Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1007:
Cymraeg Llafar

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Prof Jason Davies

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu sgiliau mynegiant llafar (siarad a gwrando) myfyrwyr ail iaith.
 2. Hoelio sylw ar y berthynas – y gwahaniaethau a’r tebygrwydd – rhwng yr iaith lafar a’r iaith ysgrifenedig, er mwyn dod i adnabod yn well safonau’r iaith lafar.
 3. Datblygu cywirdeb iaith mewn trafodaethau ar amryw o bynciau, er mwyn cynyddu hyder myfyrwyr yn seminarau’r cwrs gradd.
 4. Darparu cefnogaeth ymarferol i’r myfyrwyr wrth iddynt ddilyn cyrsiau ynghyd â myfyrwyr iaith gyntaf, drwy drafod agweddau o iaith, arddull a chyweiriau rhai o’r testunau a astudir ar y cyrsiau hynny.
 5. Datblygu geirfa a sgiliau cyfathrebu cyffredinol, er mwyn caniatáu i’r myfyrwyr gyfranogi’n ddwysach o’r diwylliant Cymraeg ehangach.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl hwn yn datblygu sgiliau mynegiant llafar (siarad a gwrando). Rhoddir sylw i wahanol gyweiriau’r iaith, o’r tafodieithol i’r ffurfiol. Bydd hyfedredd yn cael ei feithrin trwy drafod materion cyfoes, gyda chyflwyniadau gan y myfyrwyr ar amrywiol bynciau. Fe’i dysgir mewn grwpiau trafod bychain a defnyddir deunydd cyfredol o’r teledu, radio a byd ffilm i gyflwyno pynciau ac i sbarduno trafodaeth. Datblygir felly wahanol sgiliau, gan gynnwys dadansoddi arddull, trawsgrifio cywir a sylwi ar y berthynas rhwng y ‘tafodieithol’ a’r ‘safonol’. Yn ogystal â’r clyweledol, trafodir gweithiau ysgrifenedig mewn amryw ffurfiau – e.e., papurau newydd, cylchgronau, blogiau, llenyddiaeth dafodieithol. Llunnir union gynnwys y modiwl yn unol ag anghenion ymarferol y myfyrwyr.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Trothwy Dangos gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i ddefnyddio’r sgiliau a ddysgir yn y modiwl.

da

B- i B+

Da Dangos rhychwant geirfaol da, galluoedd gramadegol eang a’r gallu i fynegi eu hunain yn effeithiol a defnyddio’r holl sgiliau angenrheidiol.

ardderchog

A- i A*

Rhagorol Dangos sgiliau iaith sydd bron o safon iaith gyntaf, gan gyfathrebu’n hyderus ac yn fedrus ar draws rhychwant eang o bynciau; defnyddio’r sgiliau newydd mewn modd naturiol.

Canlyniad dysgu

 1. Medru cyflwyno ac amddiffyn safbwynt soffistigedig ar lafar, gan arddangos cryn feistrolaeth ar arddull ac idiomau priodol.

 2. Arddangos sgiliau clywedol uchel drwy fedru deall trafodaethau llafar mewn amryw o dafodieithoedd a chyweiriau.

 3. Gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg mewn gwahanol gyweiriau iaith.

 4. Gallu defnyddio geirfa estynedig yn Gymraeg mewn ffordd briodol a chywir mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Tasgau Wythnosol 50
Arholiad llafar ac arholiad ysgrifendig 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Seminarau’r modiwl – 2 awr yr wythnos bob semester felly 2 x 22 = 44 awr

44
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: