Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1005:
Ysgrifennu Cymraeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Aled Llion Jones

Amcanion cyffredinol

Gofynnir i fyfyrwyr lunio darn byr o Gymraeg (rhyw 1½ ochr A4) yn wythnosol. Weithiau bydd y dasg a osodir yn ffeithiol ei gogwydd – cyfieithiad, crynodeb, erthygl ar gyfer papur newydd – dro arall bydd yn fwy creadigol – stori fer, portread, darn o ddialog. Caiff y darn hwn ei farcio’n fanwl a bydd y tiwtor yn trafod ansawdd yr ysgrifennu gyda’r myfyrwyr. Y mae cryn bwyslais yma felly ar yr elfen lafar. Yn ogystal â thrafod pynciau gramadegol byddir hefyd yn ymdrin â gofynion genres arbennig o ran arddull a chywair.

Bwriedir y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith.

Cynnwys cwrs

Gofynnir i fyfyrwyr lunio darn byr o Gymraeg (rhyw 1½ ochr A4) yn wythnosol. Weithiau bydd y dasg a osodir yn ffeithiol ei gogwydd – cyfieithiad, crynodeb, erthygl ar gyfer papur newydd – dro arall bydd yn fwy creadigol – stori fer, portread, darn o ddialog. Caiff y darn hwn ei farcio’n fanwl a bydd y tiwtor yn trafod ansawdd yr ysgrifennu gyda’r myfyrwyr. Y mae cryn bwyslais yma felly ar yr elfen lafar. Yn ogystal â thrafod pynciau gramadegol byddir hefyd yn ymdrin â gofynion genres arbennig o ran arddull a chywair.

Bwriedir y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr ddangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau gramadegol a llenyddol. Dylid hefyd ddangos gwybodaeth am arddulliau a chyweiriau gwahanol a'u perthynas ag amrywiol genres llenyddol. Yn ogystal dylai myfyrwyr ddangos gallu i gymhwyso'r wybodaeth ramadegol a llenyddol hon at eu gwaith ysgrifenedig eu hunain.

da

B- i B+: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr yn y seminarau ddangos gafael dda ar eirfa, cystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau gramadegol a llenyddol. Dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth dda o ofynion gwahanol genres o ran cywair ac arddull ac o'r modd y gellir defnyddio'r fath wybodaeth i sicrhau lliw ac amrywiaeth yn eu hysgrifennu eu hunain. Dylent ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

ardderchog

A- i A*: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr yn y seminarau ddangos gafael gadarn ar eirfa, cystrawen a theithi'r Gymraeg, yn ogystal ag ar dermau gramadegol a llenyddol a phriod-ddulliau'r iaith. Dylid hefyd ddangos gwybodaeth drylwyr am arddulliau a chyweiriau gwahanol a'u cyd-destunau llenyddol priodol, a gallu datblygedig i fanteisio i'r eithaf ar yr wybodaeth hon mewn darnau ffeithiol a chreadigol. Bydd y farn bersonol a fynegir, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn un annibynnol ac aeddfed sy'n dangos gallu i ddatblygu syniadau'n glir ac yn rhesymegol.

Canlyniad dysgu

 1. Disgrifio a dadansoddi pynciau gramadegol a'u cymhwyso at eu hysgrifennu eu hunain.

 2. Dadansoddi'n ramadegol y gwahaniaethau rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig a thrafod pynciau gramadegol ac ieithyddol yn hyderus ar lafar.

 3. Defnyddio'r cywair a'r arddull gywir yn ôl gofynion genre arbennig.

 4. Manteisio'n feirniadol ar y profiad a enillwyd o gael y cyfle i lunio darnau creadigol ochr y ochr â darnau ffeithiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyno Wythnosol 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 178
Seminar

2 awr seminar x 11

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: