Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl CXC-1034:
Cymraeg Llafar Dwys 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

50 Credyd neu 25 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Bethan Glyn

Amcanion cyffredinol

Mae Cymraeg Llafar Dwys 1 yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno holl batrymau sylfaenol yr iaith lafar i’r myfyriwr, gan roi cyfle iddo/iddi eu hymarfer yn gyson mewn gweithgareddau ymarferol. Erbyn diwedd y modiwl, disgwylir y bydd y myfyriwr yn medru sgwrsio’n rhydd a hyderus am arferion a phrofiadau pob dydd.

Cynnwys cwrs

Mae Cymraeg Llafar Dwys 1 yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Bydd y cwrs yn cyflwyno prif batrymau’r iaith lafar ac yn darparu cyfleoedd i’r myfyriwr eu rhoi ar waith trwy gyfrwng gweithgareddau cyfathrebol amrywiol. Bydd sylw cyson yn cael ei roi i ynganu cywir, trefn geiriau, treigladau, ac ati, a bydd pob un o brif amserau’r ferf –presennol, amherffaith, perffaith, gorffennol syml, dyfodol, amodol, gorchmynion – yn cael ei ymarfer. Rhoddir sylw priodol hefyd i ddatblygu sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu sylfaenol.

Meini Prawf

da

Da: 60% Ynganu a goslefu’n gywir. Llwyddo i gyfathrebu ar lafar, gan ddefnyddio ystod o batrymau sylfaenol yn gywir ar y cyfan. Deall sgyrsiau a thestunau sylfaenol yn dda. Ysgrifennu’n gywir ar y cyfan, gan ddangos ymwybyddiaeth dda o deithi’r iaith.

trothwy

Trothwy: 40% Ynganu a goslefu lled-gywir Llwyddo i gyfathrebu ar lafar, gan ddefnyddio ystod cyfyng o batrymau sylfaenol ac heb fod gwallau’n ymyrryd yn ormodol. Deall rhediad sgyrsiau a thestunau sylfaenol. Ysgrifennu’n ddealladwy ar y cyfan, gan ddangos peth ymwybyddiaeth o deithi’r iaith.

ardderchog

Rhagorol: 90% Ynganu’n gywir gydag acen dda, a goslefu’n naturiol. Cyfathrebu’n hyderus ar lafar, gan ddefnyddio ystod o batrymau‘n gywir. Deall sgyrsiau a thestunau sylfaenol yn ddidrafferth. Ysgrifennu’n gywir iawn, gan ddangos ymwybyddiaeth gadarn o deithi’r iaith.

Canlyniad dysgu

 1. Medru deall rhediad testunau llafar ac ysgrifenedig sy’n ymdrin ag arferion a phrofiadau pob dydd.

 2. Deall teithi’r iaith Gymraeg lafar, o ran trefn geiriau, rhediadau berfau ac arddodiaid, treigladau, cymharu ansoddeiriau, cymalau, berfau gweithredol a goddefol, ac ati.

 3. Medru ysgrifennu darnau ymarferol byrion mewn cywair anffurfiol (e.e. negeseuon e-bost, deialogau, portreadau)

 4. Medru sgwrsio’n rhydd am arferion a phrofiadau pob dydd, gan ddefnyddio patrymau iaith cywir ac amrywio amserau’r ferf yn briodol.

 5. Ynganu a goslefu’r Gymraeg yn briodol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Ysgrifenedig 40
Llafar 40
Gwrando 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

23 awr o ddosbarthiadau bob wythnos, lle bydd y pwyslais ar ddysgu ac ymarfer patrymau’r iaith lafar trwy gyfrwng gweithgareddau rhyngweithiol. Rhoddir sylw hefyd i feithrin sgiliau gwrando, yn ogystal â sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol.

230
Private study 270

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

(1) Gwerslyfr Cwrs Wlpan y Gogledd. (2) 5 cryno-ddisg Cwrs Wlpan y Gogledd

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: