Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau ac Atebion am Fwrsariaethau Bangor

Ydw i’n gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Bangor?

Os ydych yn fyfyriwr cofrestredig o’r DU / UE yn astudio ar gwrs israddedig amser llawn, gyda ffioedd dysgu o £9,000 yn daladwy a bod incwm trethadwy eich cartref o dan £40,000 gall fod gennych hawl i Fwrsariaeth Bangor. Nid yw myfyrywyr o Gymru yn gymwys os ydynt wedi cychwyn eu cwrs yn 2018.

A oes angen imi wneud cais am Fwrsariaeth Bangor?

Nid oes raid i fyfyrwyr o’r DU gwblhau unrhyw ffurflenni ychwanegol. Os ydych yn fyfyriwr UE rhaid i chi gwblhau ffurflen EU18B a'i dychwelyd i Dîm Cyllid Myfyrwyr yr UE.

Am ba swm mae gen i hawl? 

Pennir eich hawl gan incwm trethadwy eich cartref (h.y. rhiant/rhieni neu bartner), a chawn gadarnhad o hynny gan eich sefydliad cyllid myfyrwyr.

Incwm cartref o dan £25,000 = bwrsariaeth o £1,000

Incwm cartref rhwng £25,000 - £40,000 = bwrsariaeth o £500

Pryd fydd y Brifysgol yn asesu fy hawl? 

Byddwn yn asesu bwrsariaethau o ganol Chwefror tan ddiwedd Gorffennaf bob blwyddyn. Anfonir llythyrau yn nodi'r hawl drwy'r post, fel arfer i gyfeiriad cartref y myfyriwr.

Pryd mae’r bwrsariaethau'n cael eu talu? 

Telir bwrsariaethau i gyfrif banc myfyriwr mewn un taliad o 1 Mawrth (yr un cyfrif banc y telir eich cyllid myfyriwr iddo).

A yw'r bwrsariaethau'n cael eu talu bob blwyddyn? 

Ydyn, cyn belled â'ch bod yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd.

Beth ddylaswn ei wneud os ydw i'n credu fy mod yn gymwys ond heb dderbyn llythyr yn nodi fy hawl?

Gall fod nifer o resymau pam na chafodd eich bwrsariaeth ei hasesu/cymeradwyo/talu. Gwiriwch y canlynol:

  1. Mae arnoch ddyled i’r brifysgol - ffioedd dysgu, ffioedd llety, dirwyon llyfrgell neu achos disgyblu
  2. Efallai nad ydych chi neu eich rhiant/rhieni wedi cydsynio i'ch sefydliad Cyllid Myfyrwyr rannu gwybodaeth â'r Brifysgol. Gellir newid hynny'n rhwydd drwy roi galwad i'r sefydliad cyllido a rhoi'ch caniatâd.          
  3. Presenoldeb / ymgysylltiad gwael â'ch astudiaethau. Gallwch wirio'ch presenoldeb / ymgysylltiad trwy'ch cyfrif My Bangor.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr ar ôl gwirio'r uchod i gyd, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol:

E-bost: cymorthariannol@bangor.ac.uk
Ffôn:  01248 38 3566 / 38 3636