Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-2034:
Iaith Gwaith

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Peredur Lynch

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg i'w defnyddio’n hyderus ac effeithiol yng nghyd-destun y gweithle Cymraeg neu ddwyieithog. Y prif nod fydd eu galluogi i ystyried pwrpas a chynulleidfa a dylanwad hynny wrth wneud gwaith llafar ac ysgrifennu mewn amrywiaeth o gyd-destunau proffesiynol.

Prif nod y modiwl felly fydd edrych ar ystyriaethau o ran addasrwydd iaith. Yn ogystal, er mwyn adeiladu ar y seiliau a osodwyd yn y modiwl craidd Defnyddio’r Gymraeg ym Mlwyddyn 1, lle’r edrychir ar agweddau gramadegol yr iaith, bydd magu hyder yng nghywirdeb eu sgiliau iaith a’u gallu i gywiro eu gwaith eu hunain ac eraill yn agwedd bwysig ar y modiwl hwn hefyd. Bydd y modiwl yn cyd-redeg â’r modiwl craidd Ymarfer Ysgrifennu ym Mlwyddyn 2, modiwl sydd hefyd yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau, e.e. adolygiad, crynodeb, cyfieithiad byr ac ati. Bydd y modiwl Iaith Gwaith yn adeiladu ar y gwaith a wneir yn y modiwl hwnnw gan ganolbwyntio ar gynyddu eu hymwybyddiaeth o agweddau ieithyddol a chywair ond yng nghyd-destun y gweithle Cymraeg a dwyieithog. Bydd y tasgau asesu’n adlewyrchu hyn.

Bydd y cyfnod o brofiad gwaith a gafodd y myfyrwyr yn adrannau’r Brifysgol fel rhan o’r modiwl O’r Senedd i’r Swyddfa ym Mlwyddyn 1 yn sail gadarn ar gyfer cyfnod mwy estynedig o brofiad gwaith a fydd yn rhan greiddiol o’r modiwl hwn. Bydd y modiwl hefyd yn sail gadarn i’r ddau fodiwl craidd ym Mlwyddyn 3 - Medrau Cyfieithu a Portffolio Proffesiynol. Er mwyn creu cyd-destun perthnasol i waith y modiwl, bydd y gwaith iaith yn deillio o’r cyd-destun real, dilys a roddir sef sgiliau byd gwaith. Er mwyn datblygu sgiliau dadansoddi iaith y myfyrwyr, a’u cynorthwyo i gymryd cyfrifoldeb personol dros ddatblygiad eu hymwybyddiaeth ieithyddol a’u sgiliau cyfathrebu’n gyffredinol, dros gyfnod y modiwl bydd disgwyl iddynt greu Cynllun Datblygu Personol. Bydd y cynllun hwn yn nodi ble maen nhw arni ar y dechrau; cyfres o dargedau i’w cyrraedd; cynllun gweithredu; adroddiad cynnydd yn erbyn y targedau ar ddiwedd y modiwl; gwerthuso effeithiolrwydd a chynllun datblygu pellach. Bydd y gwaith hwn yn sail i ddatblygiad pellach i’r rhai fydd yn penderfynu gwneud y modiwl Portffolio Proffesiynol.

Cynnwys cwrs

Prif nod y modiwl yw datblygu sgiliau iaith y myfyrwyr gan ganolbwyntio ar ystyried pwrpas, cyfrwng a chynulleidfa wrth wneud gwaith llafar neu ysgrifenedig mewn cyd-destun proffesiynol. Datblygir ymwybyddiaeth y myfyrwyr o gyweiriau’r iaith a’u priodoldeb mewn amrywiol gyd-destunau ac ar gyfer gwahanol gyfryngau yn y gweithle Cymraeg a dwyieithog. Gwneir hyn yng nghyd-destun dilys sgiliau cyflogadwyedd mwy cyffredinol.

Bydd y themâu ieithyddol yn cael eu datblygu drwy edrych ar ddwy agwedd benodol:

 gwahanol fathau o ysgrifennu, e.e. ysgrifennu esboniadol a disgrifiadol, ysgrifennu ar gyfer hyrwyddo a marchnata, ysgrifennu newyddiadurol ac ysgrifennu ar gyfer dehongli;

 gwahanol fathau o gyfryngau, e.e. cyfryngau print traddodiadol, cyfryngau electronig yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefannau, a chyfryngau llafar amrywiol yn cynnwys cyflwyniadau llafar proffesiynol.

Bydd pwyslais yn y modiwl ar ddefnyddio dulliau datblygu ymwybyddiaeth a sgiliau iaith yr unigolyn yn y cyd-destun hwn yn ogystal ag yng nghyd-destun anghenion personol penodol y myfyriwr ei hun. Dyma fydd pwyslais y Cynllun Datblygu Personol.

Bydd wythnos o brofiad gwaith yn rhan greiddiol o’r modiwl lle bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i gymhwyso’r sgiliau a geir ar y modiwl (sgiliau iaith a sgiliau cyflogadwyedd) mewn ffordd ymarferol mewn gweithle go-iawn. Gydag arweiniad a chyngor gan Ganolfan Bedwyr, bydd gan y myfyrwyr ran flaenllaw wrth ddewis a threfnu’r lleoliad yn ôl eu diddordeb, eu dymuniadau a’u hanghenion eu hunain.

Mae’r cyflogwyr isod eisoes wedi mynegi ei cefnogaeth i’r cynllun ac wedi ymrwymo i gynnig lleoliadau i fyfyrwyr a fydd yn dilyn y modiwl:

Cyngor Gwynedd

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Grŵp Llandrillo Menai

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor Ynys Môn

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth y Llysoedd

Menter Môn

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

BT

Heddlu Gogledd Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Llywodraeth Cymru

Meini Prawf

da

Da (-B - B+)

Tasg Asesu 1: Ysgrifennu llythyr a CV

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith ar lafar gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith ysgrifenedig.

 3. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 2 : Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o’r profiad gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol ac ar gyfer cynulleidfa / cynulleidfaoedd penodol.

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith wrth greu casgliad o ddeunyddiau proffesiynol addas gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ystyriaeth deg o bwrpas a chyfrwng y darnau, gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol gan eu cymhwyso a’u defnyddio yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3 : Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi; trawsieithu; cyfieithu neu olygu)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith wrth wneud gwaith trawsieithu gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion y sgìl iaith cymhwysol a ddewiswyd gan eu cymhwyso yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

Tasg Asesu 4 : Cyflwyniad proffesiynol

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith ar lafar gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ar lafar gan eu defnyddio yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol yn effeithiol at ei gilydd.

 5. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith ysgrifenedig.

 6. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 7. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

ardderchog

Rhagorol (-A - A)*

Tasg Asesu 1: Ysgrifennu llythyr a CV

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith ar lafar yn gyson a thrwyadl drwy’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y gwaith ysgrifenedig.

 3. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa’r maes gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn a rei hyd.

 5. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 2 : Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o’r profiad gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol ac ar gyfer cynulleidfa / cynulleidfaoedd penodol.

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith wrth greu casgliad o ddeunyddiau proffesiynol addas gan wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ystyriaeth fwriadus ac effeithiol o bwrpas a chyfrwng y darnau, gan wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 4. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth gref o brif egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol gan eu cymhwyso a’u defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 5. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa’r maes gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3 : Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi; trawsieithu; cyfieithu neu olygu )

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith wrth wneud gwaith trawsieithu gan wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth gref o brif egwyddorion y sgìl iaith cymhwysol a ddewiswyd gan eu cymhwyso’n gyson a thrwyadl.

 4. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl.

 5. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 4 : Cyflwyniad proffesiynol

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith ar lafar yn gyson a thrwyadl drwy’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ar lafar gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar meistrolgar ac effeithiol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y gwaith ysgrifenedig.

 6. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa’r maes gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 7. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

trothwy

Trothwy (-D - D+)

Tasg Asesu 1: ysgrifennu Llythyr a CV

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith ar lafar ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir a’r gallu i’w defnyddio’n ysgrifenedig ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 3. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol yn ysgrifenedig ac ar lafar ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson yn y cyflwyniad / gwaith.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 5. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 2 : Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o’r profiad gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol ac ar gyfer cynulleidfa / cynulleidfaoedd penodol.

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith wrth greu casgliad o adnoddau proffesiynol addas ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ond heb eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ystyriaeth elfennol o bwrpas a chyfrwng y darnau ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 4. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion sgiliau iaith cymhwysol ond heb eu cymhwyso na’u defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 5. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 3 : Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi; trawsieithu; cyfieithu neu olygu)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith wrth wneud gwaith trawsieithu ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ond heb eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion y sgìl iaith cymhwysol a ddewiswyd ond heb eu cymhwyso’n gyson a thrwyadl.

 4. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson.

 5. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 4 : Cyflwyniad proffesiynol

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith ar lafar ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ar lafar ond heb eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 4. Gwaith yn dangos gallu elfennol i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir a’r gallu i’w defnyddio’n ysgrifenedig ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 6. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol yn ysgrifenedig ac ar lafar ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson yn y cyflwyniad / gwaith.

 7. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Canlyniad dysgu

  1. defnyddio’r sgiliau iaith cymhwysol lle bo hynny’n addas yn ôl y sefyllfa, y gynulleidfa, pwrpas a chyfrwng y gwaith;
  1. dod o hyd i derminoleg pynciau / meysydd amrywiol yn effeithiol a’i defnyddio’n hyderus;
  1. gallu cywiro a golygu gwaith rhywun arall
  1. defnyddio’r iaith Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y gweithle Cymraeg neu ddwyieithog;
  1. cymryd cyfrifoldeb cynyddol am sicrhau cywirdeb eu hiaith eu hunain gan ddatblygu eu hymwybyddiaeth ieithyddol ymhellach;
  1. drwy ystyried y cyd-destun a’r cyfrwng dan sylw, ystyried addasrwydd gwahanol gyweiriau iaith (ar lafar ac yn ysgrifenedig) ac egwyddorion sylfaenol Cymraeg Clir a’u defnyddio’n bwrpasol ac effeithiol yn ôl sefyllfa, pwrpas a chynulleidfa;
  1. defnyddio adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol i’w cynorthwyo i gywiro eu gwaith eu hunain a chynyddu eu hymwybyddiaeth ieithyddol ymhellach;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad Proffesiynol

Cyflwyniad llafar 15 munud yn seiliedig ar y cyfnod profiad gwaith neu ar agwedd o ddiddordeb arbennig i'r myfyriwr yn deillio o'r profiad gwaith.

Bydd yr elfennau hyn yn cael eu hasesu:

 • y cyflwyniad llafar ei hun
 • ateb cwestiynau'r gynulleidfa
 • adnoddau atodol e.e. taflenni gwybodaeth, sioe sleidiau Prezi neu PowerPoint
30
GWAITH CWRS Ysgrifennu Llythyr a CV

Ysgrifennu CV a llythyr eglurhaol yn ymwneud â'r cyfnod profiad gwaith

10
GWAITH CWRS Sgiliau Iaith Cymhwysol

Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi, trawsieithu, cyfieithu neu olygu darn o waith): Dau ddarn i ymarfer dwy sgil wahanol o ddewis y myfyriwr.

20
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Cynllun Datblygu Personol a Chasgliad o Ddeunyddiau

Mae dwy elfen i'r aseiniad hwn:

 1. Cynllun datblygu Sgiliau Iaith Personol
 2. Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o'r profiad gwaith, yn dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol, ar gyfer cynulleidfa(oedd) benodol/penodol a chyfrwng/cyfryngau penodol e.e.

 3. cyfres o lythyrau / negeseuon e-bost perthnasol

 4. darnau ffeithiol (dogfen bolisi; adroddiad)
 5. darnau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 6. darnau ar gyfer y we
 7. darnau hyrwyddo a marchnata
 8. darnau newyddiadurol
 9. darnau dehongli
 10. darnau o waith wedi'u golygu.

Bydd natur a chynnwys y gwaith yn 2. yn dibynnu ar y lleoliad a ddewisir ar gyfer y cyfnod profiad gwaith.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Bydd y tiwtorialau'n gyfle i gynllunio, trefnu ac adolygu'r cyfnod profiad gwaith.

6
Private study

Bydd yr oriau hyn yn gyfle i'r myfyriwr ystyried a chymhwyso'r hyn y bydd wedi ei ddysgu yn y darlithoedd a'r tiwtorialau. Yn benodol, bydd angen iddo/iddi ddefnyddio'r amser i gywiro a datblygu ei iaith, paratoi at yr aseiniadau a'r cyfnod profiad gwaith, a chadw cofnod o'i ddatblygiad iaith ei hun.

140
Lecture

Bydd y dosbarthiadau yn gyfuniad o gyflwyniadau a gweithdai ymarferol, yn cynnwys rhai cyflwyniadau gwadd gan arbenigwyr mewn meysydd penodol (e.e. golygydd proffesiynol; swyddog marchnata / cysylltiadau cyhoeddus; swyddog dehongli).

24
Work-based learning

Profiad Gwaith – bydd pob myfyriwr yn ymgymryd ag wythnos o leoliad gwaith yn un o’r gweithleoedd sydd wedi cynnig eu cefnogaeth i’r cwrs. Bydd yr union gyfnod i’w gytuno rhwng y myfyriwr a’r cyflogwr perthnasol, gyda chyfnod yn ystod gwyliau’r Pasg yn cael ei ffafrio.

30

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

Sgiliau iaith Gymraeg a thrawsieithu deunyddiau i bwrpasau penodol

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau ychwanegol o ran cyfarpar.

Rhestr ddarllen

Llyfryddiaeth ddethol

Elbow, P. (1998), Writing With Power: Techniques for Mastering the Writing Process, New York: Oxford University Press.

Griffiths, B. a Jones D.G. (1995), Geiriadur yr Academi: The Welsh Academy English-Welsh Dictionary, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.

Hughes, J.E. (1988), Canllawiau Ysgrifennu Cymraeg, Llandysul: Gwasg Gomer.

Ifans, Rh., (2006) Y Golygiadur: Llawlyfr i awduron a golygyddion, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

King, G. (1993) Modern Welsh – a Comprehensive Grammar, Llundain: Routledge.

Lewis, D. G. (1993) Y Treigliadur, Llandysul: Gwasg Gomer.

Lewis, D. G. (1995) Y Llyfr Berfau, Llandysul: Gwasg Gomer.

Lewis, D. G. (1995) Pa Arddodiad?, Llandysul: Gwasg Gomer.

Morris Jones, B. (1993) Ar Lafar ac ar Bapur, Y Canofan Astudiaethau Addysg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Thomas, G. (2012), Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg, Caerdydd: CBAC a Thal-ybont: Y Lolfa.

Thomas, P. W. (1996) Gramadeg y Gymraeg, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.

Thorne, D. A. (1993) A Comprehensive Welsh Grammar, Rhydychen: Blackwell.

Uned Iaith Genedlaethol (1978) Cyflwyno’r Iaith Lenyddol, Y Bont-faen: D. Brown a’i Feibion.

Williams, S. J. (1980) Elfennau Gramadeg Cymraeg, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: