Modiwl CXC-1033:
O'r Senedd i'r Swyddfa

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Gerwyn Wiliams

Amcanion cyffredinol

Mae ‘O’r Senedd i’r Swyddfa’ yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithleoedd dwyieithog yng Nghymru. Yn y gweithleoedd mwyaf blaengar ceir cynlluniau cyffrous sy’n datblygu’r defnydd a wneir o’r Gymraeg yn y gwaith. Nid yw’r ‘rhoi’r iaith yn y gwaith’ yn dasg hawdd serch hynny; y mae traddodiadau gwaith, pwysau gwaith, a diffyg hyder staff - yn cynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl - i ddefnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith yn heriau y mae angen eu goresgyn. Fodd bynnag, drwy gyfuniad o gynllunio bwriadus, hyfforddiant effeithiol, dealltwriaeth o ‘seicoleg gweithle dwyieithog’ ac adnoddau arloesol, y mae modd rhoi lle amlwg i’r Gymraeg yng ngweithleoedd Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain. Amcan y modiwl hwn yw arfogi myfyrwyr gyda’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eu galluogi maes o law i gyfrannu at y broses o gynllunio a chynnal y Gymraeg o fewn byd gwaith. Y mae’r modiwl yn tywys myfyrwyr drwy’r broses o gynllunio a gweithredu strategaethau iaith mewn gweithleoedd gan roi blas iddynt hefyd o realiti’r broses drwy ddeuddydd o leoliad gwaith yn un o adrannau’r Brifysgol. Wedi dilyn y modiwl bydd myfyrwyr yn deall gwerth eu sgiliau Cymraeg eu hunain mewn cyd-destun proffesiynol ac yn deall hefyd sut i fynd ati i sicrhau lle amlwg i’r Gymraeg mewn gweithle lle y mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu defnyddio.

Cynnwys cwrs

Y mae’r broses o sicrhau lle i’r Gymraeg mewn gweithleoedd yn daith sy’n cwmpasu pedair thema:

 1. Cynllunio: gosod gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg drwy strategaethau a pholisïau a sicrhau bod cyfansoddiad y gweithlu, drwy’r broses recriwtio, yn mynd i ganiatáu i’r Gymraeg gael ei defnyddio.
 2. Hyfforddiant: arfogi’r gweithlu gyda’r sgiliau iaith Gymraeg angenrheidiol.
 3. Newid Ymddygiad: wedi i staff ddatblygu sgiliau iaith, creu amgylchedd sydd yn eu hannog i ddefnyddio’r sgiliau hynny.
 4. Adnoddau: datblygu a hyrwyddo adnoddau er mwyn hwyluso a chefnogi defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith.

Y themâu hyn (cynllunio, hyfforddiant, newid ymddygiad ac adnoddau) fydd conglfeini’r modiwl a bydd y sesiynau wythnosol yn tywys y myfyrwyr drwy wahanol agweddau arnynt.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy (-D - D+)

Tasg Asesu 1: Cylfwyniad (20%)**

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 4. Gwaith yn dangos gallu elfennol i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

Tasg Asesu 2 : Adroddiad (40%) (Deilliannau dysgu 1-6)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth elfennol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 3: Ymdriniaeth ddadansoddol (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth elfennol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

da

Da (-B - B+)

Tasg Asesu 1: Cylfwyniad (20%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth foddhaol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth foddhaol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol yn effeithiol yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

Tasg Asesu 2: Adroddiad (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth foddhaol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth foddhaol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth foddhaol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd boddhaol a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3: Ymdriniaeth ddadansoddol (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth foddhaol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth foddhaol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth foddhaol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd boddhaol a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

ardderchog

Rhagorol (-A - A)**

Tasg Asesu 1: Cylfwyniad (20%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar meistrolgar ac effeithiol drwyddi draw.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

Tasg Asesu 2: Adroddiad (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth gadarn o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3: Ymdriniaeth ddadansoddo (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth gadarn o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Canlyniad dysgu

  1. dangos dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog;
  1. dangos dealltwriaeth o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog;
  1. defnyddio ieithwedd bwrpasol a graenus ar lafar ac yn ysgrifenedig wrth gyflawni gwahanol dasgau;
  1. ymwneud yn effeithiol â staff mewn gweithleoedd;
  1. gwneud defnydd effeithiol o adnoddau cyfrifiadurol wrth baratoi a chyflwyno gwaith.
  1. archwilio ac arfarnu sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithleoedd;

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop 6
Work-based learning

Gwaith maes – cyfnod o leoliad gwaith am 2 ddiwrnod yn un o adrannau’r Brifysgol. (2 x 8 awr)

14
Lecture

Darlithoedd, cyflwyniadau a gweithdai – 2 awr yr wythnos yn Semester 2

18
Private study 162

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau ychwanegol o ran cyfarpar.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: