Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

I Fyfyrwyr

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn cynig amrywiaeth o adnoddau er mwyn cefnogi myfyrwyr yn ystod eu hamser yn y Brifysgol. 

Mae'r Gwasanaeth yn cynnig cyfleoedd i drafod materion personol, sensitif mewn awyrgylch saff a gyda staff professiynol sydd wedi ei hyfforddi yn y maes.  

  • Cynigir Sesiynau Cefnogi dyddiol (Llun - Gwener);
  • Cynigir sesiynau un yn un, yn dilyn broses asesu.

Amser aros ar gyfer apwyntiad am asesiad ar hyn o bryd yw 10-12 diwrnod.

Ceisiwn ymateb i bob ebost o fewn 3-5 diwrnod.

Ar gyfer materion o argyfwng, gofynnir i chwi ymweld â'r adran help arall a linciau defnyddiol neu ymweld â'ch Meddyg.

NID yw'n rhan o'n rôl ni i: 

  • Roi cymorth i lunio cynllun cefnogi dysgu;
  • Rhoi cyngor ar strategaethau i fyfyrwyr ar rhwstrau y maent yn gwynebu;
  • Gwybodaeth ar, neu, gymorth gyda gwned cais am Lwfans Myfyriwr Anabl.

Pe dymunir, mae croeso i chwi gysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd / Cynghorwyr Iechyd Meddwl.

I Staff

Drwy ymgynghoriad, mae'r Gwasanaeth Cynghori yn cynig cefnogaeth i staff sy'n poeni am iechyd meddwl myfyriwr drwy'r system cwnselydd ar d dyletswydd. Fodd bynnag, nid yw'r Gwasanaeth Cynghori yn wasanaeth brys.

Gall y Gwasanaeth gynnig hyfforddiant a chefnogaeth i staff perthnasol i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl a'u hymatebion i fyfyrwyr ag anawsterau.

Mae Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr y Brifysgol yn aelod o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), ac felly mae'n cadw at eu polisïau ar gyfrinachedd a diogelu data.

Gwyliwch ein fideo

Ein Lleoliad:

Canolfan Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Bangor
Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr
Ail Lawr
Neuadd Rathbone
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DF

Gweler y map lleoliad ar-lein ar gyfer Neuadd Rathbone (Rhif 70).

Cysylltwch â’n Gweinyddwr ar 01248 388520 neu e-bost cynghori@bangor.ac.uk am apwyntiadau ar gyfer sesiynau cynnal ac asesiadau.

Ar gyfer pob achos brys, edrychwch ar ein rhestr o gysylltiadau brys neu ewch at eich Meddyg Teulu.

Nodau ac Amcanion

I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Kate Tindle Pennaeth Gwasanaeth Cynghori

Cliciwch yma i weld sut rydym yn gwella ein gwasanaethau