongli. Tynnir casgliadau perthnasol ac mae'r rhain yn gysylltiedig ag ymarfer cyfredol ac arbrofi pellach fel bo'n briodol. Mae safon y cyflwyniad yn uchel iawn.

Canlyniad dysgu

 1. Hunangyfeiriad, cymhelliant a gwreiddioldeb wrth ddilyn llwybr ymchwil.

 2. Dealltwriaeth gynhwysfawr o faes eu hymchwil, gan gynnwys dealltwriaeth ymarferol o dechnegau ymchwil perthnasol.

 3. Gallu i werthuso ymchwil gyfredol yn yr un maes yn feirniadol.

 4. Gallu tynnu casgliadau dilys o wybodaeth a data a gasglwyd yn systematig, hyd yn oed os nad ydynt yn gyflawn.

 5. Gallu cyfleu darganfyddiadau ymchwil yn glir ac yn gynhwysfawr, ar lafar ac yn ysgrifenedig, i gynulleidfa arbenigol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Honours Project 90
Project Presentation 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd Rhagarweiniol 5 x 1 awr

5
Tutorial

Tiwtorialau gyda'r goruchwyliwr. Gall y nifer a'r hyd amrywio fesul project a dylent gael eu trefnu gan y myfyriwr i raddau helaeth.

10
Workshop

Seminar 2 x 2.5 awr

5
Individual Project 280

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Employ appropriate social-survey methods.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Undertake practical work to ensure competence in basic experimental skills.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: