Modiwl CXC-1036:
Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Prof Peredur Lynch

Amcanion cyffredinol

Mae Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Mae’r modiwl hwn yn cynnig gorolwg o brif gyfnodau llenyddiaeth y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau dysgu Cymraeg. Yn ystod Semester 1 canolbwyntir yn bennaf ar astudio cyfieithiadau, ond yn raddol, yn ystod Semester 2 bydd testunau mewn Cymraeg yn cael eu hastudio ochr yn ochr â’r cyfieithiadau. Nod y modiwl yw galluogi’r myfyrwyr i ddeall a gwerthfawrogi cefndir y ‘traddodiad’ llenyddol o gyfnod gwawrio’r iaith Gymraeg hyd at y presennol. Am fod hwn yn fodiwl i ddechreuwyr yn benodol, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i feithrin dealltwriaeth o’r iaith lenyddol (yn Semester 2 yn bennaf) ac i eirfa berthnasol.

Cynnwys cwrs

Mae Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Dyma amlinelliad o'i gynnwys:

 1. Adventus y Saeson a chyfnod y Cynfeirdd: y canu llys cynnar a’r canu englynol
 2. Cyfnod y Normaniaid a chanu Beirdd y Tywysogion
 3. Cyfreithiau Hywel Dda
 4. Y traddodiad rhyddiaith cynnar: chwedlau brodorol y Mabinogion a chyfieithiadau pwysig megis Brut y Brenhinedd.
 5. Y Cywyddwyr a’r gynghanedd
 6. Y traddodiad llawysgrifol
 7. Y Diwygiad Protestannaidd; o fyd y llawysgrif i fyd y llyfr print
 8. Y Dadeni a Dyneiddiaeth; dirywiad y traddodiad barddol
 9. Y Diwygiad Methodistaidd
 10. Diwylliant poblogaidd a thorfol y Gymraeg
 11. Yr Ymoleuo a thwf Rhyddfrydiaeth
 12. Rhamantiaeth
 13. Yr Eisteddfod a’r 19g.
 14. Llenyddiaeth y Cyfnod Modern

Meini Prawf

ardderchog

Rhagorol Bydd myfyrwyr ardderchog (graddau A) yn arddangos y galluoedd sicr hyn ar draws y meini prawf, yn ogystal â dyfnder arbennig yn eu gwybodaeth a/neu gywreinrwydd eu dadansoddi. Dangosant hefyd wreiddioldeb yn eu gwaith darllen a dehongli. Byddant yn arddangos dealltwriaeth gynyddol o’r testunau yn yr iaith wreiddiol.

trothwy

Trothwy Bydd myfyrwyr trothwyol (graddau D isel) yn arddangos rhychwant o wybodaeth briodol – neu ddyfnder priodol – mewn o leiaf rannau o’r maes perthnasol, a byddant yn llwyddo’n rhannol o leiaf i greu dadlau sy’n mynd i’r afael â’r pynciau a drafodir.

da

Da Bydd myfyrwyr da (graddau B) yn arddangos galluoedd sicr yn yr holl agweddau a nodwyd yn y paragraff uchod, gan gynnwys safon eu hiaith ysgrifenedig a llafar.

Canlyniad dysgu

 1. Yn medru ystyried y gweithiau llenyddol yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol, gan ddangos ymwybyddiaeth o berthynas y llenyddiaeth i rai o brif gysyniadau’r cyfnodau dan sylw.

 2. Yn deall pwysigrwydd y gweithiau a’r awduron hyn, a’u cyfraniad i ddatblygiad y traddodiad llenyddol Cymraeg.

 3. Yn ymwybodol o brif ddigwyddiadau a chyfnodau hanesyddol yr ystod dan sylw.

 4. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy yn ysgrifenedig am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 5. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy ar lafar am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 6. Yn medru deall a defnyddio geirfa berthnasol a gyflwynir yn ystod y modiwl.

 7. Yn ymwybodol o rai o brif lenorion a phrif weithiau llenyddol yr iaith Gymraeg o’r Oesau Canol cynnar hyd heddiw.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Darn byr 1 40
Darn byr 2 40
Darn byr 3 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 33
Seminar 33
Private study

Amser darllen, paratoi a chymryd asesiadau.

234

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: