Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaeth newydd arloesol i fyfyrwyr

Mae cydweithrediad arloesol rhwng Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor a Rhaglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr genedlaethol bwysig.

Yn wyneb y cynnydd mewn trallod, teimladau hunanladdol a hunan-niweidio ymysg myfyrwyr yn y DU, daeth Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor, rhan o Wasanaethau Myfyrwyr Bangor, ynghyd ag arbenigwyr o Raglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru i gynnig triniaeth sy'n cynnwys cefnogaeth ymarferol ac sy'n anelu at leihau'r risg o ymddygiad o'r fath. Mae'r project wedi cael ei roi ar y rhestr fer am un o wobrau y Times Higher Education, yn y dosbarth ‘Outstanding Support for Students’.

Gan weithio gydag arbenigwyr ar Raglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru, rhoddodd staff y Gwasanaeth Cwnsela a seicolegwyr clinigol dan hyfforddiant driniaeth yn seiliedig ar dystiolaeth i fyfyrwyr i leihau'r risg o hunanladdiad a hunan-niweidio, triniaeth nad yw ar gael i fyfyrwyr fel rheol.

Dyma oedd gan Kate Tindle, pennaeth Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor, i'w ddweud am fanteision y ddarpariaeth newydd:

“Gan fod y cwrs wedi ei gyflwyno mewn prifysgol, ac yn cynnwys staff gwasanaeth cwnsela prifysgol yn ogystal â staff seicoleg glinigol, llwyddodd ein menter i ddileu llawer o'r rhwystrau a'r stigma sy'n gysylltiedig â cheisio cymorth arbenigol."

Treialwyd y rhaglen arloesol am gyfnod o 8 wythnos ym Mhrifysgol Bangor ym 2016-17, a bu'n gymaint o lwyddiant fel bod y rhaglen bellach wedi ei gwneud yn rhan o ddarpariaeth graidd y gwasanaeth, ac yn darparu tri chwrs bob blwyddyn.  

Cafodd myfyrwyr a nodwyd gan y Gwasanaeth Cwnsela fel rhai bregus gwrs wyth wythnos wedi ei deilwra ar sgiliau rheoli emosiynau o therapi ymddygiad dilechdidol i ddysgu sgiliau i'w helpu i ddeall eu hemosiynau, ynghyd â strategaethau i reoli'r emosiynau mewn sefyllfaoedd anodd. Arweiniwyd y cwrs gan Dr Michaela Swales, arbenigwr rhyngwladol mewn Therapi Ymddygiad Dilechdidol, sy'n driniaeth a argymhellir gan NICE i ymddygiad hunanladdiadol a hunan-niweidio.

Meddai Dr Michaela Swales:

"Trwy gymharu mesurau lles emosiynol rhwng dechrau a diwedd y cwrs, gwyddom fod y cwrs wedi arwain at ostyngiad sylweddol yn y risg o hunan-niweidio a hunanladdiad ynghyd â gwelliannau mewn sgiliau rheoli emosiynau.  Cafwyd 88% o welliant clinigol a dibynadwy ymhlith y rhai a gwblhaodd y cwrs, gyda lleihad sylweddol yn eu lefelau o bryderon academaidd."

Meddai Kate Tindle:

"Gyda'r adnoddau iechyd meddwl cyfyngedig sydd ar gael trwy'r GIG, mae myfyrwyr yn aml yn disgyn rhwng dwy stôl, yr hyn mae eu prifysgol yn ei ddarparu, a'r hyn sydd ar gael yn eu cartrefi. Rydym wedi canfod ffordd o ddod â chefnogaeth arbenigol yn uniongyrchol i'r myfyrwyr hynny rydym wedi eu nodi fel y rhai mwyaf bregus. Rydym yn falch iawn bod yr ymyriad hwn nid yn unig wedi gallu lleihau risg ymhlith y grŵp hwn o fyfyrwyr, ond mae hefyd wedi helpu i roi sgiliau iddynt a fydd yn parhau i'w cefnogi ar ôl i'w cyfnod fel myfyrwyr ddod i ben."

Meddai'r Athro Carol Tully, y Dirprwy Is-ganghellor:

"Rwy'n falch iawn bod y gefnogaeth arloesol hon i'r myfyrwyr mwyaf bregus yn cael sylw cenedlaethol trwy gael ei rhoi ar y rhestr fer am y wobr hon. Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth mewn addysgu a darparu gofal rhagorol i fyfyrwyr. Dim ond un o lawer o gynlluniau arloesol sy'n gwella profiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor yw hwn."

Gwireddwyd y project o ganlyniad i gyfraniadau hael i Gronfa Bangor gan alumni Prifysgol Bangor. Mae Cronfa Bangor yn galluogi’r Brifysgol i ddarparu elfennau pellach i brofiad y myfyriwr.

Mae gwobrau THE, a gynhelir am y 14eg tro eleni ac a adwaenir fel "Oscars" addysg uwch, yn ymdrin â'r amrywiaeth lawn o weithgarwch prifysgolion mewn 18 categori. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn digwyddiad gala yn Llundain ar 29 Tachwedd.

Meddai John Gill, golygydd THE:

"Mae'r Times Higher Education yn falch dros ben o gynnig y gwobrau hyn unwaith eto. Mewn blwyddyn lle cafwyd mwy yn cystadlu nag erioed o'r blaen, a chyda dros 70 o sefydliadau ar y rhestr fer, mae'n fraint wirioneddol i dîm THE a'r beirniaid gael darllen y straeon hynod o amrywiol hyn o ragoriaeth o bob cwr o'r DU. Mae cyrraedd y rhestr fer yn gamp sylweddol, ac rydym yn edrych ymlaen at gael anrhydeddu pob sefydliad sydd yn y rownd derfynol yn y Grosvenor ym mis Tachwedd."

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018