Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Project Seicoleg Bositif yn anelu at wella lles yn y gweithle a rhagolygon gwaith i unigolion yn Y Rhyl

Mewn byd lle mae'r rhan fwyaf ohonom yn treulio cyfran fawr o'n bywydau yn y gwaith, rydym angen creu awyrgylch sy'n meithrin cynhyrchiant, ysgogiad a chefnogaeth yno.  Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor wedi cael yr union dasg honno.  Bydd Kate Isherwood, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Seicoleg, yn ymchwilio i ddefnyddio dulliau Seicoleg Bositif a Newid Ymddygiad yn y gweithle, a hynny dan oruchwyliaeth Yr Athro John Parkinson. 

Kate yn trafod deunyddiau y me hi wedi eu cynhyrchu gydag Alison Thomas o RCSKate yn trafod deunyddiau y me hi wedi eu cynhyrchu gydag Alison Thomas o RCSDan Ysgoloriaeth Sgiliau'r Economi Wybodaeth, bydd Kate yn partneru â Strategaeth Dinas Y Rhyl / Rhyl City Strategy (RCS), i gael profiad yn y byd go iawn ynghyd â phrofiad ymchwil gwerthfawr. Bydd yn cyd-gynllunio ei hastudiaethau PhD gyda'r fenter a'u rhoi ar waith yn y byd go iawn. 

Kate yw un o'r rhai cyntaf i dderbyn cyllid dan raglen newydd KESS 2,  a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran Sector Addysg Uwch Cymru.  Mae KESS2 yn canolbwyntio ar ddatblygiad o fewn y Rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Meistr trwy ymchwil a PhD gael eu cysylltu â chwmni partner, gydag ysgoloriaethau'n cael eu cefnogi gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd. Fe wnaeth rownd KESS flaenorol lwyddiannus helpu myfyrwyr yng Nghymru i gael 230 o brojectau PhD a 223 o rai Meistr trwy ymchwil.    

Meddai Kate:  "Rwy'n ei theimlo'n fraint i fod yn un o'r ychydig fyfyrwyr sydd wedi cael y cyfle i roi fy ymchwil ar waith yn y byd go iawn.  Mae'n wych medru gwneud ymchwil i iechyd meddwl positif a chynhyrchiant yn y gweithle, gydag ymyriadau hawdd y gallwn eu defnyddio bob dydd.  Pethau fel cadw dyddiadur tri pheth da, lle rydym yn nodi tri pheth da a ddigwyddodd y diwrnod hwnnw.

Dechreuais fy ymchwil ym mis Mai ac rwy'n gwirioneddol fwynhau ymchwilio i fyd ysgogiad a materion iechyd meddwl, ac rwy'n chwilio'n gyson am fethodolegau arloesol y gallaf eu rhoi ar waith i roi sylw i sialensiau gwirioneddol ymysg y boblogaeth." 

Mae Seicoleg Bositif yn faes sy'n dod i'r amlwg ar hyn o bryd lle edrychir ar wella gwytnwch unigolion, adeiladu eu cryfderau positif, a hyrwyddo ansawdd bywyd drwyddo draw.  Yn hytrach na thrin iechyd meddwl yn benodol, canolbwyntir ar dwf personol ac atal salwch.  Bydd Kate yn edrych ar wella lles yn y gweithle drwy ymchwilio i faterion yn cynnwys ysgogiad, dod dros sialensiau a rheoli emosiynau. 

Bydd Kate yn gweithio gyda RCS, sefydliad lleol nad yw'n gwneud elw ac sy'n cynllunio a chyflwyno gwasanaethau i helpu pobl ddod dros rwystrau i gyflogaeth, megis cyflyrau iechyd.  Bydd Kate yn gweithio gyda RCS i ddatblygu ystod o ymyriadau seicoleg bositif i roi hwb i siawns pobl o gael gwaith a dal gafael arno drwy wella gwytnwch ac ysgogiad.  

Mae'n gweithio dan oruchwyliaeth Yr Athro John Parkinson, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, a ddywedodd:  "Mae'r rhaglen KESS yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng y brifysgol a'r gymuned.  Rydym yn datblygu perthynas hir-dymor â Strategaeth Dinas Y Rhyl sy'n ein galluogi i fireinio ein hymyriadau seicolegol fel eu bod yn effeithiol o ran helpu gydag anghenion y boblogaeth leol."

Bydd Kate yn gweithio'n agos hefyd â Chyfarwyddwr Gweithredol RCS, Alison Thomas, a ddywedodd:  "Rydym yn hynod falch o weithio gyda Kate a chydweithwyr ym Mhrifysgol Bangor yn y maes ymchwil addawol yma ac rydym yn teimlo'n hynod gyffrous ynghylch potensial yr ymyriadau syml hyn i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl."  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2016