Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

 

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

 

26.03.2020:

Yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cefnogaeth ar-lein i fyfyrwyr. Yr ydym wedi datblygu system ble bob modd i chwi drefnu slot ar gyfer sesiwn cefnogi dros y ffôn. Os gwelwch yn dda, defnyddiwch e-bost i gysylltu â ni yn y man cyntaf ar cynghori@bangor.ac.uk  (gweler yma am fanylion ein gwasanaethau presennol).  Pheidiwch ac anghofio edrych ar ein tudalennau gwe am restrau cynhwysfawr o ganllawiau hunangymorth, ac hefyd, gweler Adnoddau Ar-lein Iechyd Meddwl y Brifysgol yn:  onlinementalhealthresources.php

 

17.03.2020:

Os oes gennych chi bryderon am Coronafeirws, efallai bydd yr wybodaeth a nodir yn y ffynonellau yma o ddefnydd i chwi:

Coronavirus: How to protect your mental Health, BBC News

Coronavirus and your wellbeing, Mind

Coping with stress during the 2019-nCOV outbreak, World Health Organization

Mental Health Considerations during COVID-10 Outbreak, World Health Organization

Looking after your mental health, Every Mind Matters

 

 

 

O dan amgylchiadau arferol, byddwn yn cynnig y canlynol (mae croeso i chwi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau):

I Fyfyrwyr

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn cynig amrywiaeth o adnoddau er mwyn cefnogi myfyrwyr yn ystod eu hamser yn y Brifysgol. 

Mae'r Gwasanaeth yn cynnig cyfleoedd i drafod materion personol, sensitif mewn awyrgylch saff a gyda staff professiynol sydd wedi ei hyfforddi yn y maes.  

  • Cynigir Sesiynau Cefnogi dyddiol (Llun - Gwener);
  • Cynigir sesiynau un yn un, yn dilyn broses asesu.

 

Ceisiwn ymateb i bob ebost o fewn 2-3 diwrnod.

Ar gyfer materion o argyfwng, gofynnir i chwi ymweld â'r adran help arall a linciau defnyddiol neu ymweld â'ch Meddyg.

NID yw'n rhan o'n rôl ni i: 

  • Roi cymorth i lunio cynllun cefnogi dysgu;
  • Rhoi cyngor ar strategaethau i fyfyrwyr ar rhwstrau y maent yn gwynebu;
  • Gwybodaeth ar, neu, gymorth gyda gwned cais am Lwfans Myfyriwr Anabl.

Pe dymunir, mae croeso i chwi gysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd / Cynghorwyr Iechyd Meddwl.

I Staff

Drwy ymgynghoriad, mae'r Gwasanaeth Cynghori yn cynig cefnogaeth i staff sy'n poeni am iechyd meddwl myfyriwr drwy'r system cwnselydd ar d dyletswydd. Fodd bynnag, nid yw'r Gwasanaeth Cynghori yn wasanaeth brys.

Gall y Gwasanaeth gynnig hyfforddiant a chefnogaeth i staff perthnasol i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl a'u hymatebion i fyfyrwyr ag anawsterau.

Mae Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr y Brifysgol yn aelod o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), ac felly mae'n cadw at eu polisïau ar gyfrinachedd a diogelu data.

Gwyliwch ein fideo

 

MYFYRWYRI WEDI EU LLEOLI YN WREXHAM:

O'r 1af Ebrill hyd at Medi 2020, bydd unrhyw fyfyrwyr wedi eu lleoli yn Wrexham yn gallu cysylltu a'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr ym Mangor i ofyn am sesiynau cefnogi dros y ffon, yn yr un modd â gynnigir i holl fyfyrwyr.

Ar gyfer pob achos brys, edrychwch ar ein rhestr o gysylltiadau brys neu ewch at eich Meddyg Teulu.

Nodau ac Amcanion

I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Kate Tindle Pennaeth Gwasanaeth Cynghori