Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pedwar myfyriwr Prifysgol Bangor yn cwblhau 100 o gerddi mewn 24 awr

O'r chwith: Caryl, Osian, Manon a MorganO'r chwith: Caryl, Osian, Manon a MorganAr Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, bu pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymgymryd â her flynyddol Llenyddiaeth Cymru i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Y beirdd eleni oedd Manon Awst, Caryl Bryn, Morgan Owen ac Osian Owen.

Rhwng 12.00 pm brynhawn dydd Iau 4 Hydref a 12.00 pm brynhawn Gwener 5 Hydref yn Llanberis, llwyddodd y pedwar i ysgrifennu cant o gerddi rhyngddynt ar bynciau a ddewiswyd gan y cyhoedd. Gan ddefnyddio’r hashnod #Her100Cerdd, anfonwyd ceisiadau am gerddi ar bob math o bynciau – y difyr, difrifol, a’r doniol.

Cafwyd amrywiaeth arbennig o themâu a thestunau yng ngherddi’r pedwar dewr, gan gynnwys cerdd am gath mewn peiriant golchi, cerdd am ardaloedd adnabyddus o bedwar ban byd, moliant i’r beiro bic ddu, a llu o geisiadau am gerddi cyfarch i dai myfyrwyr newydd ar hyd a lled y wlad.

Cyn iddynt gychwyn ar yr her, soniodd sawl un ohonynt mai’r hyn oedd yn eu poeni fwyaf oedd na fyddai digon o geisiadau ac awgrymiadau yn eu cyrraedd. Doedd dim angen poeni o gwbl, gan fod 154 o geisiadau unigryw wedi dod i law, a hynny drwy Twitter, Facebook, dros e-byst a thrwy negeseuon personol.

“Dyma’r profiad gorau a’r profiad gwaetha i mi gael erioed dwi’n meddwl,” meddai Osian Owen gyda dwy awr i fynd ar y cloc, “mae rhywun yn teimlo cymaint o wahanol emosiynau dros 24 awr – o flinder trwm i fod yn wirion bost.”

Dywedodd Morgan: “Mae’r Her yn pwysleisio yn anad dim natur gymdeithasol barddoniaeth, ac yn enwedig barddoniaeth Gymraeg. Braint ac anrhydedd oedd gallu llunio cerddi i’r testunau a anfonwyd atom, ac roedd y cyfuniad o bwysau amser ac amrywiaeth testunau wedi arwain at gerddi diddorol iawn!”

Dyma’r chweched tro y mae Llenyddiaeth Cymru wedi cynnal Her100Cerdd fel rhan o ddathliadau Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Erbyn hyn mae’r Her wedi sefydlu’i hun fel un o brif ddigwyddiadau llenyddol Cymru gyda channoedd yn cymryd rhan drwy anfon eu ceisiadau am gerddi a geiriau o anogaeth at y beirdd, a miloedd rhagor yn dilyn dros y we. Y canlyniad yw cofnod barddonol unigryw o hanes y diwrnod penodol hwnnw yng Nghymru, ac ar draws pedwar ban byd.

Cwblhawyd yr her ar 11.48 am yn union gyda cherdd addas iawn o’r enw ‘Terfyn.’

Pan holwyd Caryl Bryn am sut yr oedd hi’n teimlo o gwblhau’r dasg, atebodd: “Dwi’n barod am fy ngwely, a dwi ddim isio barddoni am sbel go hir ar ôl heddiw.”

Y BEIRDD:

Mae Manon Awst yn fyfyrwraig PhD rhan-amser yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau yn archwilio arwyddocâd gwaith celf safle-benodol yng Nghymru.

Graddiodd Caryl Bryn yn 2017 o Brifysgol Bangor ac mae nawr yn astudio MA Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol y Gymraeg. Mae’n cyhoeddi cyfrol o gerddi (Cyhoeddiadau’r Stamp) ddechrau’r flwyddyn ac yn edrych ymlaen at ddechrau cystadlu â’i thîm Talwrn.

Mae Morgan Owen yn astudio ar gyfer PhD yn Ysgol y Gymraeg ar gofodoldeb yr ôl-fodernaidd yn llenyddiaeth y Gymraeg. Bu’n rhan o gynllun Awduron wrth eu Gwaith yng Ngŵyl y Gelli eleni, ac ef oedd bardd yr Arddangosfa Bensaernïaeth yn y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Graddiodd Osian Owen â gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg fis Mehefin, ac mae newydd ddechrau astudio ar gyfer gradd Meistr mewn ysgrifennu creadigol ym Mangor. Cipiodd y dwbl, y Gadair a’r Goron, yn Eisteddfod Ryng-golegol 2017, cyn cipio’r Gadair yn Eisteddfod yr Urdd ym Mrycheiniog 2018. Mae’n rhan o griw o fyfyrwyr sydd wedi sefydlu cymdeithas lên newydd yn y Brifysgol – Cymdeithas John Gwilym Jones.

Y CERDDI:

Gallwch weld yr holl gerddi yma: www.llenyddiaethcymru.org/our-projects/her-100-cerdd/

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2018