Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl ONC-1001:
Dadansoddi Data Amgylcheddol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Ocean Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Dei Huws

Amcanion cyffredinol

Helpu myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau a ddefnyddir yn gyffredin gan wyddonwyr naturiol, gan gynnwys sgiliau TG a'r defnydd effeithiol o'r cyfleusterau chwilio'r llyfrgell sydd ar gael yn PB, cyfrifiadau mathemategol sylfaenol, y dull gwyddonol, dadansoddi ystadegol a dylunio arbrofol.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn, yn wahanol i'r rhan fwyaf o fodiwlau eraill, yn canolbwyntio ar roi i'r myfyrwyr y sgiliau chwilio, rhifyddol ac ystadegol sylfaenol sydd eu hangen i ddilyn gweddill eu rhaglenni astudio. Mae'r cwrs yn dibynnu'n drwm ar ddeunydd cyfrifiadurol ac felly mae'r myfyriwr yn dysgu hefyd sut i ddefnyddio a gwerthuso gwybodaeth ar-lein yn ogystal â sut i sgwrsio, trafod a dysgu trwy gyfrwng pecyn meddalwedd Blackboard. Mae'r cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad byr i system gyfrifiadurol y Brifysgol ( yn ystod yr Wythnos Groeso) ac yna'n symud ymlaen yn yr wythnos gyntaf i drafod rôl llenyddiaeth a thechnegau chwilio llenyddiaeth yn eu hastudiaethau yn y dyfodol. Ar ôl hynny, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau allweddol unrhyw radd gwyddoniaeth. Mae'r darlithoedd a gyflwynir yn cynnwys: dosbarthiadau poblogaethau o fewn data gwyddonol; cysyniadau tebygolrwydd; systemau unedau a ddefnyddir mewn gwyddoniaeth; manwl gywirdeb; cyfrifiadau algebraig; rhyngberthnasau trigonometrig; gosod systemau llinol ar ffurf graff; ac ymdopi ag anflinoledd mewn systemau naturiol. Fel rhan o hyn ceir cyflwyniad i'r defnydd o Excel a Powerpoint - dau becyn meddalwedd sydd yn hanfodol bwysig i fywyd myfyriwr israddedig. Yn dilyn y darlithoedd hyn sydd yn ymwneud yn bennaf â rhifyddeg, mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y dull gwyddonol, pennu a phrofi damcaniaethau; gan arwain at syniadau sylfaenol ynghylch cynllunio arbrofol. Yna mae'r cysyniadau hyn yn ymestyn i drafod pwysigrwydd dyblygu mewn setiau data gwyddonol. Yn olaf rhoddir cyflwyniad i brofion ystadegol penodol (parametrig ac anbarametrig).

Llythrennedd gwybodaeth
Gosod systemau llinol ar ffurf graff
MS Excel 
Systemau unedau a ddefnyddir mewn gwyddoniaeth 
Manwl gywirdeb
Cyflwyniad i ddosbarthiadau o fewn data gwyddonol 
Disgrifiad o ddosbarthiadau 
Cysyniadau tebygolrwydd
Y dull gwyddonol: pennu a phrofi damcaniaethau 
Cyflwyniad gyda MS Powerpoint 
Cyflwyniad i gyfrifiadau algebraig 
Rhyngberthnasau trigonometrig 
Ymdopi ag aflinoledd ym myd natur;
Cyflwyniad i ddylunio arbrofol
Pwysigrwydd dyblygu mewn setiau data gwyddonol 
Enghreifftiau o brofion ystadegol; parametrig vs amharametrig 
Atchweliad a chydberthyniad  
Cyfraddau newid: gwahaniaethu 
Cyflwyniad i ddadansoddiad amlamrywedd

Meini Prawf

trothwy

Dylai myfyriwr trothwy feddu ar wybodaeth sylfaenol ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu sylfaenol i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu sylfaenol i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

da

Dylai myfyriwr da feddu ar wybodaeth dda am sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu da i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu da i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

ardderchog

Dylai myfyriwr rhagorol feddu ar wybodaeth soffistigedig ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu uchel i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu uchel i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos sgiliau iaith briodol i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

 2. Cymhwyso technegau dadansoddi amserol priodol i ddata a dehongli’r allbynnau’n gywir

 3. Datblygu dealltwriaeth o'r dull gwyddonol i ddatblygu syniadau, gwneud arsylwadau ac i ddatblygu a phrofi rhagdybiaethau

 4. Defnyddio technegau mathemategol a graffigol i ddisgrifio ffenomena gwyddonol

 5. Dadansoddi data a chymhwyso technegau ystadegol priodol i ddata gwyddonol gan ddefnyddio pecyn cyfrifiadurol Excel, Matlab a SPSS a dehongli'r canlyniadau'n gywir

 6. Cymhwyso technegau dadansoddi gofodol priodol i ddata a dehongli'r allbynnau’n gywir

 7. Bod â gafael cadarn ar dechnegau cyfrifo rhifyddol

 8. Bod yn ymwybodol o sut i gynllunio a chynnal arbrawf syml gan roi ystyriaeth briodol i faterion dylunio a dadansoddi

 9. Dangos dealltwriaeth o unedau mesur a dadansoddi dimensiynol

 10. Gallu cyfathrebu canlyniadau o ymchwiliadau gwyddonol amgylcheddol i gynulleidfa briodol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Trawsieithu gwyddonol 10
ADDRODDIAD Adroddiad wyddonol o waith maes a dadansoddi data 30
GWAITH CWRS Dadansoddi data - cyfrifo, Excel, dosraniad 25
GWAITH CWRS Dull Gwyddonol / Profi Rhagdybiaethau 15
GWAITH CWRS Cyfres amser a sgiliau Matlab NEU Profion gwahaniaethau 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Lectures (27 hours)

27
Workshop

gwaith ymarferol

8
Private study

Gwybodaeth Arlein

20
Practical classes and workshops

Sesiynau gweithdy a chyfrifiadurol

13
Individual Project

dadansoddi data a ysgrifennu adroddiad gwyddonol

10
Fieldwork

Gwaith maes - casglu data priodol a mesur yr amgylchedd

8
Private study

6 awr y wythnos - astudio yn annibynol

114

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: