Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ONC-1001:
Dadansoddi Data Amgylcheddol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Ocean Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Dei Huws

Amcanion cyffredinol

Helpu myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau a ddefnyddir yn gyffredin gan wyddonwyr naturiol, gan gynnwys sgiliau TG a'r defnydd effeithiol o'r cyfleusterau chwilio'r llyfrgell sydd ar gael yn PB, cyfrifiadau mathemategol sylfaenol, y dull gwyddonol, dadansoddi ystadegol a dylunio arbrofol.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn darparu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar wyddonwyr y naturiaethau er mwyn creu ac ateb cwestiynau ynglŷn â'r byd o'n cwmpas, gan ddefnyddio data amgylcheddol. Fel rhan o hyn, ceir hefyd siawns i loywi eich sgiliau iaith gan ganolbwyntio ar gyfathrebu gwyddonol.

Drwyddi, mae cysyniadau damcaniaethol yn cael eu hatgyfnerthu drwy sesiynau ymarferol, cyfrifiadurol - gan ddefnyddion ystod eang o dechnegau dadansoddol. Yn y semester gyntaf, rydych yn cael eich cyflwyno i'r fethodoleg wyddonol - y "sut mae gwyddoniaeth yn gweithio?". Yn fuan wedyn, rydych yn cael siawns to ddysgu sut i chwilio am, gwerthuso, a defnyddio gwybodaeth wyddonol awdurdodol. Mae'r syniadau a'r sgiliau yma yn hanfodol i bob modiwl arall i chi. Fe glo-ir y rhan yma o'r modiwl gan adolygu cwpl o bethau hollol syflaenol, sef ein defnydd o unedau o few gwyddoniaeth, a ffigyrau ystyrlon / thalgrynnu.

Yna, ceir sesiynau gan Ganolfan Bedwyr, sy'n rhoi siawns i chi loywi eich iaith, ac yn benodol i ddysgu sut i drawsieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg (ia, trawsieithu, nid cyfieithu!). Eto, o ran defnyddioldeb, mae'r gallu i drin a thrafod gwybodaeth wyddonol yn y ddwy iaith yn sgil arbennig.

Dros yr ail hanner o'r semester cyntaf, canolbwyntir ar ddatblygu'r gallu i gyflwyno a dadansoddi data yn ystadegol. Yma, cewch ragymadrodd i'r meddalwedd 'R'. Eto, mi fydd bod â'r gallu i ddefnyddio'r pecyn yma yn dda o ran eich astudiaethau yn y dyfodol ac, yn wir, efallai o ran gwaith.

Yn yr ail semester, rydych yn ymuno â'r dosbarth ONS1001, i ddysgu technegau mwy estynedig, ac yn rhoi hyn i gyd ar waith mewn prosiect gwyddonol - gyda'r allbwn gorffenedig yn adroddiad swyddogol.

Meini Prawf

trothwy

Dylai myfyriwr trothwy feddu ar wybodaeth sylfaenol ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu sylfaenol i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu sylfaenol i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

da

Dylai myfyriwr da feddu ar wybodaeth dda am sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu da i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu da i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

ardderchog

Dylai myfyriwr rhagorol feddu ar wybodaeth soffistigedig ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu uchel i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu uchel i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

Canlyniad dysgu

 1. Bod yn ymwybodol o sut i gynllunio a chynnal arbrawf syml gan roi ystyriaeth briodol i faterion dylunio a dadansoddi

 2. Gallu cyfathrebu canlyniadau o ymchwiliadau gwyddonol amgylcheddol i gynulleidfa briodol

 3. Dangos sgiliau iaith briodol i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys y gallu i drawsieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg.

 4. Cymhwyso technegau dadansoddi priodol i ddata a dehongli’r allbynnau’n gywir

 5. Bod â'r gallu i adnabod agweddau o'r ddull wyddonol i ddatblygu syniadau, gwneud arsylwadau ac i ddatblygu a phrofi rhagdybiaethau

 6. Defnyddio technegau dadansoddiadol a graffigol i ddisgrifio ffenomena gwyddonol

 7. Dadansoddi data a chymhwyso technegau ystadegol priodol i ddata gwyddonol gan ddefnyddio pecyn cyfrifiadurol e.e. "R" a dehongli'r canlyniadau'n gywir

 8. Bod â gafael cadarn ar dechnegau cyfrifo ystadegol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Trawsieithu gwyddonol

Trawsieithu erthygl wyddonol (tua 1000 o eiriau) o'r Saesneg i'r Gymraeg, gan hefyd ei grynhoi (i 250 gair).

10
ADDRODDIAD Adroddiad wyddonol o waith maes a dadansoddi data 50
PRAWF DOSBARTH Dadansoddi data a phrofi damcaniaeth

Prawf Blackboard arlein i wirio dealltwriaeth o sut i ddadansoddi data drwy ddefnyddio Excel / R, gan gynnwys profi damcaniaethau ac adnabod gwahaniaethau arwyddocaol rhwng newidynnau.

20
PRAWF DOSBARTH Dull Gwyddonol / Disgrifio samplau

Prawf fer Blackboard arlein i wirio dealltwriaeth i'r ddull wyddonol, dosbarthiadau, a sit i ddisgrifio sampl unigol, a chysyniadau rhifyddegol, gan gynnwys defnydd o unedau a ffigyrau ystyrlon.

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Lectures (27 hours)

27
Workshop

gwaith ymarferol

8
Private study

Gwybodaeth Arlein

20
Practical classes and workshops

Sesiynau gweithdy a chyfrifiadurol

13
Individual Project

dadansoddi data a ysgrifennu adroddiad gwyddonol

10
Fieldwork

Gwaith maes - casglu data priodol a mesur yr amgylchedd. Mi fydd natur hwn yn ddibynnol ar amondau Covid-19 yn 2020-21. Ond mi ryda ni'n mynd i drîo ein gorau!

8
Private study

6 awr y wythnos - astudio yn annibynol

114

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: